Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Möjlighet till ett oberoende liv

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Genom äldreambassadörer skapas nya vägar för att fånga upp seniorers perspektiv och önskemål. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat med en seniorfestival. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppföljning av inriktningsmål 7

Inriktningsmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt för 2021. Delade turer inom vård- och omsorgsyrken har under året tagits bort. Arbete med att säkerställa tillräckliga kunskapar i svenska språket inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter pågår.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Ett av kommunfullmäktiges fyra uppdrag inom inriktningsmålet är färdigt. Två pågår enligt plan och ett är försenat gentemot ursprunglig plan.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.
Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utreda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: (per december 2021): Redan anställda medarbetare har fått möjligheten att välja att kvarstå med delad tur, men den stora majoriteten på drygt 90 procent har valt bort den typen av pass. Medarbetare som kvarstår med delad tur får fortsätta med det tills de slutar eller vill ta bort det själva. Delade turer kommer alltså succesivt att fasas ut helt. Nyanställda kommer inte att bemannas på delade turer.
 
Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. Ansvariga: Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: (per december 2021): En första omgång språkombud och språkstödjare har utbildats och fungerar som ett arbetssätt inom flera verksamheter. Via äldreomsorgslyftet får också ett flertal medarbetare möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på betald arbetstid. En pilotverksamhet har genomförts med syfte att radera språkbarriärer genom ett samarbete mellan omsorgsverksamhet och vuxenutbildning. Det långsiktiga målet är att snabbare kunna inkluderas i kommunens verksamheter genom att få stöd och utveckling av sin språkförmåga.
Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN) Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Nytt uppdrag för 2022. Den första uppföljningen av uppdraget sker i augusti 2022.
Stärka livskvaliteten och möjligheten att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning och främjande av digital inkludering. (ÄLN, OSN och KTN) Ansvariga: Kulturnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag för 2022. Den första uppföljningen av uppdraget sker i augusti 2022.
Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (OMN) Ansvariga: Omsorgsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag för 2022. Den första uppföljningen av uppdraget sker i augusti 2022.
 
KVAR FRÅN 2020. Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: (per december 2021): Kommunen för en dialog med Region Uppsala för överföring av verksamheten i enlighet med den rapport och förslag som tidigare tagits fram. Ett förslag till beslut kommer att behandlas politisk under första halvåret 2022.
 
KVAR FRÅN 2020. Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: (per december 2021): Arbetet med uppdraget påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021. Arbetet har omstrukturerats och huvudansvaret för processerna ligger hos förvaltningsdirektörerna för de berörda förvaltningarna. Dialog pågår internt för att skapa en ökad samordningen i kommunen och för att invånare ska få en snabbare handläggning. Arbetet bygger på en rapport som togs fram 2020 om gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter. Det handlar bland annat om att utveckla metoder för bättre samordning av komplexa ärenden och om kontaktcenters förmåga att bemöta de sociala nämndernas målgrupper och lotsa dem till rätt verksamhet. Arbetet med att skapa arbetsform och struktur för ett samordningsnätverk är genomfört och rutin, process, uppdragsbeskrivning samt nödvändiga dokument för initiering är framtagna. Delpresentation av arbetets resultat kommer att ske under våren 2022.