Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen arbeta för att möta ökad mångfald och förändrade livsmönster

Invånarnas behov behöver vara vägledande när kommunens verksamheter agerar, prioriterar och bygger för framtiden. Den mångfald som finns i kommunen, såväl i livsmiljöer som bland invånarna, behöver tas tillvara. Många av Uppsalas äldre har ett aktivt liv högt upp i åldrarna och efterfrågar lösningar som underlättar för dem att kunna fortsätta arbeta och på andra sätt delta i samhällslivet.

  • Möta olikheter för att skapa likvärdiga möjligheter. Kommunen behöver ta vara på den förmåga som finns i befolkningen. Det egna antidiskrimineringsarbetet behöver utvecklas för att säkra kompetensbehoven. Kommunikation som når och synliggör alla medborgargrupper och bostadsområden är viktig för likvärdigheten och kan stärka invånarnas tillit till kommunen.

  • Öka attraktiviteten i hela Uppsala. Möjligheterna att bo, verka och leva såväl på landsbygden som i de prioriterade tätorterna och i olika delar av staden behöver utvecklas. Detta bör göras utifrån platsspecifika förutsättningar. Goda kommunikationer lokalt och regionalt är viktiga för Uppsalas attraktivitet. Kommunen behöver driva på i frågor om fyra järnvägsspår till Stockholm och hur de lokala arbetsmarknaderna i regionen kan kopplas samman.

  • Utveckla ett mer äldrevänligt samhälle. Fysiska och digitala miljöer behöver anpassas utifrån de äldres perspektiv. Färdmedel, bostäder, verksamheter och aktiviteter behöver utformas utifrån äldres behov. Kommunen behöver stärka äldreperspektivet i sin planering och erbjuda ett breddat utbud av boenden för äldre med lägre boendekostnad.

  • Skapa en flexibel och dynamiskt bebyggd miljö. Kommunen behöver i sin planering och förvaltning säkerställa en klimatpositiv, energieffektiv och hållbart bebyggd miljö med en hög grad av flexibilitet i förhållande till framtida behov, inte minst för näringslivet. Det gäller även vid underhåll av de fastigheter och lokaler som redan finns.