Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

En medelålders kvinna som joggar med en tonåring

– Rapporten visar på en minskande psykisk hälsa hos barn och unga och lägger vi till konsekvenserna av covid-19 är det nu särskilt angeläget att vi tar ett samlat grepp och sätter in insatser på rätt ställe. Vi ska vända utvecklingen bland Uppsalas unga invånare för att fler ska må psykiskt bättre och kunna leva sina liv fullt ut, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd och kulturnämndens ordförande.

Det görs redan idag många insatser inom Uppsala kommun för att främja den psykiska hälsan och för att förebygga och möta den psykiska ohälsan hos barn och unga. Den oroande negativa utvecklingen visar dock att en fortsatt gemensam kraftsamling behövs.

För att öka det psykiska välbefinnandet, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid hos barn och unga i Uppsala behövs ett brett, långsiktigt och samordnat arbete både internt inom kommunkoncernen men också med viktiga aktörer som Region Uppsala, myndigheter och civilsamhället.

Flera prioriterade områden

– När så många barn och unga idag mår dåligt så måste vi som kommun och samhälle göra allt i vår makt för att ändra på det. De som inte mår bra ska få hjälp och vi måste också jobba förebyggande. Det känns bra att vi nu gör en kraftsamling för psykisk hälsa tillsammans med bland andra Region Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som har tagits fram av kommunen, framkommer flera prioriterade områden framöver:

 • Utveckla det systematiska hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer (förskolan till och med gymnasiet).
 • Ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande.
 • Implementera kommunens suicidpreventiva arbete i enlighet med ”Vägledning till suicidpreventivt arbete inom Uppsala läns kommuner”.
 • Ta fram en återkommande uppföljning av kommunens arbete med psykisk hälsa i alla åldersgrupper där grupper med ökad risk att drabbas av psykisk hälsa särskilt lyfts fram.
 • Följa utvecklingen nogsamt och säkerställa kapacitet för att möta ökad psykisk ohälsa under och efter pandemin.

Mäta effekten av insatserna

För att säkerställa att kommunen gör rätt saker kommer en återkommande uppföljning göras där flera olika indikatorer kommer ingå. Några av dessa indikatorer är:

 • Andel (procent) elever (i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet) som uppger att de mår bra eller mycket bra ska öka.
 • Andel (procent) elever (årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet) som uppger att de ser ljust på framtiden för egen del ska öka.
 • Andel (procent) unga (i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet) som uppger att de trivs i skolan ska öka.
 • Andel elever (procent) elever (i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet) som inte är med i organiserad fritidssysselsättning ska minska. Uppdelat på flickor/pojkar med föräldrar födda i Sverige eller utomlands.
 • Andel (procent) gymnasieungdomar (årskurs 2) som tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen ska öka.
 • Andel (procent) elever (årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet) som uppger att de allvarligt övervägt att ta sitt liv ska minska.

Genom uppföljningen går det att få en bild över om de prioriterade insatserna ger den tänkta effekten; att främja psykisk hälsa och förebygga och möta psykisk ohälsa hos barn och unga.

Läs rapporten "Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021"

Läs "Vägledning till suicidpreventivt arbete inom Uppsala läns kommuner"