Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Positiva trender i kommunens integrationsuppföljning

Fler utrikes födda män och kvinnor förvärvsarbetar och fler utrikes födda elever har gymnasiebehörighet. Det är några av de positiva trender som syns i kommunens uppföljning av integrationsarbetet. Samtidigt finns det områden där utvecklingen går åt fel håll, till exempel andel utrikes födda flickor som är engagerade i fritidsaktiviteter och andel barn med utrikesfödda föräldrar som går i förskola.

Flera personer runt ett bord. En leende kvinna i fokus.

– Vi ska knäcka segregationen i Uppsala. Fler barn ska se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och fler barn ska få upptäcka förskolan. Med den här årliga uppföljningen kan vi se om våra insatser träffar rätt. Vi är på god väg framåt, men mer måste göras, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den årliga uppföljningen av integrationsarbetet i Uppsala kommun presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 15 december.

Målet med integrationspolitiken i Uppsala är en snabbare etablering samt en bättre och jämställd integration. Alla invånare i Uppsala ska kunna försörja sig och delta i samhällslivet på lika villkor oavsett kön eller etnisk- och kulturell bakgrund.

Fler utrikes födda förvärvsarbetar

I årets uppföljning pekas flera positiva trender ut. Till exempel har andelen utrikes födda som förvärvsarbetar ökat från 61,8 procent 2018 till 63,8 procent 2019, samtidigt som andelen utrikes födda som varken förvärvsarbetar eller studerar har minskat. Försörjningsstödsmottagandet går också ner. Här pekas etableringen av Utbildnings- och jobbcenter ut som en viktig åtgärd tillsammans med bland annat en fortsatt digitalisering av ansökningsförfarandet inom ekonomiskt bistånd vilket bidragit till att frigöra tid för individuell uppföljning.

Ett annat exempel är att utrikes födda elever i större utsträckning har gymnasiebehörighet, från 62,6 procent 2018/2019 till 68 procent 2021/2022. En stor gemensam satsning mellan utbildningsförvaltningen och Skolverket, med fokus på framför allt kompetensutveckling tros nu ge effekt.

– Det är glädjande att se en positiv utveckling efter de riktade insatser som gjorts. Gymnasiet är en viktig språngbräda för framtiden och att behörigheten nu ligger på 68 procent är ett steg på vägen. Det handlar om att förebygga framtida utanförskap och ge alla elever rätt förutsättningar att nå sina drömmar, säger Helena Hedman Skoglund (L), utbildningsnämndens ordförande.

I rapporten redovisas också den positiva trend som arbetsmarknadsförvaltningen tidigare identifierat när det gäller ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen där fler individer har hittat varaktig försörjning genom arbete.

Pandemin påverkar integrationen i Uppsala

I uppföljningen syns också områden där utvecklingen går åt fel håll. Till exempel minskar andelen barn med utrikesfödda föräldrar som går i förskola och andelen tjejer som uppger att de deltar i fritidsaktiviteter minskar. Inom dessa områden pekas bland annat pandemin ut som en bidragande orsak, särskilt kring engagemang i föreningslivet där en minskning också syns på helheten i samhället. Samtidigt säger uppföljningen att pågående åtgärder inte hunnit ge resultat ännu. Exempel på sådana åtgärder är fortsatt arbete med aktiviteter i anslutning till skoldagen, och riktade prova-på-insatser samt förskolans uppsökande verksamhet och utökade informationsinsatser mot berörda målgrupper.

En del av statistiken som följs upp i rapporten är från helår 2019, innan pandemin slog till. Pandemins vidare effekter på integrationen i Uppsala kommer kommunens verksamheter följa nogsamt framöver.

Läs mer i ett urval av rapporter

Läs uppföljningsrapporten Integration i Uppsala 2021 – nuläge och uppföljning.

Läs Arbetsmarknadsnämndens uppföljning av ensamkommande med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 

Läs förra årets rapport Integration i Uppsala 2020 – nuläge, målsättning och plan för uppföljning.