Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsala byggdes inte på en dag

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt.

Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas.

Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Uppsalas invånare har åsikter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara.

Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog.

En aktiv dialog ska föras med fackförbund, företag, föreningsliv och civilsamhället.

Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande.

Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv.

Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt
plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: Projektet rätt att rösta har genomförts i syfte att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer har informerat om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. Målgruppen för den ökade informationen var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Utvärdering av projektet som helhet och slutrapport återstår. Att öka tillgängligheten genom flerspråkiga röstmottagare har varit svårt, bemanningen har i första hand gjorts utifrån erfarenhet av att arbeta som röstmottagare. Kommunen drev under våren 2019 projektet ”Din rösträtt” i EU-parlamentsvalet. Projektet fick stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och syftade till att öka valdeltagandet i målgrupper med lågt valdeltagande. Valdeltagandet ökade i flera distrikt där det tidigare varit mycket lågt, men gick också tillbaka i några distrikt. Som helhet ökade valdeltagandet i kommunen från 59,9 procent förra valet till 63,2 procent i årets val. Femton demokratiambassadörer med bred språklig kompetens informerade kommuninvånare om varför det är viktigt att rösta och hur en gör. Femton skolbesök genomfördes och nära 800 personer deltog i utbildningsaktiviteter (”Valskolor”). Tre av demokratiambassadörerna hade egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Skriftlig information på flera olika språk fanns tillgängliga i alla vallokaler. Flerspråkiga röstmottagare rekryterades och matchades mot de områden där de språk de talar förekom. En inventering av vallokaler ledde till att flera av de lokaler som använts vid tidigare val byttes ut på grund av att de hade bristande tillgänglighet. Det innebar att samtliga lokaler som användes för röstning som minst nådde upp till minimikraven för tillgänglighet.
 
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En riktlinje för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning fastställdes i januari 2018 när kvalitetspolicyn antogs av kommunfullmäktige. Arbete med införande pågår. En medborgardialog är planerad hösten 2018 som en del i införandet. Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram principer som ska vägleda det fortsatta arbetet med synpunktshantering och felanmälan. Principerna redogör för hur ”en tydlig väg in” ska förstås, beskriver den övergripande processen för hanteringen av synpunkter och anmälda fel, redogör för samordningsinsatser och tar upp vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att en samordnad synpunktshantering ska fungera. Inom ramen för uppdraget ser kommunstyrelsen över och föreslår revideringar av nuvarande Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning som gäller alla kommunens nämnder. Tanken är att riktlinjerna även ska gälla bolagsstyrelseren. Synpunkter från brukare, medborgare och företagare hjälper kommunen att lära, förbättra och att ändra det som inte fungerar. Arbete pågår med att ta fram ett stödmaterial för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och analys inom och mellan nämnders verksamhetsområden. Det praktiska arbetet med synpunkter gynnas av att ett gemensamt kontaktcenter öppnar under hösten. Det kommer att underlätta hanteringen av synpunkter och felanmälan, oavsett hur de kommer in till kommunen. För att skapa rätt kanaler till kommunen utifrån medborgarens behov planerar kommunen att ställa frågor till medborgare.
 
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: En modell för arbetet med informationshanteringsplaner har tagits fram som kommunens verksamheter har börjat följa. Uppsala kommuns verksamheter har kommit olika långt i arbetet med att utarbeta sina planer. Några av verksamheterna är färdiga och för övriga fortsätter arbetet med ta fram informationshanteringsplaner under 2019. Arbete med att ta fram informationshanteringsplaner pågår i hela kommunen. I ett fåtal bolagsstyrelser är arbetet färdigt. För nämnderna bedöms arbetet vara färdigt under 2020. Några av nämnderna och någon enstaka bolagsstyrelse rapporterar att arbetet är försenat jämfört med ursprunglig plan. Kommunstyrelsen samordnar arbetet.
 
Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden stöttar brukarrevisionsbyrån Uppsala län genom PRIO-medel och föreningsbidrag för att bidra till arbetet med brukarrevisioner. Socialnämnden är färdig med tillämpningen av brukarundersökningar för delar av sitt ansvarsområde och arbetet fortsätter inom andra lämpliga avdelningar. Arbetet med att utveckla brukarrevisioner fortsätter. Omsorgsnämnden arbetar för att hitta former för systematiska brukarundersökningar och ger bidrag till Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län. Socialnämnden kommer att genomföra brukarundersökningar när det gäller barn, ungdomar, vårdnadshavare och vuxna missbrukare och använda resultaten för verksamhetsutveckling.
 
Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen har tagit fram ett metodstöd och en introduktionsutbildning i rättighetsbaserat arbetssätt för verksamheter i kommunen påbörjas under hösten. Kommunen driver också ett utvecklingsarbete utifrån att Uppsala utnämns till kommun för mänskliga rättigheter (MR-kommun) 2020 och förbereder värdskapet för MR-dagarna 2020.
 
Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med medborgaren i fokus. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Införande av en välfungerande systemlösning för hantering av synpunkter och felanmälan bedöms kunna påbörjas om tidigast ett år. För att inte tappa fart i det pågående utvecklingsarbetet kring hanteringen av synpunkter och felanmälan och för att kontaktcenter ska kunna bistå i arbetet från början bör kommunen till en början använda redan befintliga IT-lösningar. Hur detta ska fungera utreds nu och samordnas med arbetet att se över behovet av IT-stöd för kommunens kommande kontaktcenter. IT-stödet för synpunktshantering och felanmälan behöver vara integrerat med till exempel telefonisystem, kontaktcenterplattform och informationsdatabas för att skapa effektiva flöden i ärendehantering och för att ta ut statistik för verksamhetsutveckling.
 
Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen arbetar med att tydliggöra grundprinciper för föreningsbidrag och se över möjligheten att ta fram enhetliga riktlinjer och bidragsformer. Arbete pågår också med ärendehantering och återrapportering samt en digital lösning för att underlätta hanteringen och kontakterna med föreningar. Kommunen ser också över möjligheten att skapa en stödfunktion som föreningar kan vända sig till för att få råd och stöd i frågor som rör föreningar. Enligt ursprunglig tidplan skulle uppdraget vara färdigt 2019, men bedöms nu bli färdigt 2020.
 
Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Trygghetsvandringar genomförs löpande. De prioriterade områdena är resecentrum och Gottsunda/Valsätra. Utifrån framtagna medborgarlöften planeras uppföljande medborgardialoger om trygghet vid resecentrum och i Gottsunda under hösten 2019. I Gottsunda genomförs ett stort antal dialoger under året i samband med genomförandet av det fastställda planprogrammet. Det rör bland annat utveckling av Gottsunda centrum och ny Gottsundaskola.
 
Fortsatta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen har genomfört medborgardialoger i samband med framtagande av program. I förslaget till handlingsplan för en äldrevänlig kommun ingår åtgärder för samverkan och dialog med föreningslivet. Beslut om handlingsplanen förväntas tas under fjärde kvartalet 2019.
 
Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden. (KS och UBN) Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunens dialoger med barn har ökat genom arbetet med kompetenslyft inom barnrätt. Samarbete med organisationen We_change har fortsatt under året kring gymnasieungdomars inflytande och delaktighet utifrån Agenda 2030 genom filmvisning och paneldebatt med kommunalråd. Ett större grepp kring frågan tas i samband med att Uppsala kommuns program för barn och ungdomspolitik med handlingsplan beslutas under hösten. I programmet finns åtgärder kring delaktighet och inflytande.
Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering, bland annat med att förbättra e-tjänster och digitala lösningar med invånaren i fokus, i syfte systematisera förbättringsarbete och stärka förmågan till verksamhetsutveckling. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla formerna för brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla föreningsservices tillgänglighet med avseende på nyckelhantering, tidsbokning och direkt support till föreningslivet. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utforma ett bokningssystem som möjliggör att föreningslivet kan vända sig till ett bokningssystem för bokning av träningstider i kommunens samtliga hallar och anläggningar. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Fyrishov AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.