Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Satsningar på cykel ger ökade möjligheter för hållbart resande

Uppsala kommun fortsätter att prioritera cykeln som transportmedel och att skapa förutsättningar så att du ska kunna välja att cykla året runt. Ett kvitto på det är att Uppsala för tredje året i rad utsetts till årets cykelfrämjarkommun.

– Det är roligt och viktigt att se att det arbete vi lägger ner på att både förbättra den fysiska miljön för cyklisterna och de beteendepåverkansinsatser som genomförs uppmärksammas. Det handlar om allt ifrån att bygga nya cykelvägar och förbättra de som redan finns till att genomföra insatser för god snöröjning och halkbekämpning. Dessutom är det viktigt att bygga säkra överfarter och se till att det finns gott om platser att parkera sin cykel på, säger Daniel Fritz, trafikplanerare på Uppsala kommun.

Cykelåret 2020

Med anledning av den pandemi som under året infunnit sig på såväl lokal som global nivå har tyvärr en del av de planerade insatserna behövt pausas. Inom cykelområdet har vi ändå förhållandevis kunnat genomföra många projekt och aktiviteter även om det ägt rum under andra former. Förhoppningen är att utvecklingen under denna pandemiperiod i efterhand snarare ska ses som ett steg i rätt riktning och att en ökad medvetenhet om fördelarna med ett ökat hållbart resande uppstår.

– Cykelbokslutet visar verkligen att Uppsala är en cykelkommun med höga ambitioner, stor bredd och handlingskraft. Det är viktigt att satsa på cykelfrågor när vi blir fler invånare. Då väljer fler att cykla och det minskar trängseln för alla trafikslag, säger Rickard Malmström, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Under året har vi startat bygget av en femte snabbcykelled, Gränbyleden. Närmare 4 600 nya cykelparkeringar har tillkommit under perioden 2018–2020. Två mountainbikebanor och en pumptrackbana har vi byggt för att möta ett växande intresse för sporten. 2,2 kilometer nya cykelvägar färdigställdes i Uppsala tätort och totalt 4,1 kilometer i hela kommunen. 9,6 kilometer cykelväg rustades upp. 34 korsningar har vi byggt om för att bland annat minska problem med dåligt anpassade kantstenar. Nästan 17 km cykelvägar har fått ny eller förbättrad belysning i form av fler belysningspunkter eller att vi bytt ut armaturerna mot nya led-armaturer.

Cyklister räknas

Uppsala kommunen genomför flera olika undersökningar och mätningar av uppsalabornas resvanor för att samla in viktig kunskap i arbetet med cykelfrågor. Resvaneundersökningar som gjorts visar att cirka var tredje resa i Uppsala sker med cykel. Även fasta mätningar och punktmätningar som visar hur många cyklister och vid vilken tid på dygnet de passerar olika platser utmed cykelvägarna görs.

– Med hjälp av undersökningarna och mätningarna får vi en ganska tydlig bild av hur många som cyklar längs olika sträckor. Vi använder sen informationen när vi bestämmer vilka cykelvägar som borde prioriteras i större eller mindre utsträckning kopplat till bland annat underhåll och upprustning, säger Daniel Fritz, trafikplanerare på Uppsala kommun.
För att utveckla arbetet ännu mer har ett samarbete med Region Uppsala startat under året där resvanedata från Kollektivtrafikbarometern samlas in och sammanställs. Uppsala kommun ingår även i ett pilotprojekt tillsammans med Östersunds kommun och Stockholms stad med syfte att ta fram en enhetlig metod som främst ska användas för att följa cyklingens utveckling, både lokalt och internationellt.


Därför gör vi ett bokslut över cykelåret

Varje år publicerar Uppsala kommun cykelbokslutet som vänder sig till kommuninvånare, politiker, tjänstemän, besökare och andra som är intresserade av hur vi arbetar med cykelfrämjande samhällsplanering. Syftet med cykelbokslutet är att sammanställa och presentera de insatser som har genomförts under året avseende cykelplanering.

Mer information om cykelåret 2020 

Läs mer om vad Uppsala kommun gör för att öka cyling och hållbart resande