Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Vägen framåt stavas kunskap

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En tillgänglig och flexibel vuxenutbildning bidrar till nyanländas integration och möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

I fokus 2022–2024 – Likvärdig skola

Alla barn och elever ska, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång. Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och präglas av studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Det arbetet påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det behöver också finnas ett sömlöst samarbete mellan verksamheter som arbetar med barn och unga.

Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet och förbättrade studieresultat ska fortsätta. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag.

I fokus 2022–2024 – Trygghet

Barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola. Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som invånare i ett demokratiskt samhälle. Genom att aktivt och medvetet arbeta med och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter och respekt för och omsorg om såväl individer, närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, är skolan ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i samhället.

Uppföljning av inriktningsmål 6

Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2022. Insatser görs bland annat för att kompensera hög frånvaro, för att förbättra resultaten i skolor och förskolor som har störst utmaningar och riktade satsningar på verksamhetsutveckling inom vuxenutbildningen.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Alla fem av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Tre uppdrag beräknas bli färdiga i år och två uppdrag 2023.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): För att stärka likvärdighet i alla skolformer hålls strukturerade dialoger med respektive rektor med utgångspunkt i respektive enhetsanalys eller verksamhetsplan. Prioriterade utvecklingsområden fångas in och tas omhand kontinuerligt som exempelvis behov av rekrytering av viss kompetens. Riktade insatser i form av handlingsplaner har tagits fram. De innehåller bland annat förstärkt HR-stöd, stöd av verksamhetsutvecklare, språkutvecklare, lektorer eller processledningsstöd i att genomföra analyser och identifiera förbättringsområden på olika nivåer beroende på skolform och behov. Utöver detta har även en handlingsplan tagits fram för särskild begåvade elever till både förskola och grundskola. På förskolorna har ekonomin förstärkts utifrån statsbidrag och detta har lett till en utökning av förste förskollärare. I förskolorna satsas det vidare på en utbildning i förstärkt kommunikation och en utbildning i kommunikation med fokus på undervisning som ska påbörjas i höst. Samarbetet med Barn- och Babylab på Uppsala universitet fortskrider. Grundskolan och gymnasiet arbetar proaktivt med elevuppföljning gällande ämnena matematik, svenska som andraspråk samt simundervisning som faller under idrott och hälsa. I grundskolorna sker en kontinuerlig dialog kring elevernas kunskapsutveckling, prioriterade utvecklingsområden, anpassningar och stöd som behövs. En analys kring detta arbete görs månatligen. Gymnasiet genomför vid varje läsårsslut en analysdag med alla skolledare. Dagen innehåller en redovisning av resultat men även fortbildningsinslag och kollegialt erfarenhetsutbyte. Lärare ska både i grupp och på individnivå arbeta datadrivet genom att beakta förkunskaper, utfall av undervisningsupplägg och effekter av anpassningarna. För att stödja detta arbete organiseras lärare i ämnesgrupper och programarbetslag där både ämnesdidaktik och ledarskapsfrågor belyses. Vidare träder en ny lagstiftning i kraft höstterminen 2022 som ger elever i grundskolan rätt till extra studietid med två timmar per vecka. Utifrån redovisningen i ärendet om läxhjälp, valde nämnden att i stället för lovskola besluta om extra studietid i de lägre årskurserna.
 2.  

  Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. (UBN, AMN och KTN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Kulturnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Uppsökande- och informationsinsatser genomförs i syfte att öka kunskapen hos vårdnadshavarna om förskolans betydelse för barnet. Detta sker genom en utökning av rekryterade förskolelärare, insatser vid köpcentrum för att möta vårdnadshavare och barn samt spridning av information kring förskola i olika former och forum. Material om öppna förskolan och förskolan på olika språk har tagits fram och ett nätverk mellan Uppsala och andra kommuner är upprättade. Kontakt har också tagits med intresseföreningar och andra aktörer för att bygga samarbeten. I juni tog Riksdagen beslut om en ändring i skollagen som ska tillämpas från 2023. Den innebär att varje kommun ska vara skyldig att, genom uppsökande verksamhet, ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan. Information om förskolans syfte och barnets rätt till förskola, och den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Detta gäller även barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats. Arbete pågår nu med att anpassa och förbereda för att kunna uppfylla lagen. Inför skolvalet 2022/2023 fick alla blivande förskoleklasselever brev om skolvalet med förtydligad information om fritidshem. Kompetens- och kvalitetshöjande insatser i fritidshemmen fortgår löpande och särskilda utvecklingsinsatser riktas till utvalda skolor. Fortsatt arbete påbörjas under hösten med att se över elevers rätt till plats eller utökad tid i fritidshem på grund av särskilda skäl.
 3.  

  Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Fortsatt samarbete med syfte att förhindra att barn men stödbehov hamnar mellan stolarna pågår. Under hösten tas en gemensam plan fram av de involverade nämnderna för att beskriva framtida arbetssätt för fortsatt samordning. Ett implementeringsarbete har påbörjats för att introducera förvaltningarnas nya metod för samordning för barn och unga med särskilda och komplexa behov. Metoden kommer att kallas SPIS, Samordnad Planering av Insatser och Stöd. SPIS kommer främst att användas i syfte att underlätta samarbetet för en individ samt i ärenden som bäst löses gemensamt mellan inblandade förvaltningar. Utöver arbetet med SPIS har ett utbildningsarbete även påbörjats under våren 2022 rörande SIP, Samordnad Individuell Plan. SIP är en nationell metod som syftar till att säkerställa samarbetet mellan region och kommun så att alla, oavsett ålder eller problem, ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. En utbildning har genomförts till berörda parter gällande SIP för barn och unga samt har en digital webbutbildning utvecklats som kommer att erbjudas under hösten 2022. Berörda nämnder utvecklar arbetsformer i samverkan för att ge ett sammanhållet stöd till barn och unga som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar. Vidare pågår handledning av lärare i gymnasiesärskolan i och samordning kring arbetsplatslärande har påbörjats för att tydliggöra praktikplatser för elever i särskola. Uppdraget förväntas vara klart 2023.
 4.  

  Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: (per augusti 2022): Ett fortsatt arbete kring barn och elevers lärmiljö, för barn med stort stödbehov, pågår under 2022. Detta genom digitala utbildningar inom grundskolorna medan gymnasieskolor fortsätter med skolvandringar som har återupptagits efter pandemin. Vidare tillkom flera nya satsningar under året såsom en utbildningsfilm för förskolan, en utvecklingskonferens inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) för samtliga pedagoger inom gymnasieskolan med mera. Utformning av egen regins klassrum och lokaler har skett för att vara tillgängliga för alla och utifrån givna riktlinjer har det säkerställts att behoven för personer med neuropsykiatriska funktionshinder har mötts. Under tidig vår har Tjejers rätt i samhället (TRIS) tagit fram en resultatrapport utifrån en enkät som riktades till skolledare och medarbetare i elevhälsan. Enkätresultatet ledde till framtagande av en utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck och har genomförts inom grund- och gymnasieskola men även i fritidsklubbar och fritidsgårdar. Den är ett komplement till Skolverkets webbkurs, ”Arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck”, som även den riktar sig till samma mottagare. Nytt material har också skickats ut till alla grund- och gymnasieskolor i form av affischer och jourkort. Vid behov av stöd och råd vid till exempel orosanmälan till socialtjänsten vänder sig lärare nu till TRIS. Vidare har TRIS även haft ett samarbete med grundsärskolan. En inventering kring hot- och våldssituationer har gjorts och en utbildning kring ämnet har genomförts. Rutiner för hur information kan förbättras i samband med incidenter har aktualiserats samt att ett arbetsmiljöutskott är inrättat för att förtydliga ansvarsfördelning. Det pågår även ett fortsatt arbete i form av dialog mellan kommun och andra aktörer för att öka tryggheten i och runt skolorna. Införandet av stödtjänster såsom kurator, speciallärare eller liknande yrkeskategorier inom vuxenutbildningen har bidragit till att skapa studiero. Fortsättningsvis pågår även satsningen kring socialarbetare inom grund- och gymnasieskola, i syfte att ge barn- och ungdomar en tryggare miljö och att tidigt fånga upp stödbehov. Vidare arbetar socialnämnden kontinuerligt i systematisk samverkan över förvaltningsgränser kring orosanmälningar och deltar i samverkan med civilsamhället för att förebygga barns och ungas våldsutsatthet och våldsutövande. Detta i sin tur stärker det förebyggande arbetet mot ungdomars missbruk. Ett fortsatt arbete för att öka barnrättsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen med jämställdhetsintegrering som förebild pågår. Syftet är att barnrättsperspektivet ska finnas med redan från början i samhällsbyggnadsprocessens olika delar.
 5.  

  Öka genomströmningen på SFI-utbildningen. (AMN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Vuxenutbildningen arbetar med särskilda fokusområden för att kunna systematisera insatserna, höja kvaliteten och öka genomströmningen på sfi-utbildningen (svenska för invandrare). Ett fokusområde som har implementerats på samtliga skolor är rutiner kring sfi ramtid. Med tydliga mål för när en kurs i kommunal vuxenutbildning för invandrare bör vara klar tillsammans med uppföljning av elevers utveckling förbättras genomströmmningen inom sfi. Vidare har ett system för regelbunden uppföljning etablerats för att kunna följa detta arbete med redovisning per helår och tertial.