Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen arbeta för att minska klimat- och miljöpåverkan och hantera klimatförändringarna

Ett klimatanpassat och robust samhälle kräver förebyggande insatser för att möta klimatförändringarnas effekter och skydd och utveckling av ekosystemtjänsterna. Bebyggelsestrukturen, de samhällstekniska systemen samt vatten- och livsmedelsförsörjningen behöver anpassas för att minska klimatpåverkan och hantera klimatförändringar.

I covid-19-pandemins följd behövs en ekonomisk omstart med fokus på klimatomställning och hållbara lösningar. Det finns ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor hos många av kommunens invånare och medarbetare. Det är en drivkraft att ta tillvara. Lösningar som möjliggör för Uppsalas invånare att leva klimatsmart och miljövänligt är både nödvändiga och efterfrågade.

  • Prioritera områden med stor klimatpåverkan. Kommunen behöver prioritera att förändra system och vidta åtgärder inom områden med stor klimatpåverkan som energiförsörjningen, transporter, arbetsmaskinsanvändning, materialval inom bygg och anläggning och fossil plast. Hur miljön påverkas av samhällsbyggnadsprocesser måste utvärderas mer genom tidiga risk- och konsekvensanalyser. Kommunen måste arbeta för att integrera el-, avfalls- och transportsystem och för att etablera teknologier för negativa utsläpp. Fossilfria transporter och infrastruktur som underlättar för gående, cyklister, kollektivtrafik och biogas- eller vätgasfordon måste fortsätta att byggas ut.

  • Arbeta avfallsförebyggande och utveckla en cirkulär ekonomi. Kommunen behöver öka återanvändningen och samutnyttjandet i linje med den nationella strategin för en cirkulär ekonomi och handlingsplanen för omställning av Sverige. Användandet av förnyelsebara eller återvunna material måste öka. Det gäller även återvunnet och klimateffektivt byggmaterial. Cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi måste främjas.

  • Samarbeta för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Kommunen behöver inkludera miljö- och klimatperspektiven i sin verksamhet. Externa verksamheter bör påverkas i samma riktning. Kommunens upphandling, fysiska planering och infrastruktur behöver utvecklas och samarbetet mellan kommunens verksamheter behöver öka. Företag och andra aktörer behöver samarbeta med fokus på innovation och miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Lärdomar och goda exempel behöver spridas från kommunens tillsyn och kontroll inom klimat och miljö.

  • Skydda, utveckla och använda ekosystemtjänsterna. Ekosystemtjänsterna behöver lyftas och integreras både i samhällsplaneringen och i samarbeten med fastighetsägare och andra lokala företag och organisationer. Kommunen behöver lyfta fram ekosystemtjänster i kommunikationen med invånarna.

  • Klimatanpassa med förebyggande åtgärder. Kommunen behöver möta klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder och bygga beredskap för att bedriva verksamhet under extrema väderförhållanden som till exempel översvämningar och värmeböljor. För flera verksamheter innebär detta att den vanliga problembilden behöver omdefinieras. Målkonflikter behöver belysas och nya lösningar implementeras.