Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Den industrialiserade världen har under modern tid skapat ekonomisk tillväxt och välstånd. Nackdelen är att det har skett på bekostnad av jordens begränsade naturresurser, med miljöförstörande utsläpp och en klimatpåverkan som underminerar förutsättningarna för människans liv på jorden.

Effekterna av miljö- och klimatförändringarna bedöms tillta i styrka framöver, och för Sverige och Uppsala får detta en lång rad konkreta konsekvenser i form av till exempel ökade fall av extrem nederbörd, ökad risk för översvämningar och värmeböljor.

Uppsala ska vara klimatpositivt år 2050

Utsläppen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter har ökat den globala medeltemperaturen med cirka en grad sedan slutet av 1800-talet. Ökningen förväntas nå 1,5 grader inom några årtionden vilket är den nivå FN:s medlemsländer enades om att försöka begränsa ökningen till i Parisavtalet 2015.

Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. Detta ligger i linje med vad vetenskapen säger måste göras för att Uppsala ska bidra till att Sverige når de nationella och globala klimatmålen. För att Uppsala ska nå målen behöver dock omställningstakten öka kraftigt.

Omställningstakten måste öka

Uppsalabornas stora utsläpp av växthusgaser kommer från transporter i kommunen, långväga resor och konsumtion av varor och livsmedel.

Uppsalas planerade expansion, med framväxten av nya bostadsområden, kommer också ge upphov till betydande utsläpp under byggprocessen och genom byggmaterialet. Det är en stor utmaning, men kan också innebära stora möjligheter att arbeta strukturerat med att ställa om samhället och nå uppställda miljö- och klimatmål.

Så kan Uppsala kommun hantera miljö- och klimatförändringar

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Idag går omställningen för långsamt för att kunna säkerställa hälsa och välmående. För att Uppsala ska bli fossilfritt 2030 behöver kommunen prioritera systemskiften och åtgärder inom områden med stor klimatpåverkan som exempelvis transporter, arbetsmaskinsanvändning, materialval inom bygg- och anläggning samt fossil plast. Kommunala planer, strukturer och infrastrukturer behöver utvecklas och användas som draglok i omställningen. Och från nu behöver en högre växel läggas i.

Forskning visar på behovet av en mer cirkulär ekonomi. Förutom omställningen till fossilfritt krävs förnybara, resurseffektiva och giftfria kretslopp. Det gynnar både konkurrenskraften och livsmiljön. För att driva utvecklingen behöver kommunen inkludera miljö- och klimatperspektiven i all sin verksamhet, och anta ett ledarskap för genomgripande förändring. Att samla företag och andra aktörer i samarbeten som fokuserar på innovation och miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling är en viktig uppgift. Likaså att tillvarata engagemanget och drivkraften hos kommuninvånare och medarbetare. 

Ekosystemtjänsterna – allt från naturlig infiltration och dagvattenrening till naturresursernas produktions- och rekreationsvärden – behöver skyddas och utvecklas för ett robust, klimatanpassat och resurssnålt samhälle. För att säkerställa ren luft, rent vatten och ren mark behöver de miljöfarliga utsläppen minska. Ekosystemtjänsterna behöver få en stärkt roll både i samhällsplaneringen och i samarbeten med fastighetsägare och andra lokala aktörer.

Samhället behöver anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna redan idag, framför allt i bebyggelsestrukturen, de samhällstekniska systemen och livsmedelsförsörjningen. Kommunen behöver möta klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder som skapar en attraktivare och mer hälsosam stad med exempelvis ökad trädplantering och grönska. Kommunen behöver fortsätta att skifta fokus, från att till exempel få bort överskottet av regnvatten i staden och i lantbruket till att skörda och återanvända vatten.