Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsala byggdes inte på en dag

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar.

Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

I fokus 2022–2024 – Trygghet

Uppsala ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Tillit till samhället är en förutsättning för demokratin och det demokratiska samtalet. Genom ett aktivt arbete för ökad kunskap och insatser för att göra alla medborgare delaktiga i demokratin skapas goda förutsättningar för tillit.

Uppföljning av inriktningsmål 8

Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt vid slutet av 2022.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Tre av kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Ett uppdrag är färdigt och ett är försenat. Två av uppdragen beräknas bli färdiga i år, ett 2023 och ett 2024.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): På förskolor och skolor finns olika forum för samarbete med vårdnadshavare och elevers rätt till delaktig i utbildningen. Utveckling av samråd har skett där huvuduppgiften för samråden är att vara en mötesplats för vårdnadshavarna. Samråden sker oftast i form av föräldramöten men på ett flertal skolor finns även skolråd där vårdnadshavare deltar. Det förs även en regelbunden dialog med brukarföreningar för barn med funktionsnedsättning där en ny struktur för dialogmöte har tagits fram för att höja likvärdigheten. Resultatet av en brukarrevision visar att engagemang och personligt bemötande med en positiv stöttande attityd hos handläggaren är betydelsefullt för unga vuxna. För att få en djupare information om elevers åsikter kring deras egen utbildning har elevintervjuer genomförts. Vidare kommer en SMS-uppföljning att göras till hösten för elever som avslutat yrkesutbildning i kommunens egen regi för att undersöka deras nuvarande sysselsättning och svara på frågorna om utbildningen leder till jobb eller vidare till studier. Arbetet med att kraftsamla för framtidens äldreomsorg och framtagande av plan för välfärdsutveckling har skett i samverkan med pensionärsrörelsen och fackliga organisationer. En äldrebostadsenkät har tagits fram för att kartlägga äldres boendepreferenser. Kompletterande intervjuer har genomförts med dem som inte hade möjlighet att besvara enkäten. Genom kommunens digitala synpunktshantering har möjligheten för personer i arbetsmarknadsinsatser att lämna synpunkter förbättrats. Flera tjänstedesignsutbildningar har genomförts och metoden har använts inom fler områden. Implementering och vidareutveckling av digitala verktyg och plattformar fortsätter för att möta såväl verksamhetens som brukarnas behov och önskemål. Systematisk uppföljning har tillämpats och förbättrats vilket har lett till likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. Kommunens intranät har utvecklats med en sida för intern inspiration. På uppsala.se finns numera en ny sida som informerar om programmet för full delaktighet och arbetet som pågår. Tillgänglighetsåtgärder genomförs löpande på kommunens webbplatser både tekniskt och redaktionellt. En vägledning för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska har tagits fram. Vägledningen beskriver målgruppens behov och förutsättningar samt aktuella kanaler för information, inspiration och dialog. Den blir ett stöd för verksamheter som behöver rikta kommunikation och dialog till specifika målgrupper. Ett metodstöd har tagits fram som ska stödja medarbetare i kommunen i arbetet med att lära känna sina målgrupper, känna till behov, önskemål och vissa beteendemönster. På detta sätt kan relevanta budskap kommuniceras till identifierade målgrupper i de kanaler och på det sätt som målgruppen föredrar. som beskriver målgruppens behov och förutsättningar samt aktuella kanaler för information, inspiration och dialog. Den blir ett stöd för verksamheter som behöver rikta kommunikation och dialog till specifika målgrupper. Ett metodstöd har tagits fram som ska stödja medarbetare i kommunen i arbetet med att lära känna sina målgrupper, känna till behov, önskemål och vissa beteendemönster. På detta sätt kan relevanta budskap kommuniceras till identifierade målgrupper i de kanaler och på det sätt som målgruppen föredrar.
 2.  

  KVAR FRÅN 2019: Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Uppdraget är försenat sedan tidigare men bedömningen är att flertalet åtgärder blir färdiga under året. I mars 2022 har några åtgärder pausat på grund av flyktingarbetet som följer på kriget i Ukraina. Kommunen är på god väg mot förbättrade förutsättningar för tydlig och förenklad kontakt med föreningslivet. Detta genom en tydligare och harmoniserad styrning av kommunens hantering av föreningsbidrag och kommande driftsättning av ett IT-system för ansökningar och lokalbokningar. Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet samt riktlinje för föreningsbidrag beslutades under 2021. Den nämndspecifika styrningen av föreningsbidrag är under arbete. Uppdraget är en del i genomförandet av överenskommelsen med föreningslivet och stora delar av uppdraget genomförs inom ramen för projektet en väg in. Samverkan och dialog med föreningslivet har utvecklats och fördjupats.
 3.  

  KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Arbete med att ta fram informationshanteringsplaner pågår i hela kommunen. Ungefär hälften av verksamheterna har tidigare rapporterat att arbetet är färdigt. Återstående nämnder och bolag beräknar att bli klara med sina planer 2022 eller 2023.
 4.  

  KVAR FRÅN 2020. Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Utifrån tidigare valdeltagandesundersökningar identifierades målgrupper och geografiska områden där valdeltagandet var lågt. För att öka valdeltagandet i dessa områden och grupper mobiliserade och stöttade relevanta verksamheter upp internt och externt genom att informera och samtala om val 2022. Andra exempel på insatser var att tillgängliggöra broschyrer på elva språk, erbjuda utbildningstillfällen om valsystemet samt rekrytering av 13 demokratiambassadörer för att informera och samtala om valet. En informationskampanj på Uppsalas bussar om att rösta i förtidsröstningen genomfördes också samt att en text togs fram i samarbete med Uppsala universitet i form av ett SMS utskick. Utskicket gjordes dagen före valet i syfte att uppmuntra och påminna till att rösta. En utvärdering av de olika målgruppernas deltagande kommer att göras av Uppsala universitet. Inför beslut om lokaler och öppettider genomfördes en genomlysning av behoven för att möjliggöra för många att förtidsrösta. Röstmottagare med språkkompetenser rekryterades och placerades där behov fanns. Efter årets slut hanteras fortsatt arbete inom grunduppdraget.
 5.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen.

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Ärendet har varit uppe via landsbygdsberedningen i september 2021 och ligger nu för politisk beredning.

För att nå målet har vi bland annat