Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Trend- och omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en trend- och omvärldsanalys. Syftet är upptäcka händelser och värderingsförändringar som påverkar vår verksamhet. Här sammanfattar vi analysen och förklarar hur insikterna påverkar arbetet med vår budget och våra mål.

Omvärldsanalys 2021

Coronapandemin har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och på kommunens verksamheter och ekonomi. Den pågående pandemin kan också leda till stora förändringar på längre sikt. Pandemin belyser vikten av förändringsbenägna och flexibla organisationer i en allt mer osäker omvärld.

I trend- och omvärldsanalysen sammanfattas några av de konsekvenser som omvärldens förändringar och den pågående pandemin kan få för kommunens verksamheter och ekonomi. Konsekvenserna beskrivs utifrån de nio regionala trender som är utgångspunkten för kommunens trend- och omvärldsanalys.

Fem globala trender

Figur: Uppsala kommun omvärldskarta. I Uppsala kommuns omvärldsanalys konkretiseras fem globala trender i nio regionala trender. De nio regionala trenderna är identifierade och framlyfta eftersom de bedöms ha stor påverkan på Uppsalas förutsättningar att i enighet med Agenda 2030 utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun med upp emot 340 000 invånare år 2050.

I årets omvärldsanalys betonas fyra förändringstryck – fyra slutsatser – som har särskilt stor påverkan på kommunens verksamheter.

 

Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2021

1. Stärk framtidstron och öka samhörigheten

I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. Coronapandemin riskerar att öka ojämlikheten. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron, öka samhörigheten och trygghetskänslan bland kommuninvånarna. I analysen om trenden ökad polarisering kan du läsa om hur Uppsala kommun kan arbeta för att bidra till mer likvärdiga levnadsvillkor för unga och ett ökat deltagande i arbets- och samhällsliv.

illustration bygga

2. Säkerställ en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning

Uppsala har en hög befolkningsökning. Det förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter, arbetsplatser och bostäder. För att möta behovet behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning. Läs om hur kommunen kan möta utmaningen i analysen om trenden ökat fokus på livsmiljö och boende.

illustration idé

3. Tänka nytt och vara nyskapande i välfärden

Antalet yngre och äldre kommuninvånare ökar i snabb takt. Det sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. För att säkra en välfärd med god kvalitet som möter behoven behöver kommunen fortsätta att tänka nytt och vara nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas. Läs om framtiden för välfärden i analysen om trenden åldrande befolkning.

illustration hjärta

4. Förebygg och hantera ökad psykisk ohälsa

Coronapandemin riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa med långvariga effekter. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Det finns risk för oro, ångest och depression, framför allt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och ge extra stöd till utsatta grupper. Kommunen behöver även arbeta med jobbskapande insatser och bidra med att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Värderingsförändringar

Här kan du läsa sammanfattande analyser av de värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet.

Ökad polarisering

Ökat fokus på jämställdhet

Ökad mångfald

Demografisk förändring

Här kan du läsa sammanfattande analyser av de demografiska förändringar som påverkar kommunens verksamhet.

Ökat fokus på livsmiljö och boende

Ådrande befolkning

Teknikutveckling

Här kan du läsa sammanfattande analyser av den teknikutveckling som påverkar kommunens verksamhet.

Ökad digitalisering

Förändrade kompetens- och utbildningsbehov

Globalisering

Här kan du läsa en sammanfattande analys av den globalisering som påverkar kommunens verksamhet.

Internationalisering och global rörlighet

Klimatförändring

Här kan du läsa en sammanfattande analys av de klimatförändringar som påverkar kommunens verksamhet.

Miljö- och klimatförändringar

Årets omvärldsanalys

Läs Uppsala kommuns omvärldsanalys 2021

Tidigare omvärldsanalyser

Läs Uppsala kommuns omvärldsanalys 2020 med uppdateringar utifrån covid-19

Läs omvärldsanalysen 2019

Läs kortversion av omvärldsanalysen 2019

Läs omvärldsanalysen 2018.