Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Utvecklingen mot ett mer digitaliserat samhälle har fått en skjuts av coronapandemin. Användningen av digitala verktyg har ökat på grund av mer hemarbete och begränsningar i att samla människor i grupp. Medarbetare inom kommunen har ökat sin kompetens när det gäller att arbeta digitalt. Krisen har också lett till kreativitet och innovation. Nya lösningar har skapats för att till exempel göra kulturevenemang möjliga. På sikt kan fler komma att arbeta hemifrån mer regelbundet.

Större behov av kapacitet och flexibilitet

Den ökade användningen av digitala kanaler har synliggjort behoven av kapacitet i kommunens system. It-stöden behöver vara flexibla för att stödja allt från möten mellan kollegor till kommunfullmäktigesammanträden på distans och distansundervisning i gymnasieskolan.

Det finns behov av säkra distansmöten som behandlar sekretessinformation, till exempel möten med socialtjänstens brukare. Den ökade mängden arbete på distans kan medföra att digital och analog information hanteras på sätt som medarbetare inte är vana vid. Det kan i sin tur medföra nya eller större risker än tidigare.

Risk för utanförskap

I takt med att digitala kanaler och verktyg blir viktigare ökar också utanförskapet för dem som inte har tagit del av digitaliseringen. Dels blir det svårare att uträtta vissa typer av ärenden, dels risk för isolering eftersom fysiska kontakter begränsas. Invånare utsätts också för ökad smittrisk om de inte kan uträtta ärenden, arbeta eller beställa mat digitalt.

Förändringstryck

Verksamhetsnära slutsatser​

Samhällets digitalisering skapar förväntningar på kommunens tjänster samtidigt som den öppnar upp för nya möjligheter till dialog och nya sätt att bedriva kommunal verksamhet. Under coronapandemin har den digitala mognaden utvecklats snabbt vilket öppnar möjligheter och ökar förväntningarna. Med hjälp av digitala medel kan en mer tillgänglig och öppen verksamhet skapas för dem som bor, verkar och besöker Uppsala. För att använda dessa möjligheter krävs en långsiktighet i planeringen där kommunen tar ett helhetsgrepp för att möta samhällsutmaningarna.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar, förlust av information, dataintrång och andra virtuella angrepp – något som ökar i takt med en ökad användning av digitala tjänster. För att höja beredskap och motståndskraft behöver kommunen ytterligare stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet, bland annat genom kompetensutveckling. Kommunen behöver också främja digital delaktighet för alla samhällsgrupper och samtidigt skapa alternativ för dem som inte tar del av digitalisering och ny teknik. Kommunen behöver dessutom motverka de negativa miljömässiga effekterna av teknikenheternas livscykel genom att stödja utvecklingen mot en cirkulär elektronikbransch.

Kommunen har tillgång till allt mer information som behövs för att förstå sammanhang och fatta väl underbyggda beslut. Genom att bättre nyttja den tillgängliga informationen kan kommunen styra och fördela resurser mer effektivt. Behovet har ökat under pandemin då läget förändrats snabbt och åtgärder behövts sättas in med kort varsel. Tillgång till data ger också möjligheter till simulering och visualisering för mer avvägda beslut. För att det ska kunna användas i stor skala behöver kommunen fortsätta digitalisera sina processer och systematisera informationsförvaltningen.

Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden genom att det skapar behov av nya kompetenser och nya typer av jobb, samtidigt som befintliga yrken och arbetssätt förändras och ibland försvinner. Det förutsätter en beredskap att ständigt lära och utveckla nytt. Kommunen behöver förstärka förmågan att möta och dra nytta av den här strukturomvandlingen, framför allt genom kompetensförsörjning och att kunna leda i förändring. Lika centralt är att bedriva ett näringslivsarbete som främjar dynamik, förnyelse och konkurrenskraft kopplat till digitaliseringen. Här har kommunen fördel av att det redan finns en samverkan med ett världsledande regionalt innovationsstödjande system.