Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Coronapandemin påverkar arbetsmarknaden på flera sätt. I Uppsala har krisen framför allt drabbat restaurangbranschen, besöksnäringen och detaljhandeln. Där har efterfrågan minskat i snabb takt.  

Uppsalas näringsstruktur är relativt konjunkturokänslig och enligt en försiktig analys klarar sig företag i kommunen relativt väl i nationell jämförelse. Under finanskrisen 2008–2009 förlorade kommunen cirka 2 350 arbetstillfällen. Om nedstängningen av samhället pågår under en längre tid kan betydligt fler arbetstillfällen förloras under coronapandemin.

Coronapandemin kommer med stor sannolikhet att påskynda en strukturomvandling och det påverkar hur många arbetstillfällen som återskapas när pandemin är över. Den bärande industrin i Uppsala – life science –bedöms klara sig bra. Detsamma gäller kunskapsintensiva tjänster och företag inom välfärdssektorn. Om återhämtningen tar lång tid så kommer många sektorer att påverkas som följd av bland annat minskad konsumtion och investeringar.

Vissa grupper drabbas mer när arbetslösheten stiger

Grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden som utrikes födda, äldre (55–64 år), personer med funktionsnedsättning och personer utan gymnasieutbildning drabbas ofta snabbare och hårdare än många andra grupper när arbetslösheten stiger. En stor andel av dem arbetar dessutom i branscher som påverkas kraftigt, som restaurang, hotell, event, besöksnäring och detaljhandel.

Flyget upplever förmodligen sin största kris någonsin. När resandet dyker tappar även kringverksamheterna sina kunder vilket påverkar Uppsalabor som pendlar till jobb på Arlanda och deras förmåga till egenförsörjning.

Allt viktigare med bra matchning

Det kommer att finnas behov av att stödja personer som inte kan gå tillbaka till sina tidigare arbeten. Samtidigt kommer det att uppstå nya eller utökade behov inom branscher där det redan är brist på arbetskraft. Det blir allt viktigare att få till en bra matchning mellan arbetskraftens kvalifikationer och efterfrågan hos arbetsgivarna. God kvalitet i vuxenutbildningen är ett sätt att öka matchningsmöjligheterna när efterfrågan på arbetskraft ökar i andra branscher än tidigare.

Förändringstryck

Verksamhetsnära slutsatser​

Arbetslösheten har stigit i spåren av coronapandemin. Grupper som utrikes födda (särskilt kvinnor), äldre (55–64 år), funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildning får det än svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är en utmaning som kommunen behöver möta med aktiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i nära samverkan med näringslivet. Arbetsmarknadsanställningar inom kommunens förvaltningar är ett viktigt verktyg för att fler personer ska komma in på arbetsmarknaden.

I Uppsala behöver det årligen skapas cirka 2 000 nya jobb för att den lokala arbetsmarknaden ska vara i balans. En stor del tillkommer inom vardagliga verksamheter i takt med att befolkningen växer, men det behövs även fler jobb inom den kunskapsdrivna spetsen av Uppsalas näringsliv, exportindustri och affärstjänster. Det behöver skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Samtidigt behöver många företag nu få stöd för att överleva krisen eller att ställa om – allra helst till en klimatdriven affärsutveckling. Kommunens verksamheter behöver bli än bättre på att samverka med näringslivet och möta företagens behov av stöd, service och lokaler. Myndighetsutövning, tillhandahållande av stödåtgärder och tjänster samt infrastruktur behöver präglas av hög kvalitet och effektivitet.

Den förändrade demografin med fler yngre och äldre kommuninvånare leder till en ökad efterfrågan på barnomsorg, skola och äldreomsorg. De ökade behoven medför utmaningar för kompetensförsörjningen men innebär också en möjlighet för grupper med svag arbetsmarknadsanknytning såsom unga och utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. För att möta kommunens egna och arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens är en flexibel vuxenutbildning, möjlighet till vidareutbildning och fokus på livslångt lärande nödvändigt. Kommunen behöver även fortsätta att erbjuda goda arbetsvillkor samt utveckla nya arbetssätt för att attrahera och utveckla den kompetens som krävs för att klara förändrad efterfrågan och säkra en långsiktig utvecklingsförmåga. På motsvarande sätt behöver kommunen arbeta med digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling.

Det är idag flera aktörer som vill vara med och lösa kommunala utmaningar vilket skapar nya möjligheter att samordna och organisera kommuns verksamheter. Kommunens samarbete med bland annat regionala aktörer har ökat under hanteringen av coronapandemin. Detta gäller även relationen mellan nämnder och bolagsstyrelser inom kommunen där ökat samarbete skapat nya möjligheter att lösa utmaningar tillsammans. Kommunen behöver fortsätta att utforma partnerskap så att yrkesskicklig och kompetent arbetskraft når ut till de kommunala verksamheterna.