Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina egna liv och samhället de lever i. Området omfattar frågor om makt, inflytande, utbildning, arbete, fritid, hälsa och fysisk integritet.

Även om kvinnor och män i Uppsala arbetar i lika stor utsträckning finns det fortfarande skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå men sämre hälsa, lägre inkomst, driver företag i lägre utsträckning och är fortfarande underrepresenterade i ledande positioner. Män är överrepresenterade i självmordsstatistiken, killar har lägre betyg än tjejer, mer stödbehov samt är överrepresenterade både vad gäller våldsutsatthet och som våldsutövare.

Pandemin kan försvåra jämställdhetsarbetet

Det finns risker för bakslag i jämställdhetsarbetet på grund av coronapandemin. Kommunen ser tydliga tendenser när det gäller ekonomi, hälsa och förekomsten av våld. 

Ekonomiska kriser slår ofta hårdast mot dem som redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden genom att till exempel tillgången på instegsjobb minskar. Grupper som drabbas särskilt är exempelvis utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. En stor del av kvinnors företagande finns inom branscher som påverkas hårt av pandemin, som kultur och handel. Män har ett större ägande än kvinnor i Sverige, vilket kan påverka förutsättningarna att klara av en förlorad inkomst. Elever som lämnar grundskolan utan att uppnå kunskapskraven, en majoritet killar, möter dock stora utmaningar vad gäller inträde på arbetsmarknaden.

Ökad risk för psykisk ohälsa och våld i nära relationer

Arbetslöshet och ekonomisk oro i kombination med isolering förstärker riskerna med psykisk ohälsa, inte minst bland flickor, kvinnor och hbtq-personer som redan innan krisen upplevde en försämrad hälsa. Det finns en risk för ökad självmordsfrekvens, inte minst bland äldre män. 

Erfarenhet visar också att våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och sexuellt våld mot barn, ökar under kriser och vid isolering. Sannolikt kommer det att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd när isoleringen avtar. Samhällets aktörer behöver vara förberedda på detta.

Jämställdhetsbokslut

Ta del av ytterligare analyser i kommunens jämställdhetsbokslut för 2020

Förändringstryck

Verksamhetsnära slutsatser

Fler unga, framför allt flickor, bisexuella och transpersoner, mår allt sämre. Samtidigt tenderar pojkar att halka efter i utbildningsavseende. Dessa negativa trender riskerar att förstärkas av coronapandemin. Den psykiska hälsan bland unga kan ytterligare försämras av stängda skolor och lärosäten. Det finns också risk för att distansundervisningen påverkar kvaliteten på utbildningarna och leder till försämrade skolresultat. Kommunen behöver verka för trygga och utvecklande miljöer för alla barn och unga samt anpassa stöd inom utbildningssystem, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet. Centralt i det arbetet är att kommunen utvecklar kunskapen om vad det sämre måendet beror på.

Coronapandemin riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa med långvariga konsekvenser. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg samt utsatthet för våld och förtryck. Det finns risker för oro, ångest och depression, framförallt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och ge extra stöd till utsatta grupper. Kommunen behöver även arbeta med jobbskapande insatser och bidra med att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Maktstrukturer, övergrepp och tystnadskulturer präglar stora delar av samhället och förekommer inom alla samhällsgrupper. Våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld mot barn, ökar vid isolering. Det är viktigt att kommunen intensifierar det förebyggande arbetet för att tidigt upptäcka våld i nära relationer och säkerställa resurser för akuta insatser, såsom skyddsboenden, och för hantering på kort och lång sikt. Män och pojkar behöver i högre grad ges stöd, involveras och delta i det våldsförebyggande arbetet.

 Kvinnor har idag lägre lön och arbetar i större utsträckning i yrken som anses ha lägre status än män. Män är i högre grad sysselsatta inom yrken som löper risk att försvinna genom globalisering, digitalisering och automatisering. Kvinnor är dock överrepresenterade i de yrken inom besöksnäring, handel samt vård och omsorg som på olika sätt drabbats hårt av pandemin. Kommunen behöver fortsätta att erbjuda goda arbetsvillkor, utveckla sitt förebyggande arbetsmiljöarbete samt verka för att förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden. Detta bland annat genom insatser för att bryta könsuppdelning i studieval och att främja kvinnors företagande.