Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Fortsatt bra resultat för Uppsala

Kommunen visar ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning. Bokslutet visar att Uppsala kommun för femte året i rad redovisar ett positivt resultat. Justerat för poster av engångskaraktär är resultatet 345 miljoner kronor.

Stora torget med kandelabern och några personer som går över torget

– Pandemin har synliggjort brister i vår välfärd och den kommer lämna stora samhällsutmaningar efter sig. Vi har en äldreomsorg som uppenbart behöver stärkas och en arbetslöshet som ökar. Med detta resultat står vi redo för Återstart Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatmålet är nått

Kommunen har genom ett stabilt ekonomiskt resultat nått sitt resultatmål och därmed stärkt sin ekonomiska ställning. Ökande demografiska utmaningar, stora välfärdsinvesteringar och osäkra ekonomiska förutsättningar utifrån covid-19 kräver en stabil ekonomisk grund.

Samlat överskott för nämnder och bolag

I resultatet ingår betydande positiva poster av engångskaraktär. Framför allt påverkades resultatet av höga generella statsbidrag och exploateringsintäkter och när dessa räknas in är resultatet 979 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett samlat överskott, även om socialnämnden haft särskilda utmaningar. I bolagskoncernen skedde ett antal större fastighetsavyttringar under året som bidrar till ett samlat resultat om 1 589 miljoner kronor för hela kommunkoncernen. Detta har också lett till att kommunkoncernens låneskuld minskade under året.  

Kontroll på kostnader

– Genom ett uthålligt arbete med kostnadskontroll kombinerat med följsamhet för verksamheternas förändrade behov ser vi till att fortsätta arbetet med en god ekonomisk hushållning. Vi måste också noggrant följa hur covid-19 påverkar de ekonomiska förutsättningarna framöver, säger ekonomidirektör Ola Hägglund.

Vi ställer inte in, vi ställer om

När corona-pandemin förändrade förutsättningarna valde kommunen att i så stor utsträckning som möjligt ställa om i de egna verksamheterna, istället för att ställa in - allt för att begränsa smittspridningen av covid-19.

– Kommunens verksamheter har gjort ett heroiskt arbete för att klara sina uppgifter och servicen till kommuninvånarna, trots extremt tuffa förutsättningar. En lång rad av kreativa initiativ, smarta lösningar och engagemang har gjort att vi kunnat hålla i och hålla ut så här långt, säger Maria Ahrgren, kvalitets- och planeringschef.

Digitala lösningar

Medborgardialoger, samråd, kommunfullmäktige, kulturnatt och nationaldagsfirande genomfördes digitalt istället för fysiskt. Verksamheter flyttade utomhus, undervisning gavs på distans, bokpaket levererades hem. VR-glasögon, surfplattor och bildskärmar blev inslag i boenden för underhållning, utbildningsinsatser och för att underlätta brukarnas sociala kontakter med närstående.  Medarbetare bytte arbetsuppgifter för att hjälpa till i verksamheter som påverkades stort av pandemin.

Stöd till näringsliv och föreningsliv

För att mildra effekterna för det lokala närings- och föreningslivet med anledning av pandemin beslutade krisledningsnämnden om flertalet åtgärder. Bland annat infördes distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala. Alla ungdomar i årskurs 9 som sökt sommarjobb fick en feriearbetsplats.

Bostäder och mark

Nästan 2 000 nya bostäder färdigställdes. För att långsiktigt säkra näringslivets tillgång på mark för sin utveckling inleddes ett strategiskt arbete under 2020. Totalt möjliggjordes 81 000 kvadratmeter verksamhetsyta i godkända detaljplaner, vilket är betydligt mer än föregående år. Tre nya servicepunkter på landsbygden som samlar olika former av kommersiell service och skapar nya mötesplatser i bygderna invigdes.

Minskad klimatpåverkan

Nästan 100 procent av kommunens lätta fordon är fossilfria. Kommunen arbetar med minskad klimatpåverkan bland annat i byggprocesserna i samverkan inom Uppsala klimatprotokoll. Formerna för markanvisning utvecklas med tydligare kravställande och koppling till klimatåtgärder, exempelvis att öka byggandet i trä.

Ökade betygspoäng i skolan

Trots skolans utmaningar med distansundervisning och hög sjukfrånvaro så ökade andelen avgångselever på de nationella programmen som tog examen för fjärde året i rad till 94,1% (93,7% 2019). Även den genomsnittliga betygspoängen ökade. Arbetet med en mer likvärdig skola fortsätter.

Frivilliga insatser

Kommunen kom överens med Röda Korset om att samordna frivilliginsatser kopplade till stöd för riskgrupper, exempelvis inköp av mat, hundpromenader, uthämtning av medicin och samtalsstöd. Många föreningar har varit engagerade i arbetet och fortsätter att bidra löpande för att motverka ofrivillig ensamhet under pandemin.

Utemiljöer och barnperspektiv

Under året som gått har det varit ett högre tryck på kommunens rekreationsområden och allmänna ytor vilket exempelvis gjorde att kommunen tidigarelade försöket med sommargata längst Östra Ågatan. Kommunen beslutade om riktlinjer för utemiljö vid förskola och skola med syftet att stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen. En plan för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats mellan Lyssnaängen och Vårdsätrabadet har beslutats.

Kommunfullmäktige 26 april

Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut ska antas av kommunfullmäktige 26 april.