Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Olika barn leka bäst

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa ska utvecklas.

Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för en bra integration. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet.

I fokus 2022–2024 – Trygghet

Ökad psykisk ohälsa och tillgången till droger tillsammans med en samhällsutveckling mot ökad polarisering, medför att människor riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet. För att förebygga, förhindra och stävja social oro och missbruk samt ungas kriminalitet krävs ett samordnat arbete tillsammans med polisen, länsstyrelsen, Region Uppsala och andra myndigheter.

Uppföljning av inriktningsmål 4

Inriktningsmålet bedöms bli delvis uppfyllt i slutet av 2022. Även om arbetet med uppdragen pågår enligt plan är det fortsatt stora skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan Uppsalas invånare. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och den ekonomiska konjunkturen innebär en ökad risk för att livssituationen blir än svårare för de som inte redan har arbete. Det krävs fortsatta insatser för att långsiktigt säkerställa att inga grupper missgynnas strukturellt. Kommunen behöver vidta åtgärder för att barn och unga i Uppsala ska ges likvärdiga förutsättningar för ett rikt och hälsosamt liv.  

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Alla fyra av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Tre uppdrag beräknas bli färdiga 2023 och ett uppdrag 2024.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): De senaste årens minskning av antalet nyanlända personer innebär att det är färre personer som behöver etableringsinsatser. Däremot har långtidsarbetslösheten inte minskat. Arbetet för snabbare etablering och fler i arbete eller studier pågår enligt plan inom de flesta nämnderna och bolagen. Uppsala kommun anordnar arbetsmarknadsinsatser, tillhandahåller arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser samt ger vägledning till arbete och utbildning. Det pågår arbete både inom kommunen och med Region Uppsala för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet. Det finns en modell för att skapa praktikplatser via avtal med byggherrar. Den jämförelsevis låga genomströmningen på gymnasieskolans introduktionsprogram utreds. Riktade insatser genomförs i de områden i Uppsala där behoven är som störst. Skillnaderna mellan män och kvinnor är liten vad gäller deltagande i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, men det är färre kvinnor än män som går från arbetsmarknadsverksamhet till studier eller arbete. Kommunen arbetar för att fler barn till nyanlända föräldrar ska delta i förskola och i fritidsverksamhet, vilket kan gynna föräldrarnas arbetsmarknadsdeltagande och integration likväl som barnets språkliga utveckling. Det är ofta svårt för kommunens arbetsmarknadsverksamhet att nå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen genomför uppsökande insatser och insatser som strävar efter att vara särskilt anpassade till målgruppernas förutsättningar.
 2.  

  Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa pågår inom flera delar av kommunen. Kommunen arbetar med att ta fram och implementera vägledning och rutiner för det suicidpreventiva arbetet, samt genomför en rad olika insatser kopplade till detta. För ökad psykisk hälsa i särskilda målgrupper genomförs olika riktade aktiviteter, bland annat för personer med funktionsnedsättning, sjukskrivna med ekonomiskt bistånd eller klienter med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Insatser och utvecklingsarbete sker både i samverkan inom kommunen och med Region Uppsala. Andra pågående satsningar är exempelvis tidiga förebyggande insatser för barn och unga och förebyggande arbete för att motverka ensamhet och isolering bland kommunens äldre. I flera verksamheter genomförs kompetenshöjande insatser för att medarbetare ska kunna identifiera och bemöta grupper med högre risk för psykisk ohälsa och suicid. Kommunen arbetar även genom att i bebyggelse, aktivitetsutbud och stöd till föreningslivet främja invånarnas möjligheter till gemenskap, återhämtning, utevistelse och rekreation, vilket enligt forskningen är bra för den psykiska hälsan. Kommunen bygger upp mer kunskap inom området genom att följa upp och analysera pågående arbete med psykisk hälsa och suicid. I detta ingår bland annat att följa upp de insatser som finansieras inom ramen för statliga stimulansmedel för psykisk hälsa och suicidprevention, en uppföljning som kommer kunna ligga till grund för en utveckling av arbetet för psykisk hälsa. Kommunen som arbetsgivare arbetar för att säkra en god psykosocial arbetsmiljö, mäta och följa upp medarbetarnas arbetssituation och att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.
 3.  

  Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN och IFN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: (per augusti 2022): Att barn och unga tryggt och utan risk kan cykla eller gå till förskola och skola är viktigt både för hälsan och miljön. Kommunen har genomfört kartläggningar av trafiksituationen för barn och unga som cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Arbete pågår med nulägesbeskrivning över hämta-lämnafunktionerna på förskolor och skolor, som ska ligga till grund för riktlinjer för förbättrad trafiksäkerhet. Dessa riktlinjer utgår från olika områdens förutsättningar, nybyggnation respektive befintliga skolor, samt på lärdomar från närbesläktade pågående arbeten i kommunen, nationellt och internationellt. I arbetet med riktlinjerna kommer barnens perspektiv att tas in genom att barn får tycka till om kommande förslag. Trafiksäkerhetsarbetet handlar både om att undanröja faror och hinder och att uppmuntra och främja rörelse. Kommunen samverkar även med civilsamhället i ett projekt för att identifiera och införa åtgärder för aktiv gång och cykel.
 4.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till socialnämnden att inom HSVO Uppsala arbeta för ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Nämnden har en pågående kontakt och samverkan med Region Uppsala i strävan att utveckla samarbetet. Att hitta starkare samarbetsformer kring barn som bevittnat eller upplevt våld omfattas av detta.

För att nå målet har vi bland annat