Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Planerna för spårväg i södra Uppsala går vidare

Måndag 25 maj beslutade kommunfullmäktige att godkänna spårväg som inriktning för ansökan om stadsmiljöavtal. Detta gör att planeringen för spårväg som kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Uppsala kan gå vidare.

Illustration av spårväg vid Svandammen

De politiska besluten om framtidens kollektivtrafik har tagits i flera steg. 11 mars beslutade kommunstyrelsen om att fortsätta planera för spårväg som kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. Då togs också beslut om den planerade sträckningen för spårvägen. För att komma vidare i frågan föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle ta beslut om att godkänna en kommande ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg.

Statlig medfinansiering behövs för genomförande

Stadsmiljöavtal, statlig medfinansiering, värdeåterföring samt ökade markförsäljningar är huvudformer för medfinansiering av infrastrukturen för kollektivtrafik. Genomförandet av spårväg i Uppsala förutsätter statlig medfinansiering. Ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg behöver göras och vi behöver ha klarhet i finansieringen tills beslutet om genomförande tas i slutet av 2021.

Ansökan om stadsmiljöavtal i slutet av året

Beslutet från kommunfullmäktige gör att vi nu kan ta nästa steg och ansöka om stadsmiljöavtal i slutet av året. Arbetet med att ta fram en detaljplan för den beslutade sträckningen har påbörjats och kommer pågå under hösten. Om allt går enligt plan kommer detaljplanen kunna gå ut på samråd i början av 2021.

Vi fortsätter samtidigt arbetet med att titta på finansieringsformer och gör kostnads- och riskanalyser för att få fram ett bra underlag inför det slutgiltiga beslutet, om det blir spårväg eller inte, som tas av kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2021.

Bakgrund

Diskussionen om spårväg och annan kapacitetsstark kollektivtrafik har funnits länge. Uppsala är en snabbt växande stad och vi behöver en kollektivtrafik som klarar behoven många år framåt och som gör det enklare att resa både inom staden och vidare ut i regionen.

Spårväg ett alternativ redan i samband med översiktsplanen 2010

Inom ramen för översiktsplan 2010 gjordes flera utredningar om framtidens kollektivtrafik i Uppsala. Prognoser visade på en ökande befolkning med allt större behov av nya bostäder och arbetsplatser. En utvidgning av staden söderut, väster om Fyrisån (Södra staden) lyftes fram som ett lämpligt alternativ. För att då möta behovet av hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik bedömdes spårväg fylla det behovet.

I översiktsplan 2016 bekräftas den utbyggnadsriktning söderut som finns i översiktsplan 2010. Sedan dess har Uppsalas befolkning växt allt snabbare med ökade behov av bostäder, arbetsplatser och väl fungerande kollektivtrafik.

Fler spår och ny tågstation

Många pendlar idag till ett arbete utanför Uppsala. Det gör att vi behöver bättre och snabbare transporter i hela regionen, speciellt mot Stockholm och Arlanda. Behovet av fler järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm har diskuterats länge och har drivits framåt av Uppsala kommun tillsammans med andra aktörer. I diskussionen har också funnits en ny järnvägsstation i Bergsbrunna för att avlasta Uppsala C.

Vi har ett stort flöde av resenärer från södra Uppsala utåt i regionen. Genom att då skapa en kollektivtrafiklänk från Gottsunda över Fyrisån mot den nya stationen gör vi det lättare för fler att resa ut i regionen. Alla dessa satsningar gör att Uppsala får en större kostym vi kan växa i och som ger oss bättre förutsättningar att utvecklas som en viktig del av huvudstadsregionen.

Uppsalapaketet

I maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportinfrastruktur 2018-2029. Här avsätts 2,4 miljarder kronor för en första etapp av fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala C och Bergsbrunna (inklusive station i Bergsbrunna). I gengäld vill staten att Uppsala kommun bygger bostäder och plats för verksamhet i anslutning till den nya stationen. Detta avtal och dess olika delar kallas för Uppsalapaketet.

I Uppsalapaketet finns en statlig medfinansiering på upp till 900 miljoner kronor av spårvägen på delen Bergsbrunna- Gottsunda. Den ansökan  som kommunfullmäktige beslutat om rör resterande spårvägssträckning mellan Uppsala C och Gottsunda respektive Ultuna.

Det här är stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik och till hållbara godstransportlösningar.

Läs mer om stadsmiljöavtal hos  Trafikverket .

Mer information

Läs mer om spårväg i Uppsala på uppsala.se/sparvag

Information om Uppsalapaketet