Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Möjlighet till ett oberoende liv

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Genom äldreambassadörer skapas nya vägar för att fånga upp seniorers perspektiv och önskemål. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat med en seniorfestival. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppföljning av inriktningsmål 7

Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2022. Flera satsningar pågår inom trygghet, frihet, tillgänglighet och inkludering.  

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Alla åtta av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Två uppdrag beräknas bli färdigt i år, fyra uppdrag 2023 och två uppdrag 2024.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Utveckling mot en systematisk lösning för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg fortsätter. Ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och utbildnings- och jobbcenter har byggts upp där ansvar och roller har förtydligats och samarbetet fortsätter att utvecklas. Inom vuxenutbildningen arbetar förstelärare med att identifiera och lyfta språkliga kompetensbehov i vård- och omsorgsarbete. Språknivåtester genomförs vid start av undersköterskeutbildning för att tidigt identifiera behov av språkstöd i undervisning. För att kunna säkerställa att anställda har tillräckliga språkkunskaper och språkförståelse i svenska för att kommunicera och dokumentera finns det utbildade språkombud inom äldrenämndens ansvarsområde med uppdraget att utveckla yrkesspråket hos anställda, studerande och praktikanter samt öka kunskapen och medvetenheten kring kulturella olikheter på arbetsplatserna. Det långsiktiga målet är att snabbare kunna inkluderas i äldrenämndens verksamheter genom att få stöd och utveckling av sin språkförmåga. Det pågår även gemensamma nätverksmöten för chefer och medarbetare som skapats för att delge goda exempel och ge varandra stöd för fortsatta arbete framåt.
 2.  

  Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Omsorgsnämnden arbetar tillsammans med socialnämnden med att utveckla samverkan kring barn och unga i behov av stöd. Detta för att barn och unga ska få insatser enligt rätt lagstiftning och uppleva sömlösa övergångar från utredning till beslut, insats eller behandling. Gemensamma workshops och ett nystartat samordningsnätverk är exempel på aktiviteter som pågår.
 3.  

  Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: (per augusti 2022): Under året har verksamheterna introducerat arbetsmetoden individens behov i centrum, (IBIC). Genom att individens behov är i centrum följer äldrenämnden i dialog och samråd kontinuerligt upp brukares behov och anpassar bemanningen utifrån gällande behov hos brukaren. Behovet styr således bemanningen för att erbjuda patientsäker vård och omsorg. I och med detta har det under året påbörjats ett arbete kring att optimera schemaläggning och bemanning.
 4.  

  Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering. (ÄLN, OSN och KTN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kulturnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: (per augusti 2022): Olika projekt pågår inom digitalisering och trygghetsskapande teknik. Både omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden har satsat på att öka både brukare och medarbetarnas grundläggande digitala kompetens. Insatserna har bidragit till att både brukare och medarbetare känner sig mer trygga i att använda teknik i sin vardag men också att hjälpa varandra. Flera initiativ har genomförts bland annat genom utbildning, kurser och supportstugor. Den stärkta digitala kompetensen bidrar också till att säkra en trygg vård och omsorg av brukarna inom vård- och omsorgsförvaltningen. Kulturnämnden arbetar bland annat för utveckling av livsmiljö, jämställdhet och delaktighet, samt för utveckling av hälsa och välbefinnande av äldre. Dessutom arbetar kulturnämnden, i samverkan med övriga nämnder och folkbildningen, med att ta fram en plan för att främja social inkludering för äldre. Planering pågår att under hösten anställa en medarbetare som arbetar strategiskt med att samordna, stärka och koordinera Bibliotek Uppsalas äldreuppdrag.
 5.  

  Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (OMN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Omsorgsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Utredning är påbörjad och förväntas vara klar att presentera för omsorgsnämnden under 2022.
 6.  

  KVAR FRÅN 2020. Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: (per augusti 2022): Arbetet med att överföra ansvaret till Region Uppsala har intensifierats under våren. Inriktningen är att verksamhetsöverföringen kan påbörjas tidigast i september 2023. Inriktningsbeslut har tagits under våren av berörda nämnder och det pågår förberedelser för upphandlingar av planeringssystem och trafikavtal samt facklig samverkan inför verksamhetsövergången. Under hösten påbörjas förhandlingar med regionen om avtal samt att dialog- och informationsprocessen till berörda brukare och brukarorganisationer påbörjas. Arbetet kring den praktiska överföringen har påbörjats.
 7.  

  KVAR FRÅN 2020. Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: (per augusti 2022): Ett kommuninternt material har tagits fram för att initiera ett samordnat stöd i de fall ordinarie arbetssätt och den befintliga samordningen inte är tillräckliga. Samarbete om gemensam ingång via Kontaktcenter är genomfört.
 8.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till äldrenämnden att revidera program och handlingsplan för äldrevänlig kommun.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: (per augusti 2022): Utifrån 2021 års aktualitetsförklaring står program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun i begrepp att revideras. Det är en process som för närvarande befinner sig i planeringsfasen.