Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsala byggdes inte på en dag

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar.

Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

I fokus 2022–2024 – Trygghet

Uppsala ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Tillit till samhället är en förutsättning för demokratin och det demokratiska samtalet. Genom ett aktivt arbete för ökad kunskap och insatser för att göra alla medborgare delaktiga i demokratin skapas goda förutsättningar för tillit.

Uppföljning av inriktningsmål 8

Inriktningsmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt för 2021. Pandemin har inneburit ändrade förutsättningar för service och delaktighet. Kommunen har under året arbetat med att utveckla sin verksamhet för att möta de nya förutsättningarna.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Ett av kommunfullmäktiges sju uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Två är färdiga och fyra är försenade.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.
Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per december 2021): Arbete pågår för att anpassa kommunens samlade kommunikation till kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Analysrapporter och uppföljningsrapporter såsom analysrapporterna om psykisk hälsa och integration, Voluntary Local Review och jämställdhetsbokslutet har tagits fram under året och finns tillgängliga som underlag i nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering. Arbete med att ta fram form för en kommunövergripande uppföljning av mänskliga rättigheter har påbörjats och fortgår under 2022. Årets uppföljning av Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun visar att mycket arbete pågår som knyter an till planens målområden i flera av kommunens verksamheter. Det pågår flera utbildningssatsningar för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Två av dessa satsningar är implementering och lansering av utbildningsmaterial för Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och delaktighetsmodellen. Flera verksamheter använder tjänstedesign för att skapa likvärdiga möjligheter för invånare med olika förutsättningar. Pandemin har lett till digitala former för medborgardialog och samråd vilket i sin tur har lett till att fler grupper i samhället har kunnat involveras. Exempelvis har kommunen arbetet med en digital dialogmodell i detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik.
 
KVAR FRÅN 2019: Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per december 2021): Kommunen är på god väg mot förbättrade förutsättningar för tydlig och förenklad kontakt med föreningslivet. Detta genom en tydligare och harmoniserad styrning för kommunens hantering av föreningsbidrag och kommande driftsättning av ett IT-system för ansökningar och lokalbokningar. Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet samt riktlinje för föreningsbidrag (KSN-2020-01382) har antagits av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i februari och mars 2021. Uppdraget är en del i genomförandet av överenskommelsen med föreningslivet och stora delar av uppdraget genom förs inom ramen för projektet en väg in som beräknas vara klart under 2022. Arbete pågår i enlighet med handlingsplan för den lokala överenskommelsen. Samverkan och dialog med föreningslivet har utvecklats och fördjupats under hösten.
 
KVAR FRÅN 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per december 2021): Arbete med att ta fram informationshanteringsplaner pågår i hela kommunen. Över hälften av bolagsstyrelserna har rapporterat att arbetet blivit färdigt samt några av nämnderna. Övriga nämnder och bolagsstyrelsen är försenade jämfört med deras planering. Det beror på att uppdraget visat sig vara större än vad som först förväntades, men även på grund av att införandet av det nya ärendehanteringssystemet Digitalt handläggarstöd (DHS) har prioriterats. De flesta bedömer att arbetet blir färdigt under 2022.
 
KVAR FRÅN 2020. Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: (per december 2021): En nulägesbild över valdeltagandet bland olika grupper och områden i Uppsala och förslag på möjliga insatser för ett ökat och mer jämlikt valdeltatagande har tagits fram. Bland annat planeras ett samarbete med Uppsala universitet som handlar om att uppmuntra personer att rösta genom ett SMS-utskick. Det planeras även för riktade insatser till grupper som brukar ha ett lågt valdeltagande i samverkan med aktörer från civilsamhället. Förslag på insatserna kommer att konkretiseras i början av 2022 i dialog med och civilsamhället.
 
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per december 2021): Beslutspunkten ingick i: Motion av Stefan Hanna om stadsdels- och bygderåd (KSN-2019-1605) §299 KF 2019-09-16 Ärendet är försenat. Ny plan är att ärendet ska behandlas av landsbygdsberedningen under året.
 
TILLKOMMANDE UPPDRAG: att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per december 2021): Beslutspunkten ingick i: Övergång till digital arkivering (KSN-2019-0944) §83 KF 2019-05-27 Systemstöd för digital arkivering av handlingar finns. Alla myndigheter inom Uppsala kommun kan leverera digitala allmänna handlingar in i e-arkivet efter genomförd förstudie. För att e-arkivering ska vara effektiv och skapa verksamhetsnytta måste informationen i verksamhetsprocessen som ska e-arkiveras vara komplett och i elektronisk form. Arbete pågår med lösningar för säkra meddelanden och digitala underskrifter.
 
KVAR FRÅN 2020. Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per december 2021): På grund av pandemin flyttades mycket av det som var planerat under 2020 inom ramen för temaåret fram eller ställdes in. I april 2021 genomfördes mänskliga rättighetsdagarna digitalt med Uppsala som arrangör. Flera kommunala verksamheter deltog i seminarier och i digitala montrar. Mänskliga rättighetsdagarna genomfördes efter det att några av nämnderna och bolagsstyrelserna rapporterat sin uppföljning per april. Fullmäktige betraktar uppdraget som färdigt och fortsatt arbete för att främja mänskliga rättigheter genomförs inom ramen för verksamheternas grunduppdrag.

För att nå målet har vi bland annat