Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Beslut om att fortsätta planera för spårväg i södra Uppsala

Onsdag 11 mars beslutade kommunstyrelsen om att fortsätta planera för spårväg som kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Uppsala. Snabbussar kan vara en lösning för andra delar av kommunen och det ska utredas vidare. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt om vilken sträckning som ska ingå i planeringsarbetet för spårvägen. Det slutgiltiga beslutet, om det blir spårväg eller inte, tas av kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2021.

Illustration av spårvagn vid Svandammen

Alternativen spårväg och BRT (snabbussar) har studerats i en jämförelseutredning från 2020 för kollektivtrafik i södra Uppsala. Kommunstyrelsen har nu beslutat att det är spårväg som ska ingå i planeringen av en ny kapacitetsstark kollektivtrafik i södra Uppsala.

Utredningen från 2020 kom fram till att både spårväg och BRT är bra system för att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. De har däremot olika förutsättningar och passar för olika resemängder. Slutsatsen i utredningen är att spårväg är den lösning som bäst stödjer den utveckling som beskrivs i översiktsplanen för Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen beslutade även att BRT, eller snabbussar, ska utredas som en möjlig lösning för andra delar av kommunen där kapacitetsbehovet är stort och ökar. En sådan utredning ska ligga som en jämförelsereferens till Uppsala spårväg, det vill säga en möjlighet för kommunen att studera olika behov av kapacitetsstark kollektivtrafik i olika delar av staden.

Beslut om sträckning för att påbörja detaljplanearbete

Kommunstyrelsen har också tagit beslut om den planerade sträckningen för spårvägen. Den beslutade sträckningen kommer nu att ingå i arbetet med att ta fram en detaljplan.

De överväganden som projektet har gjort för den beslutade sträckningen handlar bland annat om hänsyn till stads-, kultur- och naturmiljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, mark, vatten och möjlighet att anlägga spår på platsen.

Spårvägen planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Den går sedan från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal, samt från Ultuna via Ulleråker.

Du kan se en karta och läsa mer om den planerade sträckningen på uppsala.se/sparvag

Ny ansökan om stadsmiljöavtal

Nästa steg i arbetet är att söka stadsmiljöavtal, som är en medfinansiering från staten. Den 11 mars beslutade kommunstyrelsen också att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna en kommande ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg.

Finansieringen av spårväg är viktig för att kunna ta ställning till om det ska genomföras. Det slutgiltiga beslutet, om det blir spårväg eller inte, tas av kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2021.