Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.

– Vi har lyssnat på Uppsalabor som är oroliga för att landsbygden glöms bort, på boende i södra Uppsala som varnar om trafikkaos och på det största oppositionspartiets invändningar. Med en bred politisk överenskommelse skapar vi goda förutsättningar för ett effektivt genomförande av fyrspårsavtalet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fyrspårsavtalet innebär att staten lovar att bygga två nya tågspår Uppsala-Stockholm och en ny tågstation i Bergsbrunna. Uppsala kommun har i gengäld åtagit sig att bygga ut Södra Uppsala med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik.

– Utbyggnaden av fyra spår är av stor vikt för Uppsalas framtida tillväxt och utveckling. När vi bygger ut Uppsala måste det göras på ett attraktivt och långsiktigt hållbart sätt. Vi har lyssnat på Uppsalabornas invändningar och enats kring ett förslag där både bilen, cykeln, kollektivtrafiken och gångtrafikanten får plats, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd.

Den nya bron över Fyrisån i Ultuna kommer att byggas för kollektivtrafik, gång och cykel samt för utryckningsfordon. För att i framtiden vid behov kunna utöka till även fossilfri biltrafik på bron görs ett reservat i den fördjupade översiktsplanen. Det kan exempelvis bli aktuellt när Flottsundsbron närmar sig sitt kapacitetstak men kommer kräva ett ställningstagande i den kommuntäckande översiktsplanen, planläggning och eventuella ytterligare tillståndsansökningar. Det kommer även kräva en utbyggnad av bron.

– Fyrspårsavtalet innebär investeringar i miljardklass som Uppsala hitintills aldrig har skådat. Det kräver politisk stabilitet och långsiktighet. Genom denna överenskommelse visar vi marknaden och investerare att det går att satsa på Uppsala och att det finns politiskt stadga över tid, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd. 

För att säkra framkomligheten till och från de södra stadsdelarna i Uppsala satsas 300 miljoner på ett framkomlighetspaket med väginfrastrukturinvesteringar. Det innebär bland annat att Dag Hammarskjölds väg byggs ut. För att främja gång och cykel när kollektivtrafiken byggs ut tas en särskild åtgärdsplan fram.

– Nu har vi en bred politisk enighet gällande södra staden som innebär en storsatsning på gång, cykel och kollektivtrafik. Det är en viktig förutsättning för ett klimatsmart samhälle med trivsamma miljöer där alla enkelt och snabbt kan ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

En bostadssatsning på landsbygden ska säkerställa att hela Uppsala utvecklas, inte bara södra Uppsala. Ett nytt mål om 5000 egna hem i de sydöstra stadsdelarna ska öka andelen småhus och markbostäder i flerbostadshus.

– Människor är olika och vill bo olika. Framtidens Uppsala och utbyggnaden av sydöstra staden ska därför utformas efter Uppsalabornas behov. Överenskommelsen innebär större variation i bebyggelsen och betydligt fler egna hem, radhus och småhus. Fler människor behöver kunna få möjlighet att äga sitt boende, säger Therez Almerfors (M), kommunalråd.

Överenskommelsen innebär:

  • Bostadssatsning på landsbygden. Färdiga planer för 400 bostäder totalt sett och ständig tomtberedskap i samtliga prioriterade tätorter.
  • Justeringar i förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Trafik fram till alla fastigheter, högre hushöjder längs med boulevard och vid stationsläget, ökad kapacitet och förbättrad genomfart i vägnätet.
  • 5000 nya egna hem á la "modern trädgårdsstad" i fördjupad översiktsplan (FÖP) för sydöstra stadsdelarna.
  • Reservat för broförbindelse i Ultuna som möjliggör fossilfri biltrafik i framtiden.
  • 300 miljoner på framkomlighetspaket i de södra stadsdelarna i Uppsala.
  • Åtgärdspaket för att stärka cykel och gång i samband med utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik.

Ansökan om stadsmiljöavtal (statlig medfinansiering) görs, enligt kommunfullmäktiges beslut, för spårväg till Trafikverket senast i januari 2022. Genomförandebeslut om teknisk lösning tas i kommunfullmäktige efter finansieringsbesked våren 2022. 

För mer information