Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Vägen framåt stavas kunskap

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet.

Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling.

En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Modellen för skolval utvecklas för att kunna tillgodose önskemål i så hög utsträckning som möjligt och kommunala skolor och fristående skolor behandlas likvärdigt.

Alla Uppsalas skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap.

Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium.

Varje barn ges rätt stöd för att klara av kunskapsmålen. Förskola och skola ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att möta barn med särskilda behov. 

Elevhälsan bidrar till att den psykiska hälsan ökar.

Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Det ska finnas möjligheter till omskolning för att tillgodose arbetslivets och samhällets krav på ökad kompetens. Uppsala verkar för ett stärkt samarbete med Uppsalas båda universitet.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt
plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan med målet att alla förskolor ska nå Skolverkets riktmärken. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Kommunen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan. Ansökan för läsåret 2018-2019 skickades in i april och summering redovisas i samband med årsbokslut. Med stöd av statsbidrag fortsätter deltagande i nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.
 
Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidrag. Detta ger lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Fortsatt deltagande i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsatt utveckling av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass.
 
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Lokalförsörjningsarbetet säkerställer behoven och bevakar att utbildningsmiljöerna som byggs utgår från framtagna funktionsprogram. Jämställdhetsanalyser används för att säkra tillgängligheten till utemiljöer och att pedagogiska lokaler utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Inom vuxenutbildningen genomförs ett projekt kring tillgänglighet i studiemiljö tillsammans med anordnare. Sammantaget har kunskapen om målgruppen som är i behov av extra stöd ökat.
 
Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskoleverksamheter. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Från och med 2018 erbjuds undervisning inom fler ämnesområden än musik i kulturskolan. Planen för kulturskolans utveckling omfattar ytterligare El Sistema-verksamhet, uppsökande verksamhet och en riktad satsning på bild och form. Uppsala kulturskolas utveckling går vidare i något lägre takt genom minskade anslag för utveckling. El Sistema-verksamheten, som utökats till Gottsunda, fortsätter enligt plan hösten 2019 med i Stenhagen och Gottsunda.
 
Fortsätta utvecklingen av Naturskolan. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: En verksamhetsbeskrivning för Naturskolan beslutades i maj och en ny strategi för naturpedagogik kommer att tas fram under hösten.
 
Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Under året tillgängliggörs information om vuxenutbildning på bred front. Ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Planering pågår för att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda så att tillgängligheten till utbildning ökar för dem som bor i området. I området görs flera olika uppsökande och rekryterande insatser. Studie- och yrkesvägledare och besöksinformatör har etablerat kontakt bland annat med biblioteket.
 
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Ett utredningsarbete pågår som ska ge beslutsunderlag för det vidare arbetet. Målpunkter ingår dessutom som en del i arbetet med lokalförsörjningsplanen. Upphandling beslutad om fler förskolebussar. Förberedande arbete pågår gällande infrastruktur för målpunkter och angöringspunkter.
 
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Uppdraget är färdigt. Medel för inköp av kläder betalas ut till verksamheterna två gånger per år.
 
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Under hösten genomförs föreläsningar för alla lärare i förskola och skola och kontakt är tagen med universitetet för att få till stånd stimulansgrupper i olika ämnen för särskilt begåvade elever. Kartläggnings- och stödmaterial ska tas fram om hur särskilt begåvade elever kan stimuleras och utmanas på olika sätt. Utvecklingsgrupper för NO-ämnen anordnat på elevers lediga tid i samverkan med universitetet. En uppdragsutbildning anordnas från hösten 2019 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade.
 
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: En pilotverksamhet med läsfrämjande insatser genomförs vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det anordnas ”kapprumsbibliotek”. Andra insatser är läslov, bokcafé för föräldralediga och en bibliotekspedagog. Insatserna åtföljs av medel i budget.
 
Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Uppdraget är färdigt. Gymnasieskolan har förstärkts med psykologisk kompetens inom elevhälsan. Fyra psykologer är nu anställda i den kommunala gymnasieskolan. En arbetsgrupp samordnar insatser för psykisk hälsa hos barn och unga och har tagit fram ett antal aktiviteter. Medel används till arbete för att minska skolfrånvaro. Ytterligare områden som föreslås är stresshantering i gymnasiet, insatser i Gottsundaområdet samt traumahantering i alla skolformer.
 
Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbytarspår för medarbetare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Vidareutbildning av medarbetare inom förskolan pågår.
 
Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse. Ansvariga: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Planering av översyn pågår.
 
Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbete pågår kontinuerligt.
 
Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbete med utökning av verksamheten med lärarassistenter slutfört.
 
Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan – prövas. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Tillsättande av supermentorer inom gymnasieskolan med start hösten 2019. Socialarbetare i skolan prövas.
 
Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan ska fortsätta. Inom vuxenutbildningen ska utredas vad som är lämpligt och möjligt att NPF-säkra i verksamheten (NPF-neuropsykiatriska funktionshinder).
 
Central rättning av nationella prov ska prövas. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Seminarier har genomförts i samarbete med universitetet för internt anlitade rättande lärare. Erfarenheterna håller på att sammanställas.
 
Utred möjligheten att starta en resursskola. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Utredning pågår.
 
Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Riktlinjer för tilläggsbelopp beslutade.
 
Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Projektet är genomfört och en uppföljning sammanställs.
 
Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller på annat sätt genom digitala verktyg öka tillgänglighet till olika kompetenser inom elevhälsan utreds.
 
Genomlysa elevers möjlighet till simundervisning i skolan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (2017) Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Nämnderna är färdiga med uppdraget och skolfastigheter rapporterar att de uppfyller myndighetskrav och beaktar tillgängligheten för barn och personer med funktionsnedsättning. Under 2018 studerades utemiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv och resultaten ligger till grund för projektering och underhåll av utemiljöer.
Utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra en översyn av förskolornas och skolornas ljudmiljöer i syfte att främja arbetsmiljö, studiero och måluppfyllelse. Ansvariga: Utbildningsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra projekt där tre alternativ – Heltidsmentorer, utökad elevhälsa och socialarbetare med placering i skolan – prövas. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda förutsättningar för större förskolegårdar där möjlighet finns för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på gården. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Säkerställa att särskilda undervisningsgrupper finns i tillräcklig utsträckning och se över finansieringsmodellen så att stödet blir tillgängligt för de elever som behöver. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram en strategi för ökad likvärdighet mellan kommunens skolor och arbeta för att skolor med lägre resultat förbättras samt att skolor med goda resultat fortsätter sitt framgångsrika arbete. ( Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Verka för stärkt kvalitet på fritidshemmen och att andelen legitimerade fritidspedagoger ökar. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och finansierings-modeller avseende elever med stort stödbehov. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.