Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Det här beslutade kommunstyrelsen 12 maj

Här kan du läsa om ett urval av de beslut som togs på kommunstyrelsens möte 12 maj.

Ärende 5. Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen 2021

Uppsala kommun har fått 8 005 000 kronor i utökat statsbidrag från Socialstyrelsen för att vidareutveckla sitt brottsförebyggande arbete och sociala insatser med barn och ungdomar i Gottsunda under 2021.

Nu finns ett förslag till beslut hos kommunstyrelsen kring hur pengarna ska fördelas. Förslaget säger att arbetsmarknadsnämnden ska få 2 150 000 kronor och socialnämnden 5 855 000 kronor.

Insatserna rör förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete, utökade och förstärkta samarbetsformer och olika stödinsatser till barn och unga i riskzon för att hamna i kriminalitet. En stor del av medlen går till förstärkning av myndighetsverksamheten.

– Vi har ett unikt läge just nu att stoppa nyrekryteringen till gängen. Många grovt kriminella sitter inlåsta, nu har vi ett fönster att fånga upp unga i riskzon. Dessa insatser är extra viktiga just nu, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs ärende 5. Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen 2021 - Uppsala kommun

Ärende 7. Byggande på landsbygden ska prioriteras

Nu startar vi arbetet med att genomföra ett övergripande program för bostadsbyggande på landsbygden. Målet är att bostadsbyggande ska vara igång till 2025 och att antalet hushåll ska ha ökat i minst två tredjedelar av våra prioriterade tätorter.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett programdirektiv för bostadssatsning på landsbygden som baseras på en flerpartiöverenskommelsen mellan mittenstyret och Moderaterna.  Bakgrunden är tidigare beslut om att arbetet med att bygga bostäder på landsbygden ska prioriteras. Syftet med programdirektivet är att säkerställa att kommunen senast 2022 har en ständig planreserv för 400 bostäder i prioriterade tätorter.

– Nu ser vi till så att fler kan flytta till och bo kvar på Uppsalas landsbygd. Ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun måste det byggas nya bostäder i våra tätorter. Och det måste byggas blandat. Vi behöver både lägenheter och nya hus, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs ärende 7. Direktiv för bostadssatsning på landsbygden - Uppsala kommun

Ärende 10. O-Ringen, världens största orienteringstävling, flyttas fram ännu ett år till följd av coronapandemin

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att bevilja den hemställan Uppsala kommun mottog från O-ringen AB om att stå värdar för O-ringen 2022 istället för 2021.

Smittspridningen har den senaste tiden inte sjunkit till önskad nivå vilket i kombination med en oförutsägbar vaccinationstakt skapar en situation där O-Ringen AB och Svenska Orienteringsförbundet beslutat att återigen flytta fram arrangemanget ett år i tiden.

Ett evenemang som O-Ringen genererar stora turistekonomiska intäkter för tävlingens värdkommun. Arrangemanget uppskattas generera en turistekonomisk intäkt med cirka 120 miljoner kronor och locka runt 20 000 nationella och internationella deltagare med familjer.

– Givetvis är det tråkigt att inte kunna genomföra arrangemanget i sommar men vi ser fram emot att välkomna världens största orienteringstävling till Uppsala sommaren 2022 och att då få visa upp Uppsalas härliga terräng och stora utbud av semesteraktiviteter, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Mer information om O-Ringen Uppsala  

Läs ärende 10. Värdskap för O-ringen 2022 - Uppsala kommun

Ärende 14. Ekonomiskt stöd till Uppstart 2021–2023

Kommunstyrelsen beslutade 12 maj att fortsätta kommunens ekonomiska stöd till det årliga eventet Uppstart. Uppsala kommuns stöd sedan2014 har varit en bidragande orsak till att Uppstart har blivit ett av Sveriges största event för uppstartsbolag, entreprenörer, investerare, studenter, företagare och representanter för organisationer och media. År 2020 genomfördes Uppstart digitalt med cirka 4 000 deltagare från hela världen. Arrangören, Infinity and Beyond AB, har satt som mål att återigen genomföra eventet digitalt december 2021.

– Det ger möjligheten att nå ut till en ännu större publik och generera ett globalt gensvar, skapa en internationell språngbräda för lokala företag så att de kan växa och anställa i Uppsala, säger Johan Rosén, näringslivsstrateg i Uppsala kommun.

– Kommunen kan även utnyttja tillfället till att lyfta prioriterade fokusbranscher internationellt såsom livsvetenskaperna, miljöteknik, avancerade material och informationsteknologi och teknik.

En central del i Uppstart är en digital match-making mellan globala investerare och lokala företag vilket också är viktigt för Uppsalas innovationsstödssystem med organisationer som Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (Stuns) och Uppsala Innovation Centre. Eventet bedöms ha stor potential att få ett internationellt genomslag och därigenom skapa värdefull marknadsföring av Uppsala.

Kommunstyrelsens beslut innebär att Uppsala kommun går in som delfinansiär av Uppstart med 600 000 kronor årligen 2021 till 2023 med målet att eventet når över 10 000 deltagare 2023.

Läs ärende 14. Ekonomiska stöd till Uppstart 2021-2023 - Uppsala kommun

Ärende 19. Beslut om ytterligare stöd till Uppsalas företag

Covidpandemin har inneburit att många företag i Uppsala har en svår ekonomisk situation, inte minst inom restaurangbranschen. Därför har kommunstyrelsen idag beslutat om flera ytterligare insatser för att mildra pandemins påverkan på näringslivet i Uppsala.

– Vi vet att många lokala företagare har det tufft. Restaurangbranschen har frågat om mer stöd och med detta hoppas vi kunna hjälpa till i ett ansträngt ekonomiskt läge, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har sett över vad som kan göras för att ytterligare underlätta för företag inom bland annat restaurangbranschen. Ett viktigt beslut är att efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen under 2021 och 2022.

Läs mer om kommunens stöd till näringslivet på grund av pandemin

Läs ärrende 19. Åtgärder maj 2021 för att mildra effekterna för det lokala näringslivet - Uppsala kommun

Ärende 20. Så vill kommunen underlätta för hemester i sommar

Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om en rad nya åtgärder för att underlätta för Uppsalabor att ”hemestra” och ägna sig åt utomhusaktiviteter i sommar.

Många Uppsalabor kommer hemestra i sommar. Kommunstyrelsen har idag beslutat om en rad aktiviteter för att berika sommaren hemma.

Precis som förra året förväntas många Uppsalabor stanna hemma i sommar till följd av coronapandemin. Antalet besökare från närliggande kommuner som besöker Uppsala över dagen förväntas också vara högt. Detta medför en ökad efterfrågan på utomhusaktiviteter, utflyktsmål, friluftsliv och bad med mera.

– Många Uppsalabor kommer hålla sig på hemmaplan i sommar. Då ska det vara enkelt att ta sig ut i vår fantastiska natur och upptäcka nya platser i kommunen. Jag hoppas att många tar chansen att grilla korv med familjen, testa på frisbeegolf och hitta nya lekplatser, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det handlar bland annat om att anlägga fler frisbeegolfbanor, att ge tillgång till utrustning för spontanidrott vid idrottsanläggningar och ökat utbud av tillfälliga utegym. Vid utegymmen kommer naturmaterial användas. Det ska vara enkelt att komma ut i naturen i sommar, därför anläggs fler grillplatser samtidigt som fler tillfälliga toaletter i parker och lekplatser uppförs. 

Läs ärende 20. Förbättrade förutsättningar för semester och aktiviteter i närområdet - Uppsala kommun

Ärende 21. Utredning av kamerabevakning i skolan

Ökad trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av skolfastigheter och i skolmiljön.

Kommunstyrelsen vill stärka arbetet för en trygg och säker skolmiljö och där kan kamerabevakning vara en kompletterande åtgärd. Uppdraget handlar om att utreda hur kameror ska kunna användas för att bekämpa brott och komplettera andra trygghetsskapande åtgärder i skolmiljön.

– Våra skolor ska vara trygga platser, både på dagtid och kvällstid. Tillfälliga eller permanenta kameror kan vara en lösning för att minska vandalisering och stölder. Nu ska vi titta på om kamerabevakning vid vissa skolor kan vara en lösning för att bekämpa brott och öka tryggheten, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte den 12 maj beslut om:

1. att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med Skolfastigheter AB och utbildningsförvaltningen utreda förekomst och behov av kamerabevakning i såväl trygghetsskapande som skadebegränsande syfte i skolmiljön,

2. att återkomma till kommunstyrelsen med rapport om nuläge och förslag till åtgärder,

3. att se över belysningen på kommunens skolgårdar och vid behov förbättra den,

4. att se över möjligheten att tidsstyra wifi på kommunens skolor och stänga av dessa kvälls- och nattetid samt på helgen,

5. att etablera tillsynsslingor i form av etablerad grannsamverkan, i samverkan med närboende och polis.

Läs ärende 21. Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av skolfastigheter - Uppsala kommun

Ärende 22. Uppsala konstmuseum utvecklas i befintliga lokaler

På kommunstyrelsens möte den 12 maj fattades beslut om att utveckla Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler. Beslutet innebär att kommunen utvecklar verksamheten och anpassar de nuvarande lokalerna på Uppsala slott för att förbättra tillgängligheten och upplevelsen för besökarna och förutsättningarna för verksamheten. Beslutet innebär även en utökning av konstverksamheten och att konstmuseet börjar med tillfällig konstverksamhet i olika stadsdelar och på landsbygden. Kommunen ska även öppna ett historiskt center i Uppsala slott och utveckla slottsparken.

Beslutet innebär att konstmuseets verksamhet ska utvecklas. Ett framtida behov av utökade lokaler förs in i kommunens lokalförsörjningsplan.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om förslaget 31 maj 2021.

Läs ärende 22. Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet med mera - Uppsala kommun