Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Med självständighet kommer självkänsla

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 2 000 till 3 000 nya bostäder och skapas 2 000 nya arbetsplatser årligen.

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I Uppsala ska alla bidra och fler invånare ska komma i arbete. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas.

I fokus 2022–2024 – Jobb och företagande

Den förväntade befolkningstillväxten i Uppsala kräver minst 2 000 nya arbetstillfällen per år, varav minst 70 procent i det privata näringslivet. Detta för att uppnå balans mellan befolknings- och jobbtillväxt. Nästan hälften av jobbtillväxten förväntas ske inom exportindustri och affärstjänster. De befintliga stora och mellanstora företagen är draglok för tillväxten av kommunens totala arbetsmarknad och en viktig förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet.

Uppföljning av inriktningsmål 5

Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2022. Olika åtgärder genomförs för att skapa en bostadsmarknad för alla. Andelen som börjar arbeta eller studera efter stöd från kommunens arbetsmarknadsverksamhet är hög, dock så minskar inte långtidsarbetslösheten i Uppsala.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

 De fem uppdragen inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Fyra uppdrag beräknas bli färdiga 2023 och ett uppdrag 2024.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag för kommunens verksamheter att anställa fler med funktionsnedsättning. Utifrån resultatet kommer beslut att tas om eventuella åtgärder. En utbildning inom diskrimineringslagstiftning för målgrupperna chefer och specialister inom personalfrågor planeras utifrån en pilotutbildning som genomfördes under 2021. En svårighet med att bedöma uppdraget är att det saknas träffsäkra metoder att mäta resultatet. Flertalet bolag och nämnder lyfter arbetet med att vara en tillgänglig och inkluderande arbetsplats samt att inte vara exkluderande i rekryteringsprocesserna. Till och med juli 2022 har 34 individer erhållit en arbetsmarknadsanställning inom kommunen, vilket kan jämföras med 65 individer under helåret 2021. Prognosen är att något färre individer kommer att erbjudas en offentligt skyddad anställning i år. Arbetsförmedlingen är den myndighet som utreder arbetsförmåga och beslutar om lönebidragsanställningar. Det finns ett överskott av anpassade arbetsplatser i kommunen men det är väntetider på Arbetsförmedlingen för att göra arbetsförmågebedömningar.
 2.  

  Förbättra möjligheten till anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. (KS och AMN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Flera kampanjer om utbildningar för jobb inom besöksnäringen har genomförts under perioden. Uppsala Talent Fair genomfördes i maj och är ett pilotprojekt med fokus på kompetensbehov inom Tech och Life Science, tillsammans med bland annat Handelskammaren, Uppsala universitet, Region Uppsala, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och Arbetsförmedlingen. Under mässdagen var 18 arbetsgivare på plats som tillsammans erbjöd 158 jobb. En digital plattform möjliggjorde att det var ett högt antal sökande. Under 2021 startades ett forum för sociala företag där upphandlingsverksamheten går igenom de upphandlingar som är planerade tillsammans med de sociala företagen. Syftet är att se om det finns områden som är lämpliga för till exempel reserverade kontrakt där sociala företag kan lämna anbud eller om det lämpar sig att ställa högre krav på att de antagna leverantörerna ska anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det pågår ett arbete med målgruppsanalys och matchning mot arbetsgivares kompetensbehov. Genom Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet skapas kontakter med arbetsgivare som lyfter behov av särskilda utbildningsinsatser. Identifierade behov kan sedan ligga till grund för Jobbspår, kombinationsutbildning eller reguljär yrkesutbildning. Upphandlade arbetsmarknadsinsatser finns som vänder sig till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.
 3.  

  Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bryta boendesegregation och behov av försörjningsstöd. (KS, AMN och Uppsalahem)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Uppsalahem AB Bedömning: (per augusti 2022): Uppsala kommun arbetar brett för att motverka segregation och behov av försörjningsstöd. Nya kunskapsunderlag tas fram som ska ligga till grund för beslut inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Inom ramen för revideringen av översiktsplanen fördjupas kunskaper och ny styrning arbetas fram samt att ett nytt mål för projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekt för minskad segregation har tagits fram. Utöver detta pågår arbete med att utveckla en metod för integrerad hantering av social hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessens olika faser från initiering till detaljplanering, genomförande och investering samt drift. Denna metod arbetas enligt plan fram under hösten 2022 för implementering 2023. Arbetet för att motverka felaktigheter i folkbokföringen fortsätter. Sedan ett par år finns ett strukturerat arbete för att motverka otillåten andrahandsuthyrning. Områdesarbete och prioritering av insatser för boende i områdena Gottsunda-Valsätra samt Gränby-Kvarngärdet bidrar till att bryta boendesegregationen och minska behovet av ekonomiskt bistånd i dessa stadsdelar. Kommuninvest som beviljar lån inom social hållbarhet till bland annat allmännyttiga bostadsbolag har beviljat Uppsalahem ett lån för renovering av bostäder i Eriksberg. Där har ”Eriksbergsmodellen” använts för att möjliggöra ökat inflytande för hyresgäster och en ökad social hållbarhet i renoveringsprocessen. Eriksbergsmodellen är en renoveringsmodell inom Uppsalahem, framtagen efter dialog med hyresgästerna och en önskan om att renovera i olika nivåer. Utgångspunkten är att hyresgästen själv, om så är möjligt, ska kunna välja till olika åtgärder till renoveringen. Utöver samverkan med relevanta aktörer för att uppnå en bred spridning av de bostadssociala lägenheterna sker alltid en lämplighetsbedömning i matchning av klient och bostadsobjekt. Vid tillsättning av arbetsmarknadsanställningar prioriteras kvinnor. Andra exempel på insatser för att motverka segregation är sfi för föräldralediga kvinnor, särskilt bidrag till ideella föreningar som bedriver områdesarbete och samtal med ungdomar till föräldrar i behov av ekonomiskt bistånd. Ett föreningsbidrag med prioritering av stöd för verksamhet i Gränby-Kvarngärdet samt Gottsunda-Valsätra kommer att utlysas under hösten. Etniska föreningar kan beviljas ett särskilt bidrag om de bedriver områdesarbete som främjar inkludering och motverkar arbetslöshet.
 4.  

  Genomföra arbetet med Bostad först. (SCN och Uppsalahem)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Socialnämnden Uppsalahem AB Bedömning: (per augusti 2022): Socialnämnden beslutade i juni 2021 att med hjälp av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa utreda förutsättningarna för en förnyad satsning på Bostad först. I samverkan med berörda aktörer ska modellen Bostad först utredas och implementeras för de invånare som har behov av detta. Utredning, planering och implementering av modellen pågår. Dialog förs med allmännyttiga bostadsbolag som har infört Bostad först för att få ta del av deras erfarenheter. Ett förslag på hur en nystart kan genomföras föredras för socialnämnden vid sammanträde 27 september 2022.
 5.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG 2021: att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk standard.

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Arbetet är ännu ej påbörjat men planeras att upptas under kvartal tre 2022.

För att nå målet har vi bland annat