Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

På väg mot ett klimatpositivt 2050

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas.

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara landets bästa landsbygdkommun med god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer. Den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden främjas.

Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till fossilfritt 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Kommunens energi ska komma från förnybara källor.

Uppsala är Sveriges bästa cykelstad.

Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden.

Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan med hänsyn till verksamheter och boende i city och deras behov.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Det finns idag återvinningsstationer i samtliga kranstätorter utom Knutby, men där pågår nu markarbeten och utplacering av en återvinningsstation. Uppsala vatten och avfall genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen samt påbörjar planeringsarbetet för insamling av matavfall i papperspåse. Återbruket har ökat sina öppettider och genom pumphusets nya utställning kan barn och unga lära sig om dricksvatten, återanvändning och återvinning. I ”sopkampen” kan alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Kommunen eftersträvar återvinning även för egen del. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att återanvända bygg- och anläggningsmaterial och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus. Nämnder och bolagsstyrelser beskriver ett omfattande arbete med att öka återanvändning och återvinning både inom den egna verksamheten och för de som använder våra tjänster. I samtliga kranstätorter finns idag återvinningsstationer. Planering för insamling av matavfall i papperspåse pågår. Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning. Tävlingen ”Sopkampen” har genomförts. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Utveckling av Återbrukets verksamhet genomförs i samband med etablering i Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. En förstudie pågår inför etablering av en ny funktion för att återvända möbler inom kommunal verksamhet.
 
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunfullmäktige beslutade i maj om ett nytt energiprogram som ger förutsättningar för att Uppsala blir klimatpositivt 2050. Nu förbereds två projekt kopplat till samhällsteknisk infrastruktur. Effektarbetet siktar på implementering av åtgärder från effektutredningen genom ett EU-finansierat projekt med start 2019. Flera av kommunens bolag har egna solcellsanläggningar och ytterligare anläggningar planeras. De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Exempelvis har Uppsala vatten och avfall minskat sin energiförbrukning med 12 procent de senaste fem åren och Uppsalahem med 18 procent sedan 2007. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler deras verksamheter använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet ett kriterium. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen. Äldrenämnden ställer krav på att även privata utförare ska ha hållbara transporter. Förnybar el används av hela kommunkoncernen. Elen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att effektivisera både inom sina egna verksamheter och genom att ställa krav på leverantörer. Andelen fordon i kommunens verksamhet med förnybara bränslen ökar kontinuerligt. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen.
 
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Under 2018 har period tre av Uppsala klimatprotokoll avslutats och period fyra inletts. Det tredje klimatprotokollet utvecklade klimatutmaningar som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Det inledda arbetet med Jakten på plasten har rönt stor uppmärksamhet. Inom ramen för protokollet har underlag till nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram tagits fram. Kommunen är delaktig i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor såsom en solpark och biokol. Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilbränslefritt fortsätter med målsättning att gå från 50 till 70 procent under 2018. Ett nytt projekt för minskad klimatpåverkan inom restaurangbranschen startar under hösten. Det pågår ett aktivt arbete med att minska kommunkoncernens miljöpåverkan. Exempelvis har Fyrishov fossilfri elförbrukning och sport- och rekreationsfastigheter använder enbart fossilfria bränslen. Uppsala vatten och avfall investerar i biogasproduktionen och har en tät dialog med intressenter, branschorganisationer och andra aktörer om biogasanvändningen. Hela maskinparken på Hovgården har konverterats till att använda fossilfri diesel. I samband med upphandling av transporttjänster för till exempel återvinningscentraler och hämtning av avfall ställs krav på fossilfria och förnybara drivmedel. Inom äldreomsorgen pågår ett arbete med ruttoptimering och hållbara transporter. Nya krav ställs på utförare av hemvård på att öka andelen hållbara transporter och andelen ekologisk livsmedel. Inom ramen för Uppsala klimatprotokoll pågår flera åtgärder med avsikt att främja testbäddar och klimatsmart innovation. Projektet Teknisk försörjning är breddat till att också omfatta produktion och distribution av energi, VA, fjärvärme/kyla och gas. Potentiella testbäddsområden för nätinfrastruktur har identifierades i bland annat Södra Gunsta. Förberedelserna för testbäddar i Bergsbrunna pågår. Ett kontinuerligt samarbete pågår inom klimatprotokollet för att främja klimatdriven affärsutveckling inom områden som exempelvis byggmaterialval, energi och transporter. Cirkulär ekonomi med stor potential för klimatsmarta innovationer har lyfts av flera medlemmar inom klimatprotokollet och blir ett alltmer viktigt område för samarbete framöver.
 
Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera nämnder och bolag utvecklar arbetsmetoder för att ännu mer främja och ta vara på utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Kommunen har tagit flera initiativ till att motverka skadlig miljöpåverkan med teknikens hjälp. Det handlar bland annat om att utveckla mer energieffektiva och miljövänliga lösningar genom krav i upphandlingar, utvecklingsprojekt i samarbete med andra och verksamhetsnära förbättringar. Det handlar också om att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Exempelvis har Uppsala konsert och kongress fått bekräftelse på sitt digitaliseringsarbete genom utmärkelsen Uppsalas mest digitaliserade företag 2018 av fler än 2000 företag i kommunen enligt digitaliserings- och analysföretaget CloudRepublic. En inventering har gjorts av pågående arbete med innovationer och digitalisering i kommunkoncernen. Flera omfattande projekt bedrivs som bidrar till förbättringar för verksamhet, näringsliv och invånare. Arbetet med att upprätta en plattform för testbäddsverksamhet kopplat till pågående samhällsutvecklingsprojekt har inletts. Utveckling av digitala tjänster pågår inom flertalet områden. Till exempel har ansökan om skolskjuts och ansökan för ekonomiskt bistånd digitaliserats. Samarbeten mellan nämnder pågår med planering av testbäddar inom välfärdsteknik. Projektet Funk-IT Lyftet med syftet att öka den digitala kompetensen hos personer med funktionsnedsättning kommer pågå i två år.
 
Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Enligt nämnden kommer stadsträdgårdsmästaren att ta vid det pågående arbetet. Trädinventeringen är genomförd. Arbetet med sammanställning pågår.
 
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra är tillsammans med planprogram för Gottsunda sätt att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. En ny social kompass och trygghetsmodell har tagits fram som ska stödja planeringsförutsättningar i den fysiska planeringen. Uppsala är en av regeringens utpekade kommuner för tilldelning av statsbidrag för att motverka segregation med ansökan i september. I Rosendalsprojektet används en modell för att skapa en större variation i utbudet av bostäder och på så sätt bidra till minskad segregation. Arbete pågår med att utveckla analyser av relationen mellan tillgång till fysiska strukturer, sociala förutsättningar (exempelvis demografi, socioekonomi) och trygghetsaspekter i olika delar av Uppsala. Fysiska strukturer är till exempel bebyggelse- och bostadstyp, social och kommersiell infrastruktur, parker och torg. Prioriterade områden som ska planläggas 2019 har identifierats. Arbete med skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva allmänna miljöer lokaliseras till lägen där behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär. Det bidrar till att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande.
 
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: En omvärldsanalys är genomförd och arbete med att utveckla kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden pågår. Arbete pågår med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald. Löpande arbete med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster pågår.
 
Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: En projektplan för arbetet är framtagen för grundskola. Ett projekt om säkra skolvägar har avslutats och övergått i ett fortsatt projekt kring hämta-lämna-platser vid fem skolor. Två workshopar har genomförts med inbjudna föräldrar från berörda skolor för att få fram möjliga förslag. Projektet omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar. Ett flertal aktiviteter såsom vandrande skolbussar och trafikvecka startar höstterminen 2018. Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en modell för hur den arbetar systematiskt med trafiksäkerheten och hållbart resande vid skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Arbetet omfattar att fram en definition av säker skolväg. Arbetet är nära kopplat till det parallella arbetet med säkra övergångsställen. När kommunen bygger nytt eller gör större ombyggnationer tas bland annat säkerhetsåtgärder upp, till exempel trygga zoner för hämtning och lämning av barn.
 
Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. h Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Program för mobilitet och trafik är under framtagande. Arbetet med framkomlighet är en del av den löpande planeringen i respektive projekt eller i specifika detaljplaner för nya cykelbanor. Planering av för Uppsala spårväg pågår. Flera åtgärder pågår som ska leda till ökad framkomlighet för cyklister och gående genomförs. Det handlar bland annat om att skilja trafikslagen åt genom målning och tydligare skyltning och att utöka korsningar med cykelöverfarter. Testverksamhet för att öka kollektivtrafikens framkomlighet pågår.
 
Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala. Bland annat har en inventering av de regionala cykelvägarna genomförts. Kontinuerliga avstämningar genom till exempel dialogmöten och årliga kommunsamråd sker med både region Uppsala och Trafikverket angående prioriteringar, kommande åtgärder och projekt kopplat till regional infrastruktur för bland annat cykelvägar. Nya cykelbanor byggs i år i tätorterna Skölsta och Lindbacken.
 
Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala Parkerings AB Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbete pågår med att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi som ska utgöra underlag för framtida åtgärder. I bland annat Rosendalsprojektet och Östra Salabacke samverkar kommunen med byggaktörer för att skapa förutsättningar för ökad cykling. Ett bidrag från energimyndigheten har erhållits i syfte att tillsammans med STUNS hitta innovativa lösningar för utformning av framtidens mobilitetsanläggningar. Flera friluftsområden har fått nya cykelparkeringar: Röbo, Kung Björns hög, OK Linnés klubbgård, fågeltornet Årike Fyris, Vindbron, Storvreta Tipp toppen. Cykelparkeringshuset vid resecentrum invigs i september.
 
Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Riktlinjer för pendlarparkeringar antogs i maj (KSN-2019-1320). Riktlinjen konkretiserar översiktsplanen gällande frågan om pendlarparkeringar och när det gäller ansvar, organisation och riktlinjer för planering och prioriteringar. Riktlinjen pekar också på en rad insatser som behöver genomföras för att utbyggnaden och förvaltningen av pendlarparkeringar ska bli ändamålsenlig. Arbetet med att ta fram en handlingsplan påbörjas under hösten. Byggnation av pendlarparkering i Storvreta pågår.
 
Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Ett direktiv för arbetet har tagits fram. Fortsatt utredningsarbete pågår.
 
Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Uppdraget följer Landsbygdsprogrammet som gäller mellan åren 2017 - 2023. Arbetet sker inom ramen för kommunens samlade projektprioritering av stadsbyggnadsutveckling och vid tillämpningen av Uppsalamodellen för markanvisningar. Information om kommunens inriktning och mål för bostadsbyggande är en integrerad del redan i tidiga skeden. Arbetssätt prövas för att kvalitetssäkra projektets genomförbarhet ur ett byggherreperspektiv för att bland annat uppnå ett mer blandat byggande och boende i området.
 
Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbetet med handlingsplanen påbörjas under hösten. Kommunen samarbetar med Uppsala Universitet kopplat till en solbruksplan som kommer att ge inspel till handlingsplanen. Utvecklingsarbeten för att skapa förutsättningar för solel pågår inom flera områden. Kommunen har ett antal solcelsanläggningar i drift.
 
Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbetet med handlingsplanen avvaktar revideringen av Miljö- och klimatprogrammet.
 
Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Nära 10 000 naturvärdesobjekt har identifierats utifrån den nya naturdatabasen. Arbete pågår nu med att analysera dessa samt behovet av grön infrastruktur för fokusarter och ekosystemtjänster.
 
Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. Ansvariga: Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Enligt lagstiftningen kan bolagsstyrelsen inte etablera fler återvinningsstationer men kan istället verka för ökad återvinning och möjligheter för invånare att källsortera i större omfattning - exempelvis när det gäller matavfall.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling (2017) Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Fokus ligger på att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra. Ett Utbildnings- och jobbcenter har under året etablerats i Gottsunda centrum. Här sker möten och tas kontakter för att stärka utvecklingen på sikt i området. För att lyfta fram trygghetsfrågor i stadsplanering och landsbygdsutveckling har en bostads- och lokalförsörjningsplan framarbetats där dagens och framtidens utmaningar med boende och lokaler för personer med funktionsnedsättning synliggjorts. Flera nämnder och bolagsstyrelser rapporterar att uppdraget är slutfört och att den sociala kompassen används som ett planerings- och beslutsunderlag. Framåt fortsätter arbetet också inom andra uppdrag.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla strategin för markförvärv (2017) Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Arbete med att komplettera markstrategin med bland annat behov för social infrastruktur pågår. I kommunens verksamheter som berörs av frågan sker kontinuerlig dialog om Uppsalas tillväxt och vilka behov som finns. Uppdraget samordnas med det arbete som planeras inom ramen för uppdrag 5.2: "Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala.".
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (2018) Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Naturdatabasen är klar och implementering pågår. Arbete pågår med att ta fram verktyg för att stärka grön infrastruktur för fokusarter. En modell för att bevara och stärka ekosystemtjänster har utarbetats. Ett förnyat styrdokument för naturvärden färdigställs före årsskiftet. Det moderniserade naturvårdsarbetet presenteras i form av en Storymap som planeras vara klar till årsskiftet. Delar av uppdraget samordnas med uppdraget "Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala".
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (2017) Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Uppdraget är färdigt. Fortsatt genomförande av den kommungemensamma handlingsplanen hanteras inom Hanteras inom ramen för uppdrag 2.5: "Främja företagande på landsbygden.".
 
att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en handlingsplan kopplad till dagvattenprogrammets målområden enligt förslag i bilaga 3 Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: Beslutspunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Befintligt dagvattenprogram omarbetas för att inrymmas i den pågående uppdateringen av Uppsala kommuns Vattenprogram.
 
att uppdra till kommunstyrelsen att tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin helhet från 2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till klimatmålet 2030 Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet är tidigarelagd med ett år till 2019. Arbete med uppföljningen pågår.
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbete med en enkel aktualitetsförklaring av översiktsplanen som kan föras till kommunfullmäktige senast under tredje kvartalet 2019 Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Uppföljning av program och planer 2018 (KSN-2018-3089) §30 2019-01-28. Arbetet med att ta fram en enkel aktualitetsförklaring inlett.
 
att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Förberedelser för en idékoncepttävling pågår.
 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Genomförande av uppdraget pågår.
Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygderna. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygderna i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Parkerings AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Möjliggöra för mer blandat byggande i tätorterna på landsbygderna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är hållbart och möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Följ upp efterlevnaden och effekten av kommunens riktlinjer för persontransporter i tjänst. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Ansvariga: Äldrenämnden Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Utbildningsnämnden Uppsala Parkerings AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat