Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Mångfalden i samhället har ökat de senaste decennierna – med fler talade språk, livsstilar, värderingar och preferenser. Mångfalden ställer krav på hur kommunen utformar sina välfärdstjänster för att tillgodose och möta olika behov och förväntningar. Den ställer också krav på att kommunen verkar för en utvecklad lokal demokrati där invånarna känner tillit, delaktighet och sammanhållning.

Invånarna förväntar sig ökat inflytande

I takt med att utbildningsnivån och välståndet i samhället ökar, stiger också invånarnas förväntan på inflytande, valmöjlighet och kvalitet. Hur Uppsala kommun uppfattas av invånare, företag och besökare kommer att påverkas av hur väl verksamheterna lyckas med sitt arbete att tillgodose detta.

Ökad mångfald utmanar invanda normer

En större mångfald i samhället kan också utmana invanda normer och system. I en alltmer identitetsdriven värld finns det risk för att olika grupper ställs mot varandra på bekostnad av den totala sammanhållningen i samhället. För att kunna verka för en positiv samhällsutveckling är det därför viktigt att människor känner tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna.

Så kan Uppsala kommun arbeta med ökad mångfald

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Hos kommuninvånarna ryms allt fler preferenser, samtidigt som skillnader i förutsättningar och behov synliggörs allt mer. Det ställer krav på hur kommunen utformar sin service för att tillgodose och möta invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. Olika personers behov behöver vara vägledande när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar, prioriterar och bygger för framtiden.

Demokrati- och värdegrundsfrågor blir centrala när mångfalden i samhället utmanar invanda normer och system. Kommunen behöver fortsätta att verka för att utveckla den lokala demokratin, där invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande stärks. För att behålla respekt för olikheter och stärka förtroendet för samhällsinstitutioner behöver kommunen också skapa möjligheter för olika grupper att möta varandra. En stärkt, värdegrundsbaserad samverkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv är därför central för att lyckas.

Ökad mångfald ger möjligheter för, och skapar nya förväntningar på, kommunen som arbetsgivare, välfärdsleverantör och samhällsutvecklare. Kommunen behöver ta tillvara potential och motverka diskriminering, vilket är angeläget både för att säkra kompetensbehov och ur jämlikhetssynpunkt.