Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.

Armar med ärr från självskadebeteende kramar om ben

Varje år tar Uppsala kommun fram ett jämställdhetsbokslut för att följa upp hur det står till med jämställdheten i kommunen, både som plats och organisation. 2020 års uppföljning och analys präglas naturligt av coronapandemin, som har påverkat och fortsatt kommer att påverka jämställdheten globalt, nationellt och lokalt.

– Många har spenderat ovanligt mycket tid hemma förra året. För flera kvinnor har det varit livsfarligt när våld i hemmet har ökat. Jämställdhetsbokslutet visar svart på vitt vad vi behöver jobba med för att öka jämställdheten i Uppsala. Det handlar bland annat om fler insatser mot mäns våld mot kvinnor och säkerställa att fler utrikes födda kvinnor kan hitta ett jobb, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Pandemin har ökat klyftorna

Exemplen är många på hur pandemin påverkat jämställdheten.

  • Grupper som redan före pandemin stod långt ifrån arbetsmarknad har hamnat ännu längre bak, däribland utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning.
  • De som redan innan hade någon slags psykisk ohälsa mår för det mesta sämre på grund av pandemin, däribland tjejer och hbtq-personer.
  • De som behövt extra stöd i skolan har inte kunnat få lika bra stöd under pandemin, något som drabbar i större utsträckning killar och deras möjlighet att klara kunskapskraven.
  • Våldsutsattheten för kvinnor (och barn) har ökat.

"Vi behöver göra mer"

– Några av de viktiga insatser som vi gör för att öka jämställdheten har varit inrättandet av ett hedersresursteam med särskild kompetens kring hedersrelaterat våld och projektet ”Femme” där kvinnor med utländsk bakgrund får utbildning i fastighetsskötsel under ett år. Dock behöver vi göra mer, säger Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande av jämställdhetsrådet och fortsätter:

– Vi behöver ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor, stärka förebyggande arbetet för att tidigare upptäcka våld i nära relationer och motverka de hinder som finns så att utsatta grupper kan komma ut i egen försörjning.

Fakta: Jämställdhetsbokslutet 2020

Rapporten Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2020 redovisar med utgångspunkt i kommunens nio inriktningsmål en nulägesbild av lokala och nationella jämställdhetsutmaningar, exempel på jämställdhetsfrämjande arbete som Uppsala kommun genomfört under året och pekar ut viktiga utvecklingsområden för kommunen. Med uppföljningen vill Uppsala kommun hålla kommunens invånare, chefer och medarbetare informerade om läget och om vad kommunkoncernen gör och behöver göra framöver för att stärka jämställdheten i Uppsala. Bokslutet är också ett viktigt verktyg för att utveckla och ständigt förbättra kommunkoncernens verksamhet. 

Läs Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2020.

Läs mer om Uppsala kommuns jämställdhetsarbete.