Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Så ska kommunen bidra till FN:s mål

Uppsala kommun har tagit fram en ny hållbarhetspolicy som ska göra Uppsala till en föregångskommun i världens hållbarhetsarbete. Policyn innebär att sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter ska vara vägledande i alla kommunens beslut.

– Världen står inför stora utmaningar som vi tillsammans måste lösa. Uppsala kommuns framtid är beroende av den globala utvecklingen och det arbete som görs lokalt är avgörande om vi ska lyckas. Därför tar vi nu in FN:s globala mål i kommunens planering och styrning, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya hållbarhetspolicyn beskriver hur kommunen arbetar för en hållbar utveckling. Utgångspunkten är de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som världens ledare kom överens om på FN:s toppmöte i september 2015. Syftet med policyn är att skapa förutsättningar för att Uppsala kommun ska bli en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Policyn, som kommunfullmäktige ska fatta beslut om på sitt nästa möte den 30 mars, ska verka styrande i planering, budget, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

Sex principer ska gälla i all verksamhet. Principerna bidrar till ett helhetsperspektiv och medvetna beslut.

  1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i social, ekologisk och ekonomisk hållbar riktning ska väljas i första hand.
  2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan utanför kommunens gränser ska vägas in.
  3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Uppsala – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv.
  4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Uppsala kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv.
  5. Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter. I beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet.
  6. Uppsala kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

FN:s 17 globala mål och handlingsplanen Agenda 2030 är formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs policyn för hållbar utveckling.

Mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-post: marlene.burwick@uppsala.se

Presskontakt

Erik Boman, presschef
Telefon: 072-423 56 28