Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Omarbetad detaljplan värnar Eriksbergs naturvärden

Efter omarbetning går detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg ut på granskning i mitten av maj. I det nya förslaget sparas mer natur, husens placering är justerad och vägen in i området har kortats ner. Områdets pulkabacke blir kvar och lekparken ska rustas upp. Hänsyn ska också tas till områdets groddjur.

En visionsbild över Hammarparken utifrån den reviderade detaljplanen.
En visionsbild över Hammarparken utifrån den reviderade detaljplanen.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid torsdagens sammanträde att ställa ut detaljplanen för Hammarparken till granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra hus med fyra till sex våningar med totalt omkring 350 lägenheter i Eriksberg, och en förskola i en av byggnadernas bottenvåning. Förslaget var ute för samråd våren 2019 och då inkom ett stort antal yttranden, bland annat gällande natur- och rekreationsvärden.

Planförslaget har därefter anpassats så att ett sammanhängande skogsstråk sparas och skyddas, liksom pulkabacken och lekplatsen i området. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till naturen och till topografin i området, exempelvis genom suterrängvåning där det är lämpligt. Planförslaget ställs ut från mitten av maj.

– Efter mycket dialog med Uppsalaborna har vi nu hittat en bra väg framåt. Vi bevarar mer natur, skyddar skogsstråk och ska plantera fler träd. Samtidigt som fler får möjlighet att bo i fantastiska Eriksberg, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande. 

Fler och bredare gång- och cykelvägar

I den reviderade planen anges också att större hänsyn måste tas till groddjur i området. Bland annat ska Ekebydalen kompletteras med övervintringsplatser och en barriär ska anläggas längs Eriksbergsvägen för att hindra groddjur från att komma upp på vägen.

Under samrådet 2019 framkom också synpunkter mot den väg som planerades in i området. I det reviderade förslaget har vägen inne i området kortats ner.

– Det nya granskningsförslaget kommer att skapa stadskvaliteter och förstärka stadsstråket längs Granitvägen och Eriksbergsvägen. Samtidigt förbättras gång- och cykelkommunikationerna i området, säger Kajsa Reslegård, planarkitekt på Uppsala kommun.

Ett viktigt syfte med detaljplanen har också varit att möjliggöra för utbyggnad av fler och bredare gång- och cykelvägar längs Eriksbergsvägen och Granitvägen.

Inom området planerar Uppsala kommun också att utveckla parker och nya parkstråk som leder ut i de närliggande naturreservaten Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen. Även Ekebydalen planeras utvecklas som park för olika former av rekreation och med fokus på idrott i den östra delen.

För mer information