Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen arbeta med ökat fokus på jämlika livsvillkor och minskad utsatthet

Kommunen kan främja goda levnadsförhållanden och mer jämlika livsvillkor bland Uppsalas invånare. För att minska skillnaderna i livsvillkor behövs insatser som kan förebygga ohälsa, bidra till likvärdiga livschanser bland barn och unga, eller skapa mer jämställda arbetsvillkor.

Insatser som förbättrar möjligheterna för unga och personer långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb och bra bostäder är viktiga för att minska utsattheten.

  • Förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Tillgången till och kvaliteten i utbildningar och arbetsmarknadsmatchningen är viktig. Kommunen kan satsa på en uppsökande studie- och yrkesvägledning, på att få fler att fullfölja sfi-studierna och skapa fler flexibla och anpassade utbildningsformer som kombinerar språkinlärning med arbetsmarknadsinsatser.

  • Säkra en bostadsförsörjning som bidrar till att minska boendesegregationen. För att motverka boendesegregation behövs en blandad bebyggelse, bostäder och mötesplatser i hela kommunen. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora. Kommunen bör verka för att komplettera bostadsutbudet med det som saknas lokalt för att möjliggöra goda boendealternativ för alla livsskeden och samhällsgrupper. I de fall kommunen inte själv är ansvarig handlar det om att ställa krav och ha en god samverkan.

  • Förebygga och hantera en ökad psykisk ohälsa. Kommunens förebyggande och folkhälsofrämjande arbete bör utvecklas i samverkan med Region Uppsala och civilsamhället. Kommunen är både arbetsgivare och välfärdsleverantör. I båda rollerna bör kommunen arbeta för att tidigt identifiera behoven och ge extra stöd till utsatta grupper, inte minst för att möta den psykiska ohälsan.

  • Värna ungas välmående och motverka framtida marginalisering. Ungas välmående och hälsa behöver främjas genom mer förebyggande arbete från skolan, kultur- och fritidsverksamheten och civilsamhället till både barn och unga och deras vårdnadshavare. För att fler ska få en lyckad skolgång med en slutförd gymnasieutbildning behövs samordnade insatser och resurser som kan ge likvärdiga livschanser inom bland annat utbildningssystemet, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheterna.

  • Bidra till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och till jämställda arbetsvillkor. Insatser behövs för att bryta könsskillnaderna i studieval, möjliggöra livslångt lärande och främja kvinnors företagande. Viktiga verktyg är uppstartsverksamhet, praktikplatser och en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Kommunen behöver erbjuda goda arbetsförhållanden och utveckla sitt förebyggande arbetsmiljöarbete för att bidra till jämställda arbetsvillkor.