Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Fortsatt goda skolresultat trots pandemiåret

Uppsala kommuns årliga rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar att lärare och elever lyckats hålla fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året med pandemin.

– När vi sammanfattar resultaten ser vi att lärare och elever i Uppsala fortsätter att prestera på en hög nivå trots pandemins utmanande omständigheter. Uppsala ligger bra till när det gäller godkända betyg i årskurs 9 och andelen elever som tar gymnasieexamen. Samtidigt finns det fortsatta utmaningar i årskurs 6 och behov att sätta in tidiga insatser, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Högre betyg men något färre tog gymnasieexamen

Läsåret 2019/2020 fanns det 10 kommunala och 14 fristående gymnasieskolor i Uppsala.

Den genomsnittliga betygspoängen har fortsatt öka något för avgångseleverna under 2020 och ligger över rikssnittet. De fristående gymnasieskolorna har lägre betygspoäng än de kommunala, vilket kan förklaras med att fristående skolorna har en högre andel elever i yrkesprogram där betygspoängen generellt tenderat att vara lägre.

Andelen gymnasieelever i Uppsala som tog examen efter tre år (den så kallade genomströmningen) minskade något till 69,1 procent. Resultatet skiljer sig inte åt mellan kommunala och fristående gymnasier. Uppsalas resultat är fortfarande högre än rikssnittet på 66,3 procent.

Högre betyg i årskurs 9

I Uppsala finns det 60 kommunala och 23 fristående grundskolor. Andelen elever i årskurs 9 som klarade behörighet till gymnasiets yrkesprogram ökade från 87,1 procent år 2019 till 88,4 procent år 2020. De genomsnittliga betygen (meritvärdet) i årskurs 9 ligger över rikssnittet. Tjejer har i genomsnitt högre betyg än killar. Elever i fristående skolor har i genomsnitt högre betyg än i kommunala skolor, vilket till stor del kan förklaras av skolornas olika elevsammansättning.

Negativ trend i årskurs 6 bruten

Andelen elever som klarat minst betyg E i årskurs 6 i matematik har de senaste åren haft en tydlig negativ trend. I matematik är nu andelen med minst E i matematik 89,2 procent och det har stigit något jämfört med lägsta noteringen 87,9 procent under föregående år. Uppsala ligger nu, från att ha legat klart över, i nivå med riket.

För svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6 finns också en nedangående trend, men den har planat ut under 2020.

Nöjda föräldrar i förskolan

I maj 2020 fanns 200 förskolor och 30 pedagogisk omsorg (familjedaghem) i Uppsala. Det finns fler fristående än kommunala enheter inom förskola och pedagogisk omsorg, men den kommunala verksamheten är betydligt större i fråga om antal barn i verksamheten.

I den årliga förskoleenkäten till vårdnadshavare är andelen nöjda föräldrar på ungefär samma nivå som året innan. Förskolan i Uppsala kommun har särskilt fokus på barnens utveckling inom språk- och matematik. På frågorna som handlar om språk- och matematikutveckling har andelen vårdnadshavare som instämmer positivt ökat med nästan 2 procentenheter för frågan om matematik och med nästan 1 procentenhet för frågan om språk jämfört med 2019.

Du kan läsa rapporten här

Läs mer om arbetet med likvärdig skola