Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Med självständighet kommer självkänsla

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 2000 till 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen.

Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Nya arbetsplatser har hög prioritet i planarbetet.

Bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende.

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I Uppsala ska alla bidra och fler invånare ska komma i arbete. Det betyder att alla som kan jobba ska jobba.

I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar.

Stöd och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att tidigt lära sig svenska och ta steget in på arbetsmarknaden är vägen till en snabbare och bättre integration i det svenska samhället.

Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten. Kommunen arbetar med detaljplaner för Storvreta, Länna, Björklinge och Bälinge. I syfte att möta behovet av billiga bostäder samt behovet av bostäder i kransorter till Uppsala planeras paketering av två eller flera markanvisningar där mark med höga och låga marknadsvärden kombineras. Inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplaner har tomter identifierats och ett samarbete med Uppsalahem är inlett för att bygga särskilda boendeformer som kommunen ska tillhandahålla.
 
Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Åtgärder inom ramen för näringslivsprogrammet genomförs enligt plan. Olika nyckeltal visar att utvecklingen går åt rätt håll och Uppsala har fått pris för årets tillväxtkommun 2018. Kärnan är samverkan – att skapa fler jobb tillsammans. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och ”coworking spaces” främjas kvinnors företagande, olika mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna och företagande på landsbygden. Under 2018 gör kommunen bland annat en tech-satsning, har värdskap för Nanoforum och Yrkes-SM, stödjer eventet Wonder Women samt Ung Företagsamhets mässa. Näringslivets kompetensförsörjning har hög prioritet. Bland annat startas ett projekt för mottagningsfunktion för internationella talanger och start av en utbildning av produktionsoperatörer i Uppsalas största exportindustri (Life Science). Det pågår en revidering av riktlinjer för studentsamarbete samt praktisk arbetslivsorientering (prao). Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken från SCB indikeras att det inte skapas 2 000 nya jobb per år. Jobbtillväxten har understigit en årstakt om 2 000 nya jobb sedan slutet av 2018, främst på grund av en konjunkturavmattning sedan mitten av 2017.
 
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: För att öka tillgången på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen ser kommunen över olika upplåtelseformer för verksamheter, till exempel andelsägande, kontorshotell och bostadsrätt. Kommunens webbplats visar numera byggbar mark för näringslivet. Där ska kommunen tydliggöra utbyggnaden av bland annat Västra Librobäck, Fullerö och Boländerna. Flera samarbeten har inletts mellan kommun, byggbolag och näringslivet för att främja verksamhetslokaler i nya bostadsområden. En prioriteringslista för markköp i Östra Fyrislund har tagits fram och nu kontaktas intressenter inför försäljning. Kommunen gör strategiska köp av mark enligt en markförvärvsplan. Det pågår ett arbete med att göra mark i olika geografiska lägen tillgänglig för behov inom näringslivet. Det finns, i dagsläget, ingen översiktlig redovisning över var byggbar mark för näringslivet finns. Kommunen har särskilda näringslivsansvariga inom detaljplaneverksamheten för att sätta extra fokus på näringslivets behov.
 
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Agataprojektet är slutfört och kommunens nämnder fortsätter att samarbeta kring nyanlända. Flera nämnder har gått samman för att verka för att nyanlända ska klara sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Projektet "effektivare mottagande" syftar till att bättre rusta medarbetare som arbetar med nyanlända inom kommunens verksamheter. Genom ett Vinnova-projekt ska kunskapen kring nyanlända öka på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har fått ett utökat uppdrag från staten att anvisa till vuxenutbildning. Inför hösten 2018 har antalet platser på introduktionsprogram i gymnasieskolan ökat för att kunna erbjuda alla elever plats. I samverkan med föreningslivet erbjuds läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och unga som är nyanlända. Kommunen erbjuder även språkfrämjande insatser genom språkcaféer och ”låna en Uppsalabo”. Samordningsrutiner för bostad till nyanlända har tagits fram. Bostadsavtalen är andrahandsavtal under etableringstiden och under våren 2019 kommer personer att bli uppsagda i och med att avtalstiden går ut. Några nämnder och bolag lyfter fram att de tar emot bland annat nyanlända personer genom praktikplatser och extratjänster, men det finns också nämnder och bolag som anser att de inte kan bidra till att genomföra uppdraget.
 
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Flera nämnder samarbetar på olika sätt för att öka skolnärvaron och för att fler nyanlända ska klara sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Kommunen samverkar även med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala kring förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning. För att snabbare kunna fånga upp elever som står utanför gymnasieskolan har gymnasiesamordnarnas uppdrag för elever som inte riskerar klara övergången till gymnasieskolan samordnats med kommunala aktivitetsansvaret. I slutet av augusti var 33 ungdomar aktuella inom det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsnämnden signalerar att det är svårt för studie- och yrkesvägledningen att hinna med den individuella uppföljning som krävs av unga vuxna för att öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar och att det behövs en fortsatt dialog om vad som ska prioriteras i vägledningsarbetet.
 
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kulturnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: En handlingsplan för att främja sociala företag tas fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. En arbetsgrupp har bildats på myndighetsnivå och sociala företag har bildat en representationsgrupp för dialog med kommunen. Handlingsplanen beräknas vara klar under 2018.
 
I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Arbetet med matchning av feriearbetande ungdomar har fungerat bra och en medveten strategi för att motverka könsbundna mönster har gjort att fördelningen mellan flickor och pojkar har blivit jämn. Totalt har fler ungdomar sommarjobbat 2018 än 2017. Feriearbete kommer att erbjudas under höstlovet och jullovet. Flera verksamheter rapporterar att de tagit emot feriearbetare. Exempelvis har 200 feriearbetare tagits emot inom gatu- och samhällsmiljönämndens verksamheter och över 100 inom kulturnämndens. Uppsalahem har under 2018 anställt cirka 130 sommarjobbare via egen rekrytering och kommunens sommarförmedling, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Av dessa kommer 24 från projektet Mötesplats Gottsunda. Flera andra nämnder och bolag har också haft feriearbetare.Kommunen har en kontinuerlig samverkan kring subventionerade sommarjobb med olika arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet. Ett antal ungdomar erbjöds feriearbete under påsklovet och nu pågår planering inför höstlovet. En utredning som omfattar möjligheterna till samarbete med civilsamhället kring feriearbete har påbörjats. Alla ungdomar som avslutade årskurs 9 blev erbjudna ett sommarjobb. Totalt har 2408 ungdomar blivit erbjudna ett sommarjobb genom kommunen. Antal organisationer föreningar och företag som tagit emot sommarjobbare via kommunen har minskat 2019 jämfört med 2018.
 
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Det är över lag vanligare att nämnderna använder en sådan intern service än att bolagen gör det. Några bolag och nämnder inventerar om de har några interna serviceområden som kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna hjälpa till med. Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Både arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden verkar för att fler ska förstå möjligheten att använda de tjänster som erbjuds. Flera delar av kommunen har planer på att öka stödet från exempelvis daglig verksamhet och nystartsjobb. Det är över lag vanligare att nämnderna använder sådan intern service än att bolagsstyrelserna gör det. Flera bolagsstyrelser uppger att de inte har ytterligare behov eller möjligheter att använda kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
 
Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltad bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Bedömning: I samband med lokalförsörjningsplansarbetet för sociala bostäder har det framkommit att behovet understiger den tidigare skattade siffran. Planerna kommer att presenteras för nämnderna under hösten 2018 och därefter tas ett politiskt beslut om vägen fram för den bostadssociala resursen. Flera av kommunens verksamheter samverkar aktivt kring uppdraget. En sammanställning görs av behoven av genomgångslägenheter, bostadssociala kontrakt, egna kontakt för samtliga målgrupper. Syftet är att alla som har behov av lägenhet på kortare eller längre sikt ska gynnas av en tydlig boendekedja. Arbetet är inriktat på målgrupperna ensamkommande, våldsutsatta och personer med en missbruksproblematik. Förändringar i boendekedjan för ensamkommande pågår i form av att stödboende görs om till genomgångsboende. Det innebär att de boende får egna kontrakt, vilket är ett steg i att klara eget boende och nå ett självständigt liv. När det gäller arbetet mot hemlöshet fortlöper detta enligt överenskommelsen med Stadsmissionen. Arbetet med "Bostad först" fortsätter för att fler personer ska få tillgång till insatser.
 
Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Bedömning: Kommunen har i augusti anvisat mark till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd. Ytterligare projekt som lever upp till kraven för investeringsstöd planeras. Uppsalahem planerar att under planperioden starta minst tre projekt av nyproduktion av hyresrätter som lever upp till kraven på statligt investeringsstöd. En strategi utarbetas för arbetet med uppföljning av bostadsbyggandet för att möjliggöra uppskattningar av bostadsbyggandet i närtid och prognoser på längre sikt. Ett förslag till handlingsplan för ”bostad för alla” har arbetats fram för beslut i kommunstyrelsen.
 
Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Ett utkast till en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg har tagits fram, men något beslut är ännu inte fattat. Beslut förväntas fattas under hösten.
 
Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Nya riktlinjer för markanvisning har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige hösten 2018. I riktlinjerna lyfts frågor kring innovation och boendekostnader särskilt fram. Mark har anvisats för att bygga bostäder med investeringsstöd och till nya boendeformer som byggemenskaper och kollektivhusboenden i Rosendal. Under 2018/2019 kommer det att arrangeras workshopar med parter på fastighetsmarknaden i syfte att identifiera möjligheter och framgångsfaktorer för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Uppsalahem har en renoveringsmodell som möjliggör ett ökat inflytande för hyresgästerna att välja renoveringsnivå i lägenheten och således även hyran. Utöver detta utreder Uppsalahem möjligheter att bygga industriellt för att på så vis kunna söka investeringsstöd för nyproduktion. Uppsala kommuns fastighets AB har inte planerat att arbete med detta uppdrag. Projekt där byggherren har en ambition att åstadkomma låga boendekostnader värderas högt i samband med projektprioritering. Kommunen har inlett ett samarbete med en ankarbyggherre för Östra Sala backe med målet att driva utvecklingen för klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. I Rosendal har Uppsala kommun anvisat mark till ”Raw property” för att skapa maximal flexibilitet för boende genom ett nytt boendekoncept. Konceptet gör det möjligt att sänka priset för den som flyttar till bostaden. Under 2019 planerar Uppsalahem att bygga typhus i Bäcklösa och utreder möjligheterna att bygga fler typhus för att på så vis minska byggkostnaderna. Bolagsstyrelsen arbetar även med kostnadssparande och kundvänliga lösningar vid renoveringar.
 
Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Ett etableringsprojekt med Coompanion Uppsala län är startat för att utreda förutsättningar, organisation och ansvar för en mikrofond. Projektet ska säkerställa etableringen av en mikrofond i Uppsala län med ett första steg i Uppsala kommun under 2018.
 
Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Målet är att 700 personer ska få en anställning genom extratjänst mellan hösten 2017 och nyår 2018. Hittills är det cirka 550 personer som har eller har haft extratjänst, i huvudsak under 2018. Flertalet nämnder och bolag bekräftar i sin återrapportering att de har tagit emot eller kommer att ta emot nystartsjobb eller extratjänster och flera lyfter fram att de har en dialog med arbetsmarknadsnämnden, som samordnar arbetet i kommunen. Arbete pågår även med att få ut fler personer i arbetsmarknadsanställning på sociala företag.
 
Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunens utbildningsverksamheter samarbetar kring uppdraget i syfte att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet.
 
Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen har etablerat ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda med möjligheten att studera vuxenutbildning, svenska för invandrare och studera på distans. Verksamheten har haft tillfälliga lokaler men kommer under hösten att flytta in i permanenta lokaler. De permanenta lokalerna möjliggör starten för fler utbildningar och mer kommunal verksamhet. De tillfälliga lokalerna kommer att utvecklas till en plats för öppna arbetsmarknadsinsatser, stimulera entreprenörskap, samhällsinformation och en samverkans- och mötesyta.
 
Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala bostadsförmedling AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Det pågår ett arbete med en ny riktlinje för bostadsförsörjning. I samband med det kartläggs ungas behov av bostad som en av målgrupperna. I tidiga skeden inför bygglov diskuteras hur kommunen kan ta vara på nya kreativa idéer om bostadsformer. Uppsalahem riktar ett pågående nyproduktionsprojekt (Dansmästaren) mot ungdomar och studenter. Utöver det ser bolagsstyrelsen över möjligheterna att utöka antalet ungdomsbostäder i det befintliga beståndet och kommer eventuellt genomföra en översyn av uthyrningspolicyn. Uppsalahem planerar även att införa kompiskontrakt och Uppsala Bostadsförmedling för en dialog med hyresvärdar för att möjliggöra kompiskontrakt i den digitala tjänsten. Uppsala kommuns Fastighets AB avstår från att arbeta med uppdraget med hänvisning till att bostäderna förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.
Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden (2017) Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Uppsalahem har pågående detaljplanearbete i Storvreta, Länna, Björklinge och Bälinge. För delar av dessa orter överväger kommunen vilka fastigheter som är lämpliga för att bygga gruppbostäder samt vårdboenden. Uppdraget i nuvarande form är färdigt och fångas upp av uppdraget Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden (PBN och KS) inom inriktningsmål 3.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning (2017) Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera nämnder och bolagsstyrelser uppger att de är färdiga med uppdraget. Exempelvis har samordningsformer kring nyanländas försörjning etablerats. Flera projekt för att påskynda och stärka etableringen och integrationen av nyanlända pågår och är i färd att avslutas, exempelvis ett nämndövergripande projekt för att fler nyanlända ska klara av sina studier och få kontakt med arbetsmarknaden. Flera rapporterar att fortsatt utveckling sker inom ramen för ordinarie verksamhetsansvar, exempelvis samverkan för att ta fram modeller för att förkorta tiden för nyanlända att få egen försörjning. Uppdraget bedöms bli färdigt under året.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (2017) Ansvariga: Kulturnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: De flesta deltagande nämnder uppger att de är färdiga med uppdraget. Exempelvis har en handlingsplan för att främja sociala företag tagits fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med uppdraget att inrätta en mikrofond för sociala företag inom ramen för inriktningsmål 1. Uppdraget bedöms därför vara färdigt i sin nuvarande form.
Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader samt underlättar ungas etablering på bostadsmarknaden. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala bostadsförmedling AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla utbudet av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden, såsom seniorbostäder, trygghetsbostäder och moderna servicehus. ( Ansvariga: Äldrenämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Främja kollektivhus för seniorer. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genom att stödja arbetet med bygg- och bogemenskaper möjliggöra för fler att kunna påverka och engagera sig i sitt boende tillsammans med andra. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Öka tillgången till LSS-bostäder för att säkerställa att personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS får sina beslut verkställda. Ansvariga: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Uppsalahem AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Starta ett nätverk för de större hyresvärdarna i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala bostadsförmedling AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Erbjuda 10 procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bosättningslagen. Ansvariga: Uppsalahem AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat