Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsala är en av Sveriges fyra största storstadskommuner, med cirka 230 000 invånare. Den stora staden, de olika tätorterna och den rikt befolkade landsbygden gör att Uppsala kan erbjuda en stor variation av boende- och livsmiljöer.

Stark befolkningstillväxt

Uppsala har under de senaste åren haft en hög befolkningsökning och prognoser visar på en fortsatt tillväxt. Enligt den senaste kommunprognosen beräknas Uppsala kommun ha nästan 270 000 invånare år 2030 och drygt 317 000 invånare år 2050.

Uppsalas storlek och läget i huvudstadsregionen ger tillgång till en starkt växande och specialiserad arbetsmarknad samt en attraktiv livsmiljö som inkluderar ett brett utbud av kommersiell service och kulturaktiviteter.

Snabb expansion

Befolkningsökningen förutsätter en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Med det så kallade Uppsalapaketet säkras möjligheterna till en fortsatt hög utbyggnadstakt och förbättringar i kollektivtrafiksystemet. Uppsalapaketet ska bland annat leda till 33 000 nya bostäder, fyraspårig järnväg till Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna och spårvägstrafik i staden fram till år 2050.

Den pågående expansionen av Uppsala ställer nya krav på en god livsmiljö och bostäder för alla. En utmaning består i att bygga en långsiktigt hållbar kommun som är fysiskt och socialt sammanhållen, där man kan leva ett gott liv och ha en fungerande vardag.

Så kan Uppsala kommun arbeta med ökat fokus på livsmiljö och boende

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Uppsala kommun står inför en snabb expansion. En utmaning består i att anpassa den kommunala verksamheten, infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. Den fysiska expansionen behöver gå hand i hand med arbetet för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. För att säkra en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad krävs god ekonomisk hushållning, stärkt fokus på näringslivstillväxt, planering och samverkan såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer.

Det råder en obalans mellan hushållens ekonomiska förutsättningar och prisbilden i bostadsutbudet i kommunen. Det finns därför ett behov av ett utökat utbud av boendeformer i kommunen och fler bostäder med lägre boendekostnader i såväl nyproduktion som i befintligt bestånd. Kommunen behöver genom sin planeringsverksamhet och markpolitik, sina bolag och genom samverkan med andra aktörer, säkerställa att så sker. Detsamma gäller kvarboende vid ombyggnation. 

Goda kommunikationer lokalt och regionalt är viktigt för attraktivitet. Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara. Det ska finnas goda möjligheter att bo, verka och leva såväl på landsbygden som i de prioriterade tätorterna och i olika delar av staden. Kommunen behöver prioritera utvecklingen av bostadsbyggande, näringslivsutveckling, service, kollektivtrafik och infrastruktur med hög kvalitet till områden med goda förutsättningar.

Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen skapar såväl nya möjligheter som nya utmaningar. Multifunktionalitet tillsammans med digitaliseringens möjligheter har en stor betydelse. Kommunen behöver i sin planering och förvaltning säkerställa en hållbart bebyggd miljö med en hög grad av flexibilitet i förhållande till framtida förändrings- och utvecklingsbehov.