Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Möjlighet till ett oberoende liv

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Genom äldreambassadörer skapas nya vägar för att fånga upp seniorers perspektiv och önskemål. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat med en seniorfestival. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari-augusti 2021
Enligt plan

Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2021. Arbetet med uppdragen pågår enligt plan och de flesta förväntas bli färdiga under planperioden.

Kommunfullmäktiges fyra uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
23. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (ÄLN, OSN och AMN) Ansvariga: Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: En första omgång språkombud och språkstödjare har utbildats och fungerar som ett arbetssätt inom flera verksamheter. Via äldreomsorgslyftet får också ett flertal medarbetare möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på betald arbetstid. En pilotverksamhet har genomförts med syfte att radera språkbarriärer i samarbete mellan omsorgsverksamhet och vuxenutbildning. Studerande testade och utvärderade en språkapplikation för översättning. Resultatet föll väl ut och en skarp pilot i verksamheter kommer genomföras hösten 2021.
24. Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN) Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden
25. Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning. (ÄLN) Ansvariga: Äldrenämnden
26. Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering. (ÄLN, OSN och KTN) Ansvariga: Kulturnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden
27. Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende. (OSN) Ansvariga: Omsorgsnämnden
 
KVAR FRÅN 2021. Utreda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Kommunens verksamheter för vård och omsorg har prioriterat arbetet med att ta bort delade turer under 2021. Under hösten ska arbetet vara klart. Redan anställda medarbetare har fått möjligheten att välja att kvarstå med delad tur, men den stora majoriteten (drygt 90 procent) har valt bort den typen av pass. Medarbetare som kvarstår med delad tur får fortsätta med det tills de slutar eller vill ta bort det själva. Delad tur kommer alltså att succesivt fasas ut helt. Nyanställda kommer inte att bemannas på delade turer. Arbetet förväntas vara slutfört vid samtliga verksamheter under 2021.
 
KVAR FRÅN 2020 7.7: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Kommunen för en dialog med Region Uppsala för överföring av verksamheten i enlighet med den rapport och förslag som tidigare tagits fram. Båda parter är överens om att färdtjänsten ska överföras men dialog pågår om formerna.
 
KVAR FRÅN 2020 7.9: Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Arbetet med uppdraget påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021. Berörda nämnder samverkar för att öka samordningen i kommunen för att invånare ska få en snabbare handläggning. Arbetet bygger på en rapport som togs fram 2020 om gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter. Det handlar bland annat om att utveckla metoder för bättre samordning av komplexa ärenden och om kontaktcenters förmåga att bemöta de sociala nämndernas målgrupper och lotsa dem till rätt verksamhet.