Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Nära till trygghet, nära till inspiration

Uppsala är nyskapande och utmanande.
Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad.
Uppsala är en attraktiv kommun för kulturskapare att bo och verka i.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö.

Tryggheten ska öka i hela Uppsala. I Uppsala är trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla och Uppsala ska inte ha något särskilt utsatt område. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat.

Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter.

Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Successivt förbättras villkoren för företagare. Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Med de nya företag som etablerar sig här och befintliga som expanderar får fler Uppsalabor ett arbete att gå till.

Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Uppsala tar vara på innovationskraften bland kommunens entreprenörer, underlättar för innovationer och startupföretag samt utgör testbädd för ny teknik och smarta tjänster.

I Uppsala finns goda förutsättningar för socialt företagande. Grön affärsutveckling främjas och Uppsala bidrar med nya gröna jobb, moderna lösningar och exportmöjligheter av grön teknik.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Kommunfullmäktige beslutade om att inrätta naturreservatet Årike Fyris i juni 2018. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlaget. Arbetet med handlingsplan för Södra Åstråket pågår.
 
Stärka planeringen av det civila försvaret. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Arbetet med att stärka det civila försvaret är starkt beroende av nationell vägledning vilken har flyttats fram i tiden. En utbildningsinsats för krisberedskap kommer att erbjudas under hösten där grunder i säkerhetsskydd ingår. Uppsala kommun genomför arbete i planering av civilt försvar utifrån överenskommelsen mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). En säkerhetskyddsanalys genomförs med fokus på att utveckla Uppsala kommuns arbete med säkerhetsskydd för samhällsviktiga verksamheter. Arbete pågår med att ta fram en krigsorganisation, ledningsplan för höjd beredskap samt planering av reservkraftsbehov för kommunens samhällsviktiga verksamheter.
 
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Olika åtgärder fortgår för att nå arbetslösa och öka tryggheten i främst Gottsunda och Valsätra enligt beslutad handlingsplan. Ett exempel är etableringen av ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda som har bidragit till ökad samverkan med andra samhällsaktörer i området. Inom ramen för de idéburna offentliga partnerskapen når kommunen grupper som kommunen annars skulle ha svårare att nå. Investeringssatsningar genomförs i parker på platser där stora behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär, samt potential att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande. Det förebyggande arbetet stärks genom satsningar på socialarbetare i skolan, utökade hembesök för nyblivna föräldrar och fler fritidsaktiviteter i anslutning till skoltid. Erfarenheter och resultat ligger till grund för att ta fram en modell för hur det strategiska områdesarbetet kan utvecklas kopplat till utmaningen att motverka segregation. Uppsala kommun och polisen har slutit en överenskommelse kring en utökad strategisk satsning mot organiserad brottslighet i Gottsunda/Valsätra. Satsningen innebär att ett långsiktigt arbete utvecklas på i första hand sex år, där framtagna metoder kommer hela Uppsala till del. Uppsala kommun har beviljats statsbidrag för 2019 för att motverka segregation.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020. Ansvariga: Räddningsnämnden Bedömning: Ett förslag till handlingsprogram kommer beslutas på nämndsnivå i Uppsala under hösten. Sedan kommer alla tre kommunernas fullmäktige att fastställa handlingsprogrammet.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Flera nämnder och styrelser är färdiga med uppdraget. Flera nämnder och bolagsstyrelser har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och arbetar med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet.
 
Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En lokalförsörjningsplan för friluftsområden kommer bli klar under året. I arbetet med denna har möjligheter till samnyttjande och samarbete tydliggjorts och ett tätare samarbete utvecklats. Särskild fokus har riktats mot Hammarskog, Fjällnora, Ulva, Sunnersta och Björklinge under första halvåret 2019.
 
Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbetet med att utreda förutsättningarna för var badet kan placeras fortgår.
 
Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbetet planeras påbörjas under hösten 2019.
 
Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En samordningskarta är framtagen, uppdateras kontinuerligt och ligger tillgänglig för allmänheten på Uppsala kommuns webbplats. Arbetet med att ta fram en modell för kommunens samverkan med ledningsägare, samt för samordning av kommunens eget gatuarbete i syfte att undvika onödiga grävarbeten, kommer enligt plan att påbörjas under hösten.
 
Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunstyrelsen beslutade 2016 om myndighetssamverkan i frågan och arbetet fortgår löpande sedan dess. Frågor som har behandlats inom samverkan är kriminalitet kopplat till bostad, kriminalitet inom hemtjänst, hemsjukvård och assistans samt kriminalitet kopplat till föreningsbidrag.
 
Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En pilot för en årlig analys tas fram under 2019 som underlag till årsredovisningen.
 
Främja företagande på landsbygden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En prioriterad insats under året är satsningen på att etablera servicepunkter på utvalda orter i Uppsala kommun. Så långt har detta medverkat till att fyra servicepunkter har startats och ytterligare fem är planerade. En genomförandestrategi för full bredbandtäckning är framtagen. Stöd ges genom Hållbar produktutveckling till företag på landsbygden för att utveckla säljbara, exportmogna aktiviteter och upplevelser mot den internationella marknaden. De tre första vinnarna i medborgarbudgetförslagen är under uppförande. En riktlinje för pendlarparkeringar är antagen. Uppsala kommun deltar i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin.
 
Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbete pågår i enlighet med luftåtgärdsprogrammet. Beslut har fattats att revidera programmet.
 
Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En förstudie har utförts och en fördjupad utredning ska genomföras.
 
Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbete med en förstudie har påbörjats.
 
Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. En checklista har tagits fram för att beakta näringslivsperspektivet i beslutsärenden.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala (2017) Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: De flesta av nämnderna och bolagsstyrelserna är färdiga med uppdraget.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (2017) Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Ett förslag till kulturmiljöpolicy finns och ska förankras under hösten 2019. Tidplanen är att KS antar policyn under början av 2020.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (2017) Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Genomförandet av uppdraget har försvårats av bristen på tillgång till lämpliga lokaler. Från och med 2019 genomförs dock verksamhet i Gränbyskolan medan arbetet med lokaler fortsätter. Kulturcentrum med bibliotek startar från och med våren 2020 i ombyggda lokaler i Gränbyskolan. Det kan komma att krävas andra lokallösningar i framtiden för att kunna bereda plats för t ex föreningar och annan kulturverksamhet.
 
att för återrapport till kommunstyrelsen i mars uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB samt i dialog med föreningslivet ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de idrottsföreningar som är verksamma vid anläggningarna Ansvariga: Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar (KSN-2018-2867) §12 2019-02-06. Förslag framtaget och beslutat.
 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023 Ansvariga: Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Beslutspunkten ingick i Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. En förstudie har slutförts och arbetet är på väg in i programskedet.
 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att återkomma till kommunstyrelsen för stegvisa beslut i enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under genomförandet Ansvariga: Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Beslutspunkten ingick i Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. Bolagsstyrelserna arbetar enligt stegmodellen och återrapportering kommer att ske enligt plan.
 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att baserat på behovsanalysen och en preliminär investeringsram om 63 miljoner kronor genomföra anpassning av befintliga hallar på Gränby Sportfält successivt under perioden 2019 till 2024 Ansvariga: Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Beslutspunkten ingick i Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. Bolagsstyrelsen arbetar enligt stegmodellen och återrapportering kommer att ske enligt plan.
 
att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen Ansvariga: Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Beslutspunkten ingick i: Ny anläggning för issporter (KSN-2018-2867) §111 2019-03-25. En verksamhetsbeskrivning samt översikt över de funktionskrav som behövs är genomförd. Nu påbörjas programskedet där programhandlingar förbereds för projekteringen och där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort.
 
att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB under 2019 utreda vad och hur som ger högst effektivitet av egen, extern drift eller en blandning mellan de två för den nya issportsarenan Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Beslutspunkten ingick i Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar (KSN-2018-2867) §12 2019-02-06. Utredningen är påbörjad.
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utvärdera årets närvaro i Almedalen inför kommande års deltagande Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Inriktningsbeslut för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2019 (KSN-2018-3287) §21 2019-02-06. Utvärderingen är påbörjad.
Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Stärka planeringen av det civila försvaret. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Främja företagande på landsbygderna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Införa 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra information och skyltning gällande tillgänglighet för invånare vid bygg- och gatuarbeten. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Stärk Uppsalas mottagningskapacitet för att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Påbörja det långsiktiga arbetet med att göra Uppsala till en av Europas mest digitala platser år 2050. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla samordning av kulturverksamhet i Gottsunda centrum. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Fördjupa samarbetet och i lämpliga delar teckna avtal med Regionen om Uppsala central, framkomlighetsåtgärder, färdtjänst, kollektivtrafikutbyggnad i nya stadsdelar samt trygghetscentral. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla samarbetet kring besöksnäring och destinationsutveckling. Ansvariga: Fyrishov AB Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Nya Destination Uppsala AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla förmågan att locka arrangemang och event till Uppsala inom ramen för Uppsala Convention Bureaus verksamhet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat