Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Mångfalden i samhället har ökat de senaste decennierna – med fler talade språk, livsstilar, värderingar och preferenser. Mångfalden ställer krav på hur kommunen utformar sina välfärdstjänster för att tillgodose och möta olika behov och förväntningar.

Under coronapandemin har det blivit tydligt att det är viktigt med en utvecklad lokal demokrati där invånarna känner tillit, delaktighet och sammanhållning. Förmågan att nå ut med samhällsviktig information har till exempel visat sig vara centralt för att minska smittspridning och säkerställa hälsa.

Förtroendet för samhällsinstitutioner är beroende av krishanteringens resultat

Beroende på krishanteringens resultat kan tilltron till samhällsinstitutioner som regering, myndigheter och kommuner både öka och minska. Om det visar sig att det svenska sättet att hantera smittspridningen är lyckat vid en internationell jämförelse kan det till exempel leda till ett ökat förtroende. En omvänd utveckling kan i stället minska förtroendet för myndigheter och expertis.

Förändringstryck

Verksamhetsnära slutsatser

Hos kommuninvånarna ryms allt fler preferenser, samtidigt som skillnader i förutsättningar och behov blir allt tydligare. Det ställer krav på hur kommunen utformar sin service för att tillgodose och möta invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. Invånarnas behov behöver därför vara vägledande när kommunens verksamheter agerar, prioriterar och bygger för framtiden. Kommunikation som når och synliggör alla medborgargrupper och bostadsområden är också viktigt för att stärka tilliten och öka sammanhållningen.

Ökad mångfald ger möjligheter för, och skapar nya förväntningar på, kommunen som arbetsgivare, välfärdsleverantör och samhällsutvecklare. Kommunen behöver ta tillvara potential som finns i befolkningen och motverka diskriminering. Det är angeläget både för att säkra kompetensbehov och ur jämlikhetssynpunkt. Den ökade mångfalden bäddar också för nya perspektiv och nya lösningar. Kommunen behöver fortsätta att utveckla sitt antidiskrimineringsarbete.

Demokrati- och värdegrundsfrågor utmanas särskilt vid en kris. Kommunen behöver fortsätta att utveckla den lokala demokratin. Invånarnas tillgång till information samt möjlighet till delaktighet och inflytande behöver utvecklas för att stärka förtroendet för samhällets institutioner. Kommunen behöver också arenor för olika grupper att möta varandra för att skapa förståelse och respekt för varandras olikheter. En stärkt, värdegrundsbaserad samverkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv är central för att lyckas.