Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Internationalisering innebär att världens invånare och företag blir mer globalt rörliga och sammanlänkade. Konkurrensen om högutbildad arbetskraft, företagsetableringar och investeringar hårdnar.

Uppsala har många globala kopplingar

Uppsala kommun har flera globala kopplingar hos invånarna, företagen, den högre utbildningen och forskningen. Utbildningsnivån i Uppsala är bland den högsta i landet. Årligen väljer cirka 2 000 internationella studenter att studera i Uppsala. När universitetsstudenterna väljer att etablera sig i Uppsala ger detta stora rekryterings- och utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet.

Flera av företagen inom Uppsala kommuns kunskapsintensiva branscher – life science, tech/ICT, cleantech och avancerade material – agerar på den globala marknaden. För det lokala näringslivet har internationaliseringen inneburit nya export- och affärsmöjligheter, samtidigt som företagen också utsätts för en ökad konkurrens från utlandet.

Motreaktioner på globalisering

Internationaliseringen innebär också en ökad sårbarhet för bland annat finansiella kriser, pandemier och geopolitiska konflikter. En ökad nationalism och protektionism utgör motreaktion till internationaliseringen. Storbritannien har till exempel lämnat EU och handelshinder (tullar) har införts i såväl EU som USA..

Så kan Uppsala kommun arbeta med internationalisering och global rörlighet

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Den globala konkurrensen om kompetens, investeringar och etableringar hårdnar. Om Uppsala ska kunna stärka sin position krävs en ökad specialisering och fler samarbeten. Uppsalas livsmiljöer, universitet, sjukhus, innovationsstödssystem och kunskapsintensiva branscher är framgångsfaktorer som behöver tas tillvara i den internationella marknadsföringen av kommunen. För att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare behövs också en utvecklad mottagningskapacitet.

Uppsalas strategiska läge ger unika förutsättningar. Som nordlig nod i huvudstadsregionen utgör kommunen en integrerad del av ett dynamiskt tillväxtcentrum. Genom att knyta samman Uppsala med den forskningsinfrastruktur och de företag som finns i Stockholm-Mälarregionen nås en kritisk massa som behövs för att göra kommunen än mer internationellt intressant. Kommunen behöver driva på i frågor om fyrspåret till Stockholm och sammankopplingen av arbetsmarknaderna i regionen för att öka attraktiviteten.

Oron i omvärlden stiger. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats i Sveriges närområde och vår totalförsvarsförmåga står allt oftare i fokus. Samtidigt blir terrorhot och internationellt organiserad brottslighet mer vanligt förekommande. Brott mot välfärdssystemet göder kriminella strukturer och urholkar förtroendet för hanteringen av bidragsmedel. Dessa företeelser behöver motverkas genom utökad samverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att säkra tryggheten i den lokala miljön och i de egna verksamheterna, inklusive krisberedskap och strategier för digital trygghet.

Geopolitisk och finansiell turbulens påverkar världsekonomin och kan snabbt leda till konjunkturnedgång med påtagliga följder för sysselsättningen och kommunens ekonomi. Stigande räntor skulle med dagens höga belåningsgrad få kraftigt genomslag genom att göra anspråk på en större andel av kommunens resurser. En kontinuerlig beredskap för förändrade ekonomiska förutsättningar behövs i kommunens planering.