Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Samråd om detaljplanen för framtidens kollektivtrafik

25 mars beslutade plan- och byggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Samrådstiden är 9 april till 22 maj och ger allmänheten möjlighet att komma in med synpunkter.

Illustration av två spårvagnar på väg mot varsin målnål.
Ett förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är ute på samråd till 22 maj.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk i form av spårväg alternativt snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om val av tekniklösning tas under 2022.

Detaljplanen syftar till att reglera hela gaturummets utbredning och placering i förhållande till befintlig och framtida bebyggelse. Den ska också möjliggöra broar, likriktarstationer, dagvattendammar och andra anläggningar som krävs för att möjliggöra framtidens kollektivtrafik.

Den planerade linjesträckningen

Detaljplanen består av fyra delsträckor (A-D, se karta nedan) som sträcker sig från Uppsala centralstation förbi Akademiska sjukhuset (A), där den delar sig i två grenar. En mot Rosendal och Gottsunda (B) och en via Ulleråker och vidare mot Ultuna (C). Där går linjerna ihop igen och fortsätter över Fyrisån mot Bergsbrunna och sedan till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra (D). Spårvägssträckan blir totalt ungefär 17 kilometer och får cirka 19 hållplatser.

I Gottsunda och vid den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet. I Rosendal och i Ulleråker är delar av gatan redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet.

Se kartan nedan i större format

nyhet_spårsträckning_liten.jpg

Samrådet

Förslaget till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är ute på samråd under perioden 9 april–22 maj då allmänheten kan lämna in synpunkter. På grund av rådande pandemi behöver samrådet ske digitalt.

Samrådshandlingar och all information om kommande möten och tillfällen till frågor och svar finns på uppsala.se/sparvag

Efter samrådstiden kommer detaljplanen att omarbetas efter inkomna yttranden.

Behov av kapacitetsstark kollektivtrafik

Uppsala behöver en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet för att fortsätta växa hållbart. Under de senaste åren har Uppsala kommun och Region Uppsala utrett frågan om hur man på bästa sätt kan möta människors dagliga behov av att ta sig mellan olika platser både i och utanför Uppsala. Vi behöver skapa hållbara pendlingsmönster där fler väljer kollektivtrafik, gång och cykel.

Utgångspunkten är att framtidens kollektivtrafik ska bidra med en snabb och kapacitetsstark förbindelse med hög turtäthet från den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna (Uppsala Södra) till Gottsunda och Ultuna samt vidare mot resecentrum (Uppsala C) via två olika sträckningar.

Spårväg eller BRT

En systemvalsstudie för kollektivtrafik gjordes redan 2016 och i februari 2020 genomfördes en fördjupad utredning som jämför spårväg och BRT. Utredningen fastställer att både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har däremot olika förutsättningar och passar för olika resemängder. Slutsatsen i underlaget är att spårväg är den kollektivtrafiklösning som bäst stödjer Uppsalas framtida utveckling och sedan i mars 2020 finns ett beslut om att planera för spårväg. Det slutgiltiga beslutet om tekniklösning kommer att fattas 2022.

Mer information finns i jämförelseutredningen

En del av Uppsalapaketet

Uppsala kommun, Region Uppsala och staten har ingått ett avtal – det så kallade Uppsalapaketet. En långsiktig satsning som handlar om utbyggnad av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna, utbyggnad av nya stadsdelar i de södra och sydöstra stadsdelarna samt en satsning på hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik.

Mer information om Uppsalapaketetet hittar du på uppsala.se/uppsalapaketet