Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Arbetsmarknaden i Uppsala kommun växer och det leder till en ökad konkurrens om arbetskraften. Sedan år 2010 har det skapats cirka 2 200 nya jobb per år i kommunen.

Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga, både för det lokala näringslivet och inom Uppsala kommun. Det lokala näringslivet i Uppsala uppger redan idag kompetensbrist som ett stort tillväxthinder.

Stora rekryteringsbehov

Uppsala kommun står också inför stora egna rekryteringsbehov. Befolkningsförändringarna med fler äldre och unga medför att behovet av välfärdstjänsterna ökar. Antalet personer i yrkesarbetande åldrar ökar dock inte alls i samma utsträckning. Nya arbetssätt, digitalisering och användning av välfärdsteknik ger möjlighet att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna utan att öka antalet anställda.

Matchning på arbetsmarknaden

Med hänsyn bland annat till den demografiska utvecklingen – där relativt sett allt färre människor återfinns i yrkesarbetande åldrar– är det centralt att få till en fungerande matchning på arbetsmarknaden.

Utbildning spelar en viktig roll för att komma tillrätta med såväl arbetslöshet som brist på arbetskraft. Allt fler arbeten kräver eftergymnasial utbildning. Detta gör att grupper med svaga studieresultat eller svag studiebakgrund generellt sett har det svårt att få arbete.

Teknikutvecklingen gör också att nya egenskaper och förmågor värdesätts högre och att kraven på medarbetare att ständigt lära nytt ökar.

Så kan Uppsala kommun möta förändrade kompetens- och utbildningsbehov

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Uppsala har idag låg arbetslöshet, men utrikes födda, äldre (55–64 år), funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildningstår generellt sett längre från arbetsmarknaden. Dessa gruppers möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden blir än sämre när konjunkturen försvagas och arbetsgivarnas efterfrågan på högre kompetens ökar. Det är utmaningar som kommunen behöver möta med validering av kompetens och verksamhetspassande utbildningsinsatser, fokus på livslångt lärande och arbetsmarknadsåtgärder i nära samverkan med näringslivet.

I Uppsala behöver det årligen skapas cirka 2 000 nya jobb för att den lokala arbetsmarknaden ska vara i balans. Minst hälften av de nya jobben behöver skapas inom så kallade kunskapsintensiva yrken i den privata sektorn. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagens behov av service och lokaler. Myndighetsutövning, tillhandahållande av tjänster och infrastruktur behöver präglas av hög kvalitet och effektivitet. 

Den förändrade demografin med fler yngre och äldre kommuninvånare leder till en ökad efterfrågan på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Den ökade efterfrågan medför utmaningar för kompetensförsörjningen men innebär också en möjlighet för marginaliserade grupper såsom unga och utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen behöver utveckla nya metoder och arbetssätt för att nå, attrahera och utveckla den kompetens som krävs för att klara förändrad efterfrågan och säkra en långsiktig utvecklingsförmåga. På motsvarande sätt behöver kommunen arbeta med digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling.  

Det är idag flera aktörer som vill vara med och lösa kommunala utmaningar vilket skapar nya möjligheter att samordna och organisera kommunal verksamhet tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer. Kommunen behöver utforma partnerskap med dessa aktörer så att yrkesskicklig och kompetent arbetskraft når ut till de kommunala verksamheterna.