Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Schyst, smart och stimulerande sysselsättning

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare.

Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Invånares, brukares och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.

Uppsala ska vara en föregångskommun vad gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.

Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare.

Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare.

I Uppsala gäller lika lön för lika arbete och alla medarbetare har rätt till heltid.

I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för att värna schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och
beräknas vara färdiga under 2019 eller 2020.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nämnder och bolag fortsätter arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika jobb. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga jobb. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera ev. osakliga avvikelser som behöver korrigeras. Nämndernas och styrelsernas arbete med strukturella skillnader på grund av kön varierar. Flera nämnder och bolagsstyrelser arbetar redan systematiskt med detta ur ett brett jämställdhetsperspektiv, medan några nämnder och styrelser i huvudsak fokuserar på osakliga skillnader i lön. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att stödja samtliga nämnder och bolagsstyrelser i att ha en beredare ansats i arbetet.
 
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nämnder och bolag fortsätter att arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika arbete. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera eventuella osakliga avvikelser som behöver korrigeras. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga arbeten. Kommunen deltar i samverkansforumet ReSam, som syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen. Kommunen har också ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen för att diskutera utbud, och eventuella upphandlingar. Samarbetet ska leda till att kursutbud kompletteras utifrån behov på arbetsmarknaden. Ett konkret exempel är en operatörsutbildning som tagits fram i samarbete med branschen i så kallat yrkesråd där kompetensbehov analyserats. Utbildningen startar under höstterminen 2019. För att säkra tillgången på kompetens inom bristyrken kommer kommunen fortsätta driva utvecklingsgrupper tillsammans med berörda nämnder och verksamheter. Parallellt fortsätter kommunstyrelsen sitt uppdrag att under 2019 producera kommungensamma modeller och metoder för kompetensförsörjning och kompetensplanering på strategisk, taktisk och operativ nivå. Modellen ska underlätta kompetensplaneringsarbetet för nämnder och bolagsstyrelser. Kompetensförsörjningsarbetets effekter beror även på hur kommunen utvecklar andra områden inom arbetsgivarområdet, till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefs- och ledarutveckling, vilket också pågår.
 
Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Riktlinje för intern rörlighet, bemanning, övertalighet och karriärväxling i Uppsala kommun är under omarbetning. Syftet är bland annat att skapa bättre förutsättningar för omplacering.
 
Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Cirka 80 medarbetare på fritidshem har genomgått utbildning under våren. Kommunen fortsätter med förberedelser inför kommande krav på legitimation för fritidspedagoger. Arbetsmarknadsnämnden har inventerat ytterligare behov av utbildningsinsatser inom fritidshemmen. Valideringsutbildningar kommer att startas upp under hösten 2019.
 
I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunstyrelse har påbörjat arbetet med modeller och verktyg för att validera kompetens så att medarbetare i högre grad kan erbjudas trygga anställningsformer.
 
Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen deltar i projektet KIVO-C och har fått förlängningsansökan godkänd. Det innebär att kommunen kan gå vidare med att utveckla språkstöd inom omsorgsnämndens och äldrenämndens verksamheter genom finansiering från Europeiska socialfonden. Under hösten 2019 kommer ytterligare ansökningar om projektmedel att göras, i syfte att utveckla kompletterande insatser till SFI-utbildningar i form av exempelvis praktik hos arbetsgivare.
 
Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN) Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen utvecklar verksamheten bland annat inom myndighetsområdena bygglov och brandskydd. Till exempel pågår arbete med klarspråk och att förbättra tillgängligheten till information, via hemsidan och informationsmaterial. Samarbete med Boverket och andra kommuner pågår för att utveckla en mer likartad hantering av bygglovsprocessen. Under året kommer bygglovsprocessen digitaliseras med hjälp av ett nytt ärendehanteringssystem och e-tjänst. För att säkra fortsatt bra handläggningstider samt att rätt kompetens kopplas till ärendena så kommer rutiner för ärendefördelning och granskning av ärenden att ses över. För att förbättra företagsservice vid myndighetsutövning förbereds utbildning i effektiv kommunikation och kundbemötande.
 
Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. De berörda nämnderna fortsätter delta i nationell lärarlönesatsning och utbildningsnämnden kommer också att fortsätta arbetet som påbörjats med utvecklingsvägar för lärare.
 
Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Nämnden har genomfört en analys och har påbörjat arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet redovisas under hösten 2019.
 
Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN) Ansvariga: Äldrenämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Berörda nämnder har identifierat aktuella riskgrupper. Nämnderna samarbetar i ett gemensamt projekt, men har olika fokus beroende på verksamhetens unika förutsättningar. Inom utbildningsnämnden handlar åtgärder främst om organisation och bemanning, medan äldrenämnden fokuserar på systematisk uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro.
 
Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Många nämnder arbetar med värdegrunden och medarbetarundersökningen. Andra aktiviteter är arbete med effektiva team och verksamhetsanpassade åtgärder för att stödja och stärka chefs- och ledarskapet. Kommunstyrelsen stödjer arbetet och har lanserat en ny introduktionsprocess för chefer, modeller för välfungerande arbetsgrupper och fortsätter utveckla arbetsmetoder och arenor för dialoger mellan chef och medarbetare. Förberedelser för en koncerngemensam chefsdag pågår och kommer genomföras under hösten 2019, på temat nyskapande, som är ett av tre kärnvärden i kommunkoncernens värdegrund.
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra kompetensförsörjningen inom förskola och fritidshemmen genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbytarspår för medarbetare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket samt språkmentorer för anställda med behov av det inom vård och omsorg Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Att genomföra ett löne- och arbetsmiljölyft för att säkerställa rätt kompetens och åstadkomma förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för socialsekreterare. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Upprätta ett riktmärke över hur många medarbetare varje chef har. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.