Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så här kan kommunen arbeta för att möta en förändrad befolkningsstruktur och förändrade kompetensbehov

En växande befolkning och större efterfrågan på kommunens tjänster kräver att kommunen är framsynt, har beredskap och säkrar kompetensförsörjningen. Förutsättningarna för företag att starta, etablera sig och växa i kommunen behöver utvecklas.

  • Beredskap för en ökande folkmängd. En långsiktigt hållbar samhällsbyggnad för Uppsalas växande befolkning ställer krav. Det behövs god ekonomisk hushållning, miljömässigt hållbara val, en säkrad vatten- och elförsörjning och ett stärkt fokus på näringslivstillväxt. Planering och en ökad samverkan inom kommunkoncernen och med externa aktörer behövs också. För att fortsätta erbjuda välfärdstjänster som är resurseffektiva och har hög kvalitet behöver kommunen dra nytta av innovationer, digitalisering och införandet av välfärdsteknik.  

  • Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kommunen behöver erbjuda goda arbetsvillkor och utveckla nya sätt att attrahera och utveckla den kompetens som krävs i en föränderlig verksamhet. Ett fortsatt samarbete och partnerskap med kompetenser utanför kommunens organisation kan göra det möjligt för en yrkesskicklig och kompetent arbetskraft att nå ut till de kommunala verksamheterna. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsanställningar och integrerade språk- och yrkesutbildningar är viktiga prioriteringar både för kommunens kompetensförsörjning och för Uppsala i stort.

  • Ta vara på äldres arbetsförmåga, erfarenhet och engagemang. Kompetensbehoven och stora pensionsavgångar innebär att kommunen behöver hålla kvar eller locka tillbaka äldre medarbetare genom mer flexibla arbetstider och utformningar av tjänster. För att dra nytta av de äldre medarbetarnas yrkeserfarenhet kan mentors- och handledarprogram eller delade tjänster utvecklas, även för chefsroller.

  • Skapa förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, växa, ställa om och överleva. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att samverka med näringslivet och möta företagens behov av stöd, service och lokaler. Myndighetsutövning, tillhandahållande av stödåtgärder, tjänster och infrastruktur behöver präglas av hög kvalitet och effektivitet.