Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsala har genom sina universitet en relativt ung befolkning men andelen äldre i kommunen ökar. Den förändrade demografin innebär att allt färre människor i yrkesarbetande ålder behöver försörja allt fler som inte arbetar. Samtidigt förväntas behovet av sjukvård, äldreomsorg och anpassade boenden öka. Möjligheten att leva ett aktivt liv ger positiva hälsoeffekter som på sikt kan minska behovet av vård- och omsorgsinsatser för äldre. 

Social distansering kan leda till isolering och psykisk ohälsa

Coronapandemin har slagit hårt mot de äldre. Smittspridningen har ökat kraven på kommunal vård och omsorg och bland annat inneburit skärpta rutiner och besöksförbud på vårdboenden. Vidtagna åtgärder i form av social distansering innebär en ökad risk för isolering och ensamhet som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa.

Erfarenheter från SARS-epidemin 2003 visar till exempel en stigande andel psykiatriska diagnoser hos personer som varit isolerade under en längre tid, framför allt posttraumatisk stress och depression. Pandemin kan påverka den framtida utformningen av äldreomsorgen, till exempel gällande organisation, kompetens, anställningsformer, utformning av äldreboenden, tillsyn och statens roll.

Pandemin försvårar för ideella verksamheter

Personer i åldrarna 65–79 år är inte bara en växande tillgång på arbetsmarknaden utan många är också bärande pelare inom ideella verksamheter som stödjer behövande på olika sätt. Pandemin sätter detta på spel, särskilt eftersom fysiska kontakter ska begränsas.

Kompetensförsörjningen påverkas av krisen

Ett mer ansträngt ekonomiskt läge kan påverka rekryteringsmöjligheterna i den kommunala sektorn de närmaste åren. Men den demografiska utvecklingen med en växande andel unga och äldre talar för att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal inom vård och omsorg när konjunkturen väl vänder. Samtidigt lyfts många av dessa yrken fram som samhällsviktiga, vilket på sikt kan få betydelse för yrkenas status och underlätta kompetensförsörjningen.

Den demografiska utvecklingen medför utmaningar som kräver innovativa lösningar och nytänkande för att säkra en välfärd som möter invånarnas behov.

Förändringstryck

Verksamhetsnära slutsatser​

Antalet yngre och äldre kommuninvånare ökar i snabb takt. Det sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Under coronapandemin har nya arbetssätt och arbetsformer utvecklats inom kommunen, och digitaliseringsarbetet har fått en stark skjuts framåt. För att fortsätta tillhandahålla välfärdstjänster med hög kvalitet behöver kommunen bibehålla denna förändringskraft. Innovationer, digitalisering, införandet av välfärdsteknik och en ökad samverkan såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer är åtgärder som behövs för att uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande och ökad kvalitet.

Många av Uppsalas äldre är aktiva högt upp i åldrarna även om den pågående pandemin försvårar äldres deltagande i arbetslivet och i civilsamhället. Kommunen behöver därför verka för att det ska vara enkelt, förmånligt, säkert och attraktivt för äldre att arbeta och på andra sätt delta i samhällslivet. Det gäller såväl på den ordinarie arbetsmarknaden och genom företagande som inom frivilligverksamheter och föreningslivet.

I takt med att kommunen får fler äldre ökar behoven av att anpassa den fysiska miljön och utforma färdmedel, bostäder, verksamheter och aktiviteter utifrån de äldres perspektiv. I dagsläget gäller det även den digitala miljön för att motverka isolering. Det gör det möjligt för fler äldre att leva ett mer aktivt liv och att bo kvar längre i hemmet. Kommunen behöver stärka äldreperspektivet i sin planering och erbjuda ett breddat utbud av boenden för äldre med lägre boendekostnad. Det är också viktigt att kommunen utvecklar sitt förebyggande och folkhälsofrämjande arbete, inte minst för förbättrad psykisk hälsa utifrån dagens situation.