Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Olika barn leka bäst

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala.

Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet.

Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. I Uppsala är vi tydliga med vilka värderingar och normer som gäller i en demokrati.

Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för en bra integration. Integrationen ska bli snabb och jämställd. Näringslivet i Uppsala är en naturlig partner för att förbättra integration och möjliggöra nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och Uppsala arbetar och samverkar för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa och åstadkomma en god och jämlik vård.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i. Uppsala kommun ska jobba för att förbättra folkhälsan och se till att fler äldre klarar sig längre på egen hand. Äldres erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara. Aktivt arbete för att motverka åldersdiskriminering och digitalt utanförskap, bryta ofrivillig ensamhet och öka de äldres egenmakt gör att äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende.

Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. 

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetat med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2019 och därefter påbörjas arbetet utifrån den. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher. Arbetet med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under sista kvartalet 2019 och därefter påbörjas arbetet. Därefter påbörjas implementeringen av handlingsplanen som förväntas vara färdig 2022. Flera nämnder och bolagsstyrelser avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolagsstyrelsers grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher. Kommunen har även startat upp ett Vinnova-finansierade innovationsprojektet kallat Max 4 lax. Projektet berör boendelösningar för äldre kvinnor med låg inkomst och kommer pågå under hösten.
 
Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Den sociala kompassen används bland annat som underlag vid planering och prioritering av insatser, till exempel vid bidragshandläggningen till barns och ungas fria tid där målsättningen är att stöd till aktiviteter ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter hos barn och unga. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av kostnadsfria lovaktiviteter. Kommunen tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer och arbetar för att minska skolfrånvaro. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. Fler ungdomar har feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017. Arbete pågår med ett samlat grepp kring indikatorer inom området social hållbarhet. Den sociala kompassen implementeras inom nämnder och bolagsstyrelser som ett verktyg för prioritering av insatser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Stöd i arbetet med sociala investeringar pågår kontinuerligt. Fyra sociala investeringar pågår, utvärdering av tre satsningar sker under 2019 och beslut om fortsatt arbete ska tas av berörda nämnder under året. Flera insatser görs för att Gottsundas och Valsätras barn och unga ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. Två sociala investeringar pågår. Mötesplats Gottsunda och koordinatorer för ökad skolnärvaro som har fokus på området. Arbetet med att utveckla insatser för att individer ska lämna kriminella eller extremistiska grupperingar diskuteras inom samverkan med polismyndigheten och berörda förvaltningar. I arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker en systematisering av arbetet med lägesbilder och en utbildningsdag planeras för kontaktpersoner. Ett förslag på Handlingsplan för psykisk hälsa i Uppsala kommun har framarbetats i en gemensam tjänstemannaberedning. Den beskriver kommunens prioriterade områden för att förbättra den psykiska hälsan och minska den ojämlika fördelningen av psykisk hälsa. Handlingsplanen omfattar hela kommunkoncernen och tar fokus på arbete riktat till befolkningen och organisationens medarbetare. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp.
 
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. Ansvariga: Kulturnämnden Uppsala Konsert och Kongress AB Utbildningsnämnden Uppsala stadsteater AB Bedömning: Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. Uppsala konsert och kongress ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter. Kommunen har påbörjat och genomfört flera processer för att stärka förutsättningarna för förskolor och skolor för att kunna ta del av kultur. Bland annat busstransporter för landsbygden och till naturskolan, ett digitalt bokningssystem för kulturprogram, en inventering av kulturlokaler i anslutning till förskolor och skolor på landsbygden samt informationsinsatser för att öka grundskolors intresse av att söka det statliga stödet Skapande skola. Kommunen arbetar också löpande med att utveckla barns och ungas tillgång till kultur under den fria tiden, bland annat genom fortsatt utveckling av kulturskolan, utveckling av kommunens evenemangskalender för barn och unga, insatser riktade till ungas eget initiativ samt ett fortlöpande utvecklingsarbete inom fritidsverksamheterna runt såväl kultur som natur.
 
Stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Kommunen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol och droger och utför under hösten tillsyn på skolor för en tobaksfri skoltid. Inom skolan arbetar kommunen med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete, psykologinsatser för gymnasieelever samt erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning. För att underlätta för ökad fysisk aktivitet upplåter kommunen anläggningar för bokningsbar och spontan fysisk aktivitet. För att stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger så pågår en revidering av det drogpolitiska programmet. Utbildningsnämnden och socialnämnden beslutade i maj om åtgärder för att stärka arbetet mot narkotika samt om uppföljning av narkotikaförekomst. Beslutet innebär bland annat förbättrade rutiner kring orosanmälningar och kompetensutveckling.
 
Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Ett utbildningsmaterial finns tillgängligt. Särskilt fokus ligger på kunskapshöjning inom dialog med barn och unga samt delaktighet. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet att tas fram. En överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap har träffats med Barnombudet i Uppsala län och ett nytt barn- och ungdomsprogram där barnrättsfrågor lyfts är under framtagande. Kommunen har i samarbete med Barnombudet i Uppsala län tagit fram utbildningsmaterial för olika yrkesgrupper inom kommunen. Materialet finns tillgängligt för verksamheten på intranätet. Där finns även mall för aktivitetsplaner med tydliga steg för kompetenshöjning inom barnrätt. Stödmaterial kring barnrätt och medborgardialog med barn har tagits fram. Inventering av hur behoven av kompetensutveckling har påbörjats på flera förvaltningar. Kommunstyrelsen erbjuder stöd i arbetet och ser över möjligheterna till samverkan inom området. Fler av kommunens nämnder och bolagsstyrelser har rapporterat att de fram över kommer att ta del av de utbildningsinsatser som kommunstyrelsen har tagit fram. Uppsala kommun är med i Partnerskap för barns rättigheter tillsammans med 10 andra kommuner där kontinuerligt kunskapsutbyte sker kring barnrättsfrågor. Under våren har temat varit delaktighet och inflytande. Arbetsmarknadsnämnden har i en av sina verksamheter ett barnnätverk med handläggare från alla enheter med fokus på barnrättsperspektiv i handläggningen.
 
Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: En riskanalys har genomförts och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde är beslutade av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner, vägledning och rutiner har påbörjats. Arbetet med den strategiska vattenförsörjningsplanen för Uppsala kommun är snart färdig. En sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen, med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar, är genomförd. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan är påbörjat.
 
Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvariga: Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Arbetet förstärks med extra personal under året. Arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck utvecklas. När det gäller insatser utifrån resultatet av kartläggningen av hedersförtryck och våld så pågår arbetet med att sprida resultat av den framtagna rapporten. Intresset nationellt har varit stort och flera kommuner kontaktar Uppsala för att få en bild och presentation av vårt arbete. Det pågår ett arbete med att ta fram webbutbildning till skolpersonal avseende barn, ungdomar, våld och heder. Vidare har kontakt tagit med Allmänna arvsfonden för att diskutera medel att söka för att jobba med en modell för skolan, socialtjänst, fritid och omsorgsförvaltningen. I syfte att jobba mer teamorienterat i ärenden som avser HRV.
 
Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Arbetet är påbörjat. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Under 2019 pågår ett arbete med att komplettera identifierade promenadstråk med fler bänkar och sittplatser.
 
Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden.h Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Förslaget innehåller möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal. Arbetet med att utveckla Uppsalamodellen för markanvisningar fortsätter. Bland annat ställer modellen sociala krav för att få ett bostadsbestånd som möter allmänhetens behov. I Rosendal säljs mark för kooperativa hyresrätter och för hyresrätter med lägre nyproduktionshyror. Arbete med att utse ankarbyggherrar för prisrimliga bostäder pågår i Östra Sala backe och ska slutföras under året. Arbetet fortsätter under 2019 och kommer att utvecklas under året.h
 
Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Enligt beslut från utvecklingsledningsgruppen för hälsa, välfärd, vård och omsorg ska handlingsplanen gälla för alla åldrar. Arbetet leds av kommunstyrelsen och arbetsprocessen genomförs i samarbete med startupföretaget doplace som utvecklar en modell för digitala workshops för offentlig sektor. Samtal förs med flera externa aktörer som till exempel Region Uppsala, Uppsala universitet och föreningsliv. Ett utkast till handlingsplan är framtaget. Dialoger ska genomföras för att få större delaktighet i grupper som berörs. Handlingsplanen förväntas vara klar i början av 2020.
 
Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbetet med att sammanställa en nulägesbild över befintliga insatser för snabbare etablering och bättre och jämställd integration är påbörjad och fortsätter under hösten. Denna ska utgöra utgångspunkterna för de insatser som kommer föreslås som åtgärder i handlingsplanen.
 
Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Under hösten genomför kommunen en resvaneundersökning. Undersökningen går ut till alla skolor i Uppsala kommun. Den syftar till att få en bild av hur skoleleverna reser till och från skolan under en dag den aktuella perioden, samt att följa upp resultaten med samma undersökning oktober 2020 och framåt. Därefter kan en handlingsplan tas fram som bygger vidare på de arbete som kommunen idag genomför kopplat till uppdraget. Uppsala kommun har under våren 2019 deltagit i framtagande och utformning av nationell cykelkampanj inom ramen för svenska cykelstäder, som syftar till att öka barns cykling till skolan och på fritiden.
 
Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN) Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen har initierat en dialog med Upplands idrottsförbund om utveckling av konceptet sportis. Arbetet med att skapa fler kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid är påbörjat. Föreningsbesök har gjorts i samverkan med Upplands idrottsförbund för att få aktiva föreningar att skapa aktiviteter och rekrytera nya medlemmar. Översyn av regelverk för föreningsbidrag och lokalbokning samt priskategorier för fritidsgårdar, fritidsklubbar, sportis sker för att kunna stödja verksamheten och beräknas vara klart under 2020.
 
Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbetet med kartläggning av förutsättningar för en fritidsbank beräknas vara klart under hösten 2019 och marknadsfört innan årsskiftet. Arbetet går hand i hand med att ta fram styrdokument för Parasport. Inventering av tillgänglig material och utrustning som kan göras tillgängliga för Parasport genomförs hösten 2019. Därefter sker sammanställning och information till fritidsbanker och Fritid för alla.
 
Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. Ansvariga: Äldrenämnden Kulturnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Inom kommunen pågår flera utvecklingsarbeten för att stärka den psykiska hälsan. Arbetet med utbildningen "första hjälpen för psykisk hälsa "pågår. Inom egen regin och bland biståndshandläggarna finns utbildade medarbetare "första hjälpare" inom området psykisk ohälsa som genomgått utbildningen. Utvecklingsarbetet med att förbättra mötesstrukturen för samordnad individuell plan (SIP) pågår. Antal SIP-möten förväntas nå upp till 2018 års nivå. Inom arbetet för närvårdssamverkan deltar nämnden även i arbetet med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention, ett arbete som ingår i handlingsplanen för psykisk hälsa som har försenats något och nu väntas vara klar under hösten. Arbete pågår med att utbilda medarbetare i att upptäcka psykisk ohälsa och trauma hos nyanlända i samverkan med enheten för transkulturell psykiatri (ETP). Ett utvecklingsarbete pågår kring flerpartssamverkan för att få till en överenskommelse samt gemensam rutin för flerpartsmöten, mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (2017) h Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden för barn och unga Bedömning: Arbetet med barnperspektivet fortsätter och fördjupas successivt. Inom försörjningsstöds-verksamheten pågår ESF-projektet Fokus familjen där ett multikompetent team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid i syfte att dessa ska nå egen försörjning eller ta steg närmare arbetsmarknaden. Ansökan om sociala investeringar till Sofia-projektet beviljades av kommunstyrelsen i april. Projektet ska arbeta med att uppmärksamma barn till missbrukande föräldrar och förbättra stödet både till barn och deras föräldrar
 
att uppdra till kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall AB att se över hur vattenprogrammet kan relatera till och eventuellt inkludera dagvattenprogam och VA-policy enligt förslag i bilaga 14 Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: Beslutspunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Uppdatering av Vattenprogrammet. Omarbetningen omfattar bland annat att säkerställa att programmet följer kommungemensam utformning. Vattenprogrammet omarbetas till att följa aktuell struktur för program, implementera andra program som ex Dagvattenprogram samt kompletteras med kapitel om ekosystemtjänster.
 
att uppdra till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden att träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala om riskbruk, missbruk och beroende Ansvariga: Äldrenämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Beslutspunkten ingick i Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län (KSN-2018-3777) §59 2019-04-10. Kommunfullmäktige beslutade i november att ingå i en överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för Uppsala län med bl a övriga kommuner i länet och Region Uppsala. Respektive kommun i länet ska sedan träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala. Denna överenskommelse håller på att tas fram. Mycket fokus ligger individnära och behandling och berör därför främst andra sociala nämnder. Beslut om den lokala överenskommelsen förväntas tas under 2020.
 
att uppdra till socialnämnden att revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Beslutspunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28 Uppdraget är inte påbörjat.
Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. Ansvariga: Kulturnämnden Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Utbildningsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn- och unga. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem och fritidsklubb. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla arbetet med tidiga och samordnande insatser mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna i enlighet med SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra åtgärder för säker skolväg och öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Plan- och byggnadsnämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvariga: Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram en modell för hur kommunen ska arbeta för att motverka segregation utifrån erfarenheter av arbetet med handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Gränby särskilt kring unga vuxna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett ”HVF-team” med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete. Ansvariga: Äldrenämnden Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat