Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Vägen framåt stavas kunskap

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En tillgänglig och flexibel vuxenutbildning bidrar till nyanländas integration och möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

I fokus 2022–2024 – Likvärdig skola

Alla barn och elever ska, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång. Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och präglas av studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Det arbetet påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det behöver också finnas ett sömlöst samarbete mellan verksamheter som arbetar med barn och unga.

Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet och förbättrade studieresultat ska fortsätta. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag.

I fokus 2022–2024 – Trygghet

Barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola. Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som invånare i ett demokratiskt samhälle. Genom att aktivt och medvetet arbeta med och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter och respekt för och omsorg om såväl individer, närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, är skolan ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i samhället.

Uppföljning av inriktningsmål 6

riktningsmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt för 2021. Arbetet med uppdragen pågår enligt plan och de förväntas bli färdiga under planperioden. De flesta utbildningsresultaten ligger på minst samma nivå som föregående år. Pandemin har dock fått effekter på exempelvis genomströmningstider, arbetsplatsförlagt lärande och möjlighet till öppen förskola.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Kommunfullmäktiges fem uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.
Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN) Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: (per december 2021): Uppsalas elever har goda kunskapsresultat men skillnaderna mellan olika förskolor och skolor är stora. Förskolor och skolor med låg utbildningsnivå hos föräldrarna visar lägre kunskapsresultat. Ett riktat och långsiktigt arbete har påbörjats för att förbättra resultaten i de förskolor och skolor som har störst utmaningar. Dessa förskolor och skolor får större resurser och stöd i att rekrytera behöriga förskollärare och lärare. Det utses också utvecklingslärare med särskilt uppdrag att bidra till höjda kunskapsresultat. En likvärdighetsstrategi har tagits fram och ett antal åtgärder har genomförts. Projektet med koordinatorer för ökad skolnärvaro har permanentats. Utvärderingen visar att koordinatorerna gör skillnad då flertalet elever som får stöd återgår till mer skolgång. Satsning på förstärkt stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser har visat goda resultat. Satsningen innebär bland annat att snabbt uppmärksamma barn och elever med stora stödbehov samt att utveckla förmågan att ge rätt insatser för dessa barn och elever. Inom ramen för barn- och elevhälsan har arbetet med stöd till skolor för att ge stimulans till särskilt begåvade elever utvecklats, exempelvis genom aktiviteter inom matematik och naturvetenskap i samarbete med Uppsala universitet. Utveckling av undervisningsuppdraget i förskolan fortsätter bland annat genom att utöka handledargrupper för förskollärare och barnskötare. Effekten beskrivs som väldigt positiv för arbetslagens utveckling och fördjupad förståelse för uppdraget. Arbetet med att utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb går enligt plan och rutiner ska implementeras under våren 2022. Arbete pågår med att underlätta att erbjuda kulturskoleverksamhet i anslutning till skolan, verksamhet har utökats i bland annat skolor i Almunge, Knutby, Skyttorp och Gunsta.
 
Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. (UBN, AMN och KTN) Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Kulturnämnden Bedömning: (per december 2021): En analys har genomförts av hinder och möjliga orsaker till att vårdnadshavare avstår från en plats i förskola för sitt barn. En uppsökande verksamhet, i form av förskollärare som i tät samverkan med öppna förskolan, har i uppdrag att skapa möten och sprida information i syfte att öka kunskapen hos vårdnadshavarna om förskolans betydelse för barnet. Exempel på sådan uppsökande verksamhet är att sprida information på barnhälsovård, jobbcenter, sfi-utbildning (svenska för invandrare), integrationsprojektet iHUB som stödjer nyanlända familjer och i utbildningen i positivt föräldraskap genom föräldravägledning (Triple P). Uppdraget är i ett inledande skeende då det har skjutits fram i tiden under pandemin. Den pilotaktivitet som genomfördes på Gottsundadagen lockade många besökare. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd samt inom sfi-utbildningen informeras om möjligheten och vikten av att ordna barnomsorg, och vid behov får individen stöttning i att ansöka om barnomsorg.
 
Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: (per december 2021): Samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att stärka stödet till elever med stort stödbehov. Denna samverkan har förstärkts genom bildande av en särskild styrgrupp, en strategisk grupp och arbetsgrupper med medverkan från berörda nämnder. Genomlysningen ska resultera i åtgärder som kan genomföras för att förbättra skolgången för elever med stort stödbehov. Utmaningar har identifierats under arbetets gång men även lösningar som har kunnat leda arbetet vidare. Konkreta exempel på genomfört arbete är att målgrupper har identifierats, inventeringar och kartläggningar har visat på vilken bredd av insatser som redan finns. För att ungdomar ska få en tryggare övergång till daglig verksamhet från särskolan har samverkan däremellan etablerats.
Mål och budget 2022: Öka genomströmningen på SFI-utbildningen. (AMN) Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag för 2022. Uppdraget ersätter det tidigare uppdraget ”Öka genomströmningen och höja kvaliteten inom vuxenutbildningen och SFI-utbildningen.” Se mer information nedan. Den första uppföljningen av det nya uppdraget sker i augusti 2022.
 
Mål och budget 2021: Öka genomströmningen och höja kvaliteten inom vuxenutbildningen och SFI-utbildningen. (AMN) Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: (per december 2021): Vuxenutbildningen har under året arbetat med särskilda fokusområden, till exempel avbrott, för att kunna systematisera insatserna och höja kvaliteten. Uppsala har till skillnad från många andra kommuner varit generösare i antagningen till sfi än vad skollagen kräver. Under året har en anpassning skett av antagning och prioriteringsordningen vid återstart till sfi. Det bedöms bland annat kunna motverka vissa avbrott och på så sätt öka genomströmningen. Pandemin har däremot i stort medfört längre genomströmningstider för många elever inom sfi. Det var 43 procent av de nyanlända som slutförde kurs C inom sfi inom tiden för den statliga etableringsperioden. Måttet är nytt och kan utvecklas ytterligare men visar på att den statliga etableringsperioden är för kort.
 
Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: (per december 2021): Samverkan sker inom flera områden i syfte att förebygga att unga hamnar i utanförskap, droger, kriminalitet och radikalisering och med målsättning att fler barn i social utsatthet ska klara sin utbildning. Det skolnära samarbetet med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet (SSPF) fortsätter att utvecklas och steg har tagits för utökning till gymnasiet och grundskolans mellanstadium. Arbetssättet, som ger mycket ny kunskap, uppskattas mycket hos skolorna. Inom handlingsplan Gottsunda/Valsätra och i Sävja pågår åtgärder för fler aktiviteter för barn och unga i direkt anslutning till avslutad skoltid. Socialarbetare i skolan och ungdomsjouren fyller en viktig funktion i detta genom att fånga upp barn som behöver aktiviteter eller annat stöd. Deltagande skolor har framfört att samarbetet är framgångsrikt och att arbetet i första hand riktas mot elever som finns i riskzon för missbruk, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende. Samarbete sker med familjerna. En webbplats där rutiner och stödmaterial har samlats kring arbete mot narkotika är klar. Arbete pågår med att stärka förskolors och skolors kompetens och insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck. Inom fritidsverksamhet bedrivs arbete med trygghetsskapande åtgärder, rättighetsbaserat arbetssätt och tillgänglighets- och målgruppsanalyser. Enligt brukarundersökningen görs detta med goda resultat. En inventering kring hot- och våldssituationer är gjord för vuxenutbildning. Lärcentrum fungerar som ett stöd och en trygghet i studier.