Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Den påverkar till exempel var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de umgås och kommunicerar med varandra. Inom områden som transporter, klimat och energi bidrar digitaliseringen till nya, smartare och effektivare lösningar.

Invånarna förväntar sig digitala tjänster

Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. Det gör att förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och situationsanpassade lösningar för sina behov. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken.

Digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden

Digitalisering innebär att många existerande yrken förändras i grunden. Samtidigt växer nya former av arbetsuppgifter, yrkeskategorier och affärsmodeller fram. För att möta de nya digitala möjligheterna krävs bland annat investeringar, utbildning och beredskap hos medarbetare för att förändra sitt arbete.

Så kan Uppsala kommun arbeta med ökad digitalisering

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Samhällets digitalisering skapar förväntningar på kommunens tjänster samtidigt som den öppnar upp för nya möjligheter till dialog och nya sätt att bedriva kommunal verksamhet. Med hjälp av digitala medel kan en mer tillgänglig och öppen kommunal verksamhet skapas för dem som bor i, verkar i och besöker Uppsala. För att nyttja dessa möjligheter krävs en långsiktighet i planeringen där kommunen tar ett helhetsgrepp för att möta samhällsutmaningarna. I detta är digitalisering en möjliggörare.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar, dataintrång och andra virtuella angrepp. För att höja beredskap och motståndskraft behöver kommunen ytterligare stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet. Kommunen behöver också främja digital delaktighet för alla samhällsgrupper och samtidigt skapa alternativ för dem som inte tar del av digitalisering och ny teknik.

Vi har tillgång till allt mer information som behövs för att förstå sammanhang och fatta väl underbyggda beslut. Genom att använda mer av den information som finns i de olika samhällssystemen kan kommunen styra och fördela resurser mer effektivt. Datainsamlingen ger också möjligheter till simulering och visualisering för mer avvägda beslut. För att detta ska kunna användas i stor skala behöver kommunen fortsätta digitalisera sina processer och systematisera informationsförvaltningen.

Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden genom att det skapar behov av nya kompetenser och nya typer av jobb. Detta förutsätter en beredskap att ständigt lära nytt. Uppsala behöver förstärka förmågan att möta och dra nytta av denna strukturomvandling, framför allt genom kompetensförsörjning och ökad förmåga att lede i förändring. Lika centralt är att bedriva ett näringslivsarbete som främjar dynamik, förnyelse och konkurrenskraft kopplat till digitaliseringen.