Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Möjlighet till ett oberoende liv

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv.
Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun.

Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag.

Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar.

Moderna hjälpmedel och digital teknik ska användas för att öka självständigheten och därmed upplevelsen av trygghet, frihet och tillgänglighet för invånare med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

De flesta av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.
Två av de kvarvarande uppdragen från 2018 är färdiga. Det finns också uppdrag där
arbetet inte går som planerat.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN) Ansvariga: Äldrenämnden Idrotts- och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunen har ökat möjligheterna till lägerverksamhet för personer med funktionsnedsättning genom partnerskapet med FUB-gården Tallkrogen. Inom ramen för förebyggande verksamheter inom äldreområdet har en översyn av de möjligheter av friskvård som erbjuds genomförts. Fördjupande utredningar om hinder och möjligheter för grupper som idag inte deltar i öppna förebyggande insatser ska genomföras tillsammans med framtagning av förslag på hur utbud och verksamhet kan anpassas utifrån de behov som identifierats. De flesta utredningar är klara och rapporteringen innehåller istället exempel på olika insatser, till exempel samarbete med föreningar och mellan nämnder. Kommunen avvaktar resultatet av den pågående utredningen om föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap innan arbetet med nya partnerskap påbörjas.
 
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Bedömning: Inom närvårdssamverkan pågår flera gemensamma aktiviteter för att skapa större delaktighet för brukare med funktionsnedsättning. En brukarenkät för personer med daglig verksamhet visar att Uppsalas resultat är jämförelsevis högt inom alla undersökta kvalitetsområden. Kommunen deltar tillsammans med Region Uppsala i ett brukarnätverk för beroendefrågor och forum för brukarinflytande har utvecklats för bland annat ensamkommande ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Inom socialtjänsten har brukarteam använts för att ta fram en ansökan om sociala investeringar. Myndighetsutövningen sker med en metodik som sätter individen i centrum och som ser till att den enskilde får en ökad delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser. Kommunen utvecklar sina arbetssätt genom att bland annat ansöka om medel, samverka med intresseorganisationer och utbilda personal. På de äldreboenden som kommunen driver i egen regi arbetar man kontinuerligt med den enskildes delaktighet och inflytande i vardagen och när en ny person flyttar in upprättas en genomförandeplan utifrån individuella behov. Rekrytering av ställföreträdare med olika kompetenser att matcha mot behoven hos de medborgare som behöver hjälp är viktigt.
 
Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Omsorgsnämnden rapporterar att uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan samt berättar om flera åtgärder, bland annat om samarbete med socialnämnden. Socialnämnden rapporterar att arbetet inte kommit så långt som planerat. De ska tillsammans med Plan- och byggnadsnämnden utreda och se om det går att pröva möjligheten för att genomföra uppdraget bland annat utifrån hinder så som sekretess mellan nämnder.
 
Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Nämnden arbetar med att ta fram kostnader och jämföra kostnadsalternativ.
 
Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen har påbörjat en utredning om förutsättningarna och inlett en dialog med regionen. Ett pilotprojekt inom området planeras till den senare delen av 2020.
 
Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre.Nytt uppdrag 2019. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En utredning är påbörjad.
 
Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Åtgärder för digitala stödinsatser ingår i förslaget till handlingsplan för äldrevänlig kommun. Samverkan sker även med föreningar som erbjuder stödinsatser till äldre kommuninvånare. Den absoluta merparten av vård\-och omsorgsboenden leverera Wifi i lägenheterna, frågan är dock vem som ska stå för kostnaden. För tillgång för besökare och på boendets allmänna ytor behövs någon form av "gästnät".
 
Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala. Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Det finns frågetecken kring uppdraget. Omsorgsnämnden rapporterar att de samarbetar med regionen för att samordna kommunikationen runt patientens samordning medan äldrenämnden meddelar att uppdraget inte går att genomföra
 
Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Nämnden ser över och förbättrar måltidssituationen på de boenden som drivs i egen regi. De boende ska få vara delaktiga i utformningen av miljö och innehåll. Översynen av riktlinjerna för mat, måltider och nutrition är försenad då den inväntar Region Uppsalas nutritionsrutin.
 
Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Nämnden har inventerat skolor att göra pilotförsök på och en pilot planeras under hösten. Arbetet med seniorluncher på privata restauranger har inte påbörjats.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (2018) Ansvariga: Äldrenämnden Idrotts- och fritidsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Kommunen prioriterar psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper och samverkar även vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Utbildningar inom demens och jämställd biståndsbedömning är genomförda och stöd gällande social problematik har tagits fram.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (2017) Ansvariga: Kulturnämnden Uppsalahem AB Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Kommunen satsar framförallt på Gottsunda och genomför insatser för att erbjuda fler ungdomar feriearbete och för att få ungdomar att studera. Kommunen arbetar även för att stärka ungdomarnas uppfattning om området inom ramen för Mötesplats Gottsunda. Kulturnämndens verksamhet inriktas mot unga vuxna i möjligaste mån.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Säkra en jämställd biståndsbedömning (2017) Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Inom flera verksamheter arbetar man på olika sätt för att säkra en jämställd biståndsbedömning och arbetet utvecklas ytterligare med stöd av en nämndövergripande samverkansgrupp.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala (2018) Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Kommunen har utvärderat följsamheten till ny lagstiftning i utskrivningsprocessen och utvecklat utskrivningen från slutenvården.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga (2018) Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Kommunen arbetar med närvårdssamverkan och har förstärkt ungdomsmottagningarna.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Arbetet hanteras inom ramen för andra uppdrag.
Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Slutför förhandling med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort för kollektivtrafik. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Motverka det digitala utanförskapet hos äldre och personer med funktionsnedsättning genom stödinsatser. Ansvariga: Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. Ansvariga: Äldrenämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.