Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Nära till trygghet, nära till inspiration

Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Människors säkerhet och upplevda trygghet och säkerhet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhälle och medmänniskor, sociala förankring och delaktighet. Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas i mänsklig skala för ökad trivsel för boende och besökare. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.

I fokus 2022–2024 – Trygghet

I Uppsala är säkerhet och trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla. Invånare ska kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. Tryggheten ska öka och alla ska känna att de tryggt kan vistas i stadskärnan. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Uppföljning av inriktningsmål 2

Inriktningsmålet bedöms bli delvis uppfyllt vid årets slut. Arbetet med trygghet och säkerhet handlar om långsiktiga satsningar där effekten av planerade insatser och åtgärder behöver utvärderas systematiskt över en längre tid, även efter det att uppdragen är genomförda.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Tolv av kommunfullmäktiges 19 uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan, fem uppdrag är färdiga och två är försenade. Två uppdrag beräknas bli färdiga i år, sju uppdrag 2023 (varav två har försenats från 2022), fyra uppdrag 2024, ett uppdrag 2025, ett uppdrag 2026 och ett uppdrag 2028.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Stora delar av arbetet med att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet sker inom ramarna för EST (Effektiv samordning för trygghet). Cirka 130 tjänstepersoner (från kommunen, polisen och privata aktörer) bidrar med information till en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden ligger sedan till grund för insatser som kommunen genomför tillsammans med polis och andra aktörer. En gemensam kraftsamling har påbörjats för att samordna och systematisera arbetet med elevfrånvaro. I syfte att stärka skolornas arbete med elever som har mer än 80 procents frånvaro har en pilot genomförts på två grundskolor. Arbetet har också inkluderat att stärka skolornas grundläggande rutiner och organisation för frånvaroarbetet. Under läsåret 22/23 kommer insatsen att breddas till att gälla fler skolor. Exempel på åldersöverskridande mötesplatser och aktiviteter för trygghetsskapande miljöer finns inom ramen för allaktivitetshusen i Gottsunda- och Gränbyskolorna samt seniorluncher på kommunens skolor. Dessa mötesplatser kan bidra till att öka tryggheten och även verka brottsförebyggande inom den yngre målgruppen. Samordning sker inom kommunen kring sommarlovsaktiviteter som är trygga, kostnadsfria och öppna. Sommarjobbsgaranti erbjuds för alla elever i årskurs 9. Sommaren 2022 erbjöds 1700 ungdomar feriearbete. Därutöver erbjuds lovjobb till ungdomar i riskzon i samarbete med ungdomsjouren under andra perioder. Via Utbildnings- och jobbcenters öppna verksamheter i Gottsunda fångas unga med kriminell livsstil upp. Lärcentrum och utbildnings- och jobbcoacher stödjer dem på olika sätt till utbildning och arbete. Fortsatt arbete sker utifrån portalen ”Unga och narkotika”. Portalen innehåller information och material som stöd i skolornas arbete med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak. Efter en enkätundersökning i februari bland elevhälsans personal framkom behov av ytterligare implementering av webbplatsen. Aktualisering av webbplatsen med ytterligare implementering har skett under våren och fortsätter under hösten. Nästan alla högstadieskolor är med i SSPF-samarbetet (samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid). SSPF-junior (för de lägre åldrarna) finns i Gottsundaområdet och samarbetet är uppskattat av samtliga parter. Samarbetet med socialarbetare i skolan fortsätter. Metoder utvecklas för tidiga insatser i samverkan mellan Ungdomsjour och fritidsklubbar och utbildning ges i föräldrastödet Cope. Inom gymnasieskolan sker samverkan med polis och Ungdomsjouren främst kopplat till Sociala insatsgruppen (SIG). En resursförstärkning har tillkommit på Ungdomsjouren med en samordnande funktion för förebyggande arbete kring unga i missbruk och kriminalitet. Inför varje helg har brandförsvaret, polisen och Uppsala kommuns ungdomsjour och ordningsvakter möte för informationsutbyten och eventuell samordning för att förebygga social oro. Kommunen samverkar med polisen genom informationsutbyte för kamerabevakning samt i arbete med särskilt utsatta brottsoffer. Stora delar av arbetet bedrivs utifrån åtagandeplanen 2022 inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Vidare har en organisation kring arbetsmetoden GVI (Group violence intervention) upprättats under året med representanter från Uppsala kommun, polis och kriminalvård som i förlängningen syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i kommunen. Kommunen bedriver en avhopparverksamhet som bedöms vara framgångsrik och ha ytterligare potential. En trygghetsvandring tillsammans med lokala aktörer har genomförts i Stenhagen. Främst identifierades trasiga belysningsarmaturer, behov av förstärkt belysning och mindre väginsatser. Under hösten kommer det genomföras en trygghetsvandring i Salabacke. Områdesvärdar har anställts inom Uppsalahem. Med start hösten 2022 kommer de att arbeta kvällar och helger i syfte att stärka relationerna till hyresgäster, till andra aktörer som är verksamma i eller i närheten av bostadsområdena men även med att se till att det är rent och snyggt. Under perioden juni - augusti har det förekommit en hel del glaskross och klotter, samt stora problem med skadligt skräp som kanyler och sprutor på kommunens skolgårdar. De centralt belägna skolorna och förskolorna är värst drabbade. Rondering av väktare har utökats på dessa skolor. De samarbetar med kommunens ordningsvakter i enlighet med LOV3 (ett geografiskt område där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) efter särskild prövning av Polismyndigheten). Parkeringsvakter rör sig i Uppsalas alla områden och har en viktig trygghetsskapande roll i dialog med medborgarna genom att bidra till att stadens gator och parkeringar upplevs säkra att vistas på. Parkeringsvakterna kontaktar polisen om de uppmärksammar misstänkta brottsliga handlingar. Ett samverkansavtal finns med fastighetsägare på Gränby sportfält. Detta utgör grunden för arbete med fokus på trygghet och utökad samverkan med föreningslivet på området och angränsade bostadsområden. För att ytterligare stärka och kvalitetssäkra trygghets- och säkerhetsperspektiven i den fysiska planeringen har Uppsala kommun ett samarbetsavtal med Stiftelsen Tryggare Sverige. Inom samarbetsavtalet har olika aktiviteter genomförts såsom rådgivning och trygghetsanalys kopplat till Gränbyparken, framtagande av trygghets- och säkerhetsanalys kopplat till byggproduktionsskedet i Gottsunda och granskning av detaljplanen för kvarteret Vapenhuset. Samarbetet har satt fokus på frågorna gällande social hållbarhet i planprocessen och har bekräftat behov av fler verktyg som kan användas i processen. Under 2022 har ett projekt inletts där provtagningsutrustning installeras i avloppspumpstationer för att bidra till ökad trygghet. Det ska också tillgodose polisens önskemål om provtagning av narkotika i avloppsvatten från olika stadsdelar. Ett systematiskt arbete har etablerats för att säkra att rätt ersättning utgår till leverantörer inom personlig assistans. Numera granskas inte enbart personlig assistans utan också ledsagning och APUS (Annat personligt utformat stöd för barn). Planen är att ta fram en handlingsplan mot välfärdsbrott. Den beräknas vara klar i slutet av 2023. Genom myndighetssamverkan skapas förutsättningar för stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet. Därför har samverkan och kontaktvägar till andra myndigheter byggts upp och en riskanalys har genomförts. En inventering av thaimassagesalonger och nagelsalonger har genomförts och tillsyn har påbörjats. I tillsynen har flera brister upptäckts i inomhusmiljön, men även tecken på att det kan förekomma illegal verksamhet i salongerna. Två livsmedelskontroller har genomförts i samverkan med flera myndigheter. Arbete pågår med att upptäcka och få bort osäkra livsmedel från marknaden. Flera överträdelser har upptäckts, exempelvis att läkemedelsklassade substanser har sålts som livsmedel.
 2.  

  Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. (KS och RÄN)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Planeringen av civilt försvar följer den överenskommelse som träffats mellan Sveriges kommuner och regioner samt Myndigheten för civilt försvar. Planeringen för kommunens krigsorganisation pågår. Arbete pågår med att ta fram en ledingsplan för höjd beredskap som tillsammans med verksamheternas planering av egen krigsorganisation ligger till grund för en övergripande plan för höjd beredskap för kommunen. Arbetet kommer att behöva fortgå flera år framöver och revideras regelbundet. Flera andra insatser inom krisberedskap pågår som bygger kommunens förmåga till civilt försvar, exempelvis Styrel (prioritering av samhällsviktiga elanvändare), kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalys, revidering av ledningsplan för extraordinära händelser samt utbildnings- och övningsplan för kommande mandatperiod. Arbetet med civilt försvar bedöms öka i hög grad de kommande åren då regering och myndigheter föreslår att kommuner tillförs ytterligare medel. Arbete pågår med att stärka brandförsvarets förmåga att verka under störningar samt stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap. Fortfarande saknas viktiga planeringsanvisningar för räddningstjänst under höjd beredskap från de statliga myndigheterna.
 3.  

  Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN och KS)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Den fördjupade utredningen om ett allaktivitetshus i Gottsunda är genomförd och beslut har fattats att etablera ett sådant. Allaktivitetshus bygger på modellen ”Community School” vars grundtanke är att skolan ska vara en mötesplats för skola och omgivande samhälle. Fritidsaktiviteter och skola samexisterar i lokalerna. Genom att utveckla kultur-, idrott- och fritidsverksamhet ska verksamheten arbeta för att stärka demokratin och möjliggöra möten, ökad kunskap, förbättra upplevelsen av skolan och stärka integration. På Gottsundaskolan och Treklangens skola har projektet utökats under läsåret 2021/2022 och inbegriper i dag många aktiviteter både i skolan och i omkringliggande lokaler. Exempel på aktiviteter är olika former av rastaktiviteter, läxhjälp, simsäkerhet och vattenvana, frukost och kulturaktiviteter. I samband med nybyggnationen av Treklangens skola planeras en konstgräsplan för att möta skolans och föreningslivets behov av aktivitetsytor i Gottsunda. En aktivitetsplan för allaktivitetshuset i Gränby är framtagen. Dialoger har genomförts med föreningsnätverk, områdesgrupp och elever. Områdespromenader har genomförts och parken har haft öppet under sommaren. En kommunikationsplan är framtagen och marknadsföring har skett genom vykort till alla boende i området. Allaktivitetshuset är aktivt på sociala medier och en hemsida är under utveckling. Fler aktiviteter i anslutning till skoldagen har utvecklats. Frukost, rastverksamhet och Ungdomsarena har varit viktiga aktiviteter i relationsskapande syfte. En konstgräsplan på Gränbyskolans skolgård kommer att färdigställas i början av september. Genom delaktighet i samverkansgrupper kring planering av nya eller upprustning av gamla området säkerställs folkhälsoperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen. Fokus är att säkerställa att mark finns för stadens utbyggnad för idrott och fritid. Ett nytt IOP (idéburet offentligt partnerskap) har inletts med RF-SISU Uppland (Riksidrottsförbundet och svenska idrottsrörelsens studieförbund Uppland), där Sportis fått utökade medel för att kunna bedriva mer verksamhet.
 4.  

  Implementera Business Improvement District (BID) och testa ett nytt koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete (KS, AMN, GSN, KTN och Uppsalahem).

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Uppsalahem AB Bedömning: (per augusti 2022): Ett aktivt utåtriktat arbete mot fastighetsägare i områdena Gottsunda och Gränby pågår för att utveckla bästa förutsättningar för en strukturerad platssamverkan. Diskussion förs gällande lämplig organisation samt vilka teman och aktiviteter som är prioriterade. Olika pilotinsatser genomförs. I Gottsundaområdet startas verksamhet i en paviljong vid Bandstolsvägens entré. Syftet är att öka trygghet och trivsel genom platsaktivering och samtidigt vara en arena för platssamverkan mellan olika aktörer. I förlängningen av Bandstolsvägen ligger ytterligare en tomt som under året har återställts till bruksskick. Även den tomten kommer framöver användas inom ramen för BID. Utifrån en inventering av värdfunktioner i kommunen och andra delar av landet förs samtal med fastighetsägare som initierat områdesvärdssatsningar för möjlig samverkan. Det kan ske dels genom organiserad platssamverkan såsom exempelvis BID och dels genom kompetenshöjande insatser och samarbeten.
 5.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala kommun Sportoch rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 miljoner kronor, med färdigställande senast 2023.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: (per augusti 2022): Projektet ändrade inriktning efter nytt beslut i kommunstyrelsen 25 augusti 2021 samt att Sport- och rekreationsfastigheter AB går in i nya bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Förslaget innebär att kommunstyrelsen beställer en funktionsupphandling av Gränby arena med likvärdig kapacitet som tidigare förslag och med en ökad funktionalitet för evenemang utöver issporter. Vidare innebär förslaget att arenan kompletteras med att A-hallen rustas upp för att ha en hög funktionalitet för issporterna med en publikkapacitet upp till 2 000 personer. Till detta adderas en ny ishall i anslutning till A, B och C-hallen för att öka kapaciteten för issporternas träning. Projektet beräknas fortfarande rymmas inom den preliminära investeringsramen uppräknad med index. Men detta innebär i praktiken, på grund av de rusande byggkostnaderna i Sverige, en mycket stor reell kostnadsökning. Upphandling av byggentreprenör för arenan påbörjades under hösten 2021 med planerad tilldelning under september 2022.
 6.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så att det möter idrottens behov inom investeringsramen.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: (per augusti 2022): Upphandling av byggentreprenör för evenemangsarenan påbörjades under hösten 2021. Projektet beräknas fortfarande rymmas inom den preliminära investeringsramen uppräknad med index. Projektet beräknas fortfarande rymmas inom den preliminära investeringsramen uppräknad med index. Men detta innebär i praktiken, på grund av de rusande byggkostnaderna i Sverige, en mycket stor reell kostnadsökning. Upphandling av byggentreprenör för arenan påbörjades under hösten 2021 med planerad tilldelning under september 2022.
 7.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till kommunstyrelsen att uppdatera lokalförsörjningsplanen med ett framtida behov av ett utökat konstmuseum utifrån den omfattning och funktionalitet som presenterades i utredningen ”Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun”

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Lokalförsörjningsplanen för kultur- och fritidslokaler 2022–2026 med utblick till 2031 innehåller en åtgärd om nytt konstmuseum i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Fortsatt utredning samt placering av nytt konstmuseum hanteras i linjearbetet.
 8.  

  Kvarvarande uppdrag: Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå (IFN)

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Projektet stoppades tillfälligt i början av året på grund av önskemål från föreningslivet. Med anledning av tidsförskjutningen har det avtal om produktion som funnits med byggare och producent löpt ut och med stigande priser så kommer projektet fördyras och överskrida budget. Förvaltningen kommer därför göra ett omtag med planeringen för att kunna genomföra upprustningen inom given budget. Uppdraget beräknas därför bli klart först 2023.
 9.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: (per augusti 2022): Uppdraget planeras att genomföras 2028 i samband med att nämnden utför åtgärder på södra delen av Svartbäcksgatan som utgörs av gågata.
 10.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till socialnämnden att revidera program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Handlingsplanen har reviderats.
 11.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Idrotts-och fritidsnämnden att revidera idrotts- och fritidpolitiska programmet inklusive namnändring till idrottspolitiskt program samt ta fram en handlingsplan

  Status för uppdraget är Gul. Inte helt enligt plan. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Arbetet med att revidera idrotts- och fritidspolitiska programmet är i slutfasen. Dialog och framtagande av åtgärder till handlingsplan med övriga förvaltningar och bolag beräknas vara klart i början av september. Presentation och beslut beräknas tas i nämnden under kvartal 1 2023.
 12.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att utveckla styrningen och samordningen avseende trygghetsfrågor i linje med kommens yttrande gällande SoU om Kommuner mot brott

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete som beslutades av kommunfullmäktige i augusti utgör en bra grund för detta arbete. Programmet definierar och inriktar kommunens arbete med utgångspunkt i den kommande lagstiftningen på området och lägger grunden för utveckling av styrning och samordning. Arbetet fortsätter inom ramen för kommunstyrelsens grunduppdrag i enlighet med styrningen i programmet.
 13.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att göra en översyn av policy för trygghet och säkerhet.

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): En översyn av policyn för trygghet och säkerhet har genomförts. Översynen resulterade i en rekommendation om att ersätta policyn med ett program inom området. Kommunfullmäktige beslutade i augusti om att upphäva policyn i samband med beslutet om nytt program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.
 14.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att ta fram ett funktionsprogram för simidrottsanläggning med såväl inne- som utedel.

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: (per augusti 2022): Funktionsprogram är framtaget och antogs av nämnd i juni 2022.
 15.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB att uppföra simidrottsanläggningen med utgångspunkt i badutredningen och funktionsprogrammet.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Bedömning: (per augusti 2022): Arbete pågår med programhandling som remitterats till bland annat föreningslivet och som ska vara grund för beställning av anläggningen.
 16.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för ett centralt placerat familjebad/äventyrsbad avseende genomförbarhet och finansieringsalternativ.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): En lägesrapport av utredningen och de olika alternativen gavs till kommunstyrelsen i juni 2022 och ska fortsätta beredas under hösten.
 17.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda förutsättningarna för en lokal badanläggning i Gottsundaområdet som ersätter befintligt bad i Gottsunda och som beaktar södra stadens tillväxt.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): En simhall som ersätter nuvarande simhall finns beslutad i lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar. Lokalisering av ny simhall är planerad i detaljplanen för Gottsunda stadsstråk som är på samråd under augusti-september 2022.
 18.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda en framtida användning av fastigheten Svartbäcken 1:10 (Fyrishov) som placering för en andra lokal badanläggning, med särskilt beaktande av rekreationsperspektivet samt kommunekonomi.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Fyrishov ingår i den övergripande badlokaliseringsutredningen med huvudfokus på familjebad. I det arbetet prövas för- och nackdelar med olika lokaliseringar.
 19.  

  Tillkommande uppdrag: i nära dialog med berörda bolag och nämnder ta fram en utvecklingsplan för Fyrishovsområdet där den växande stadens behov av grönytor, idrottsanläggningar, bostäder och allmänhetens tillgång till stråket längs Fyrisån tas tillvara.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: (per augusti 2022): Arbete pågår i tidigt skede för att säkerställa kopplingen till översiktsplanen och annan strategisk kunskap och styrning.

För att nå målet har vi bland annat