Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Ansvar för kommande generationer

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och skatteuttaget ska inte vara högre än nödvändigt.

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kommunens resurser ska fördelas jämställt.

I fokus 2022–2024 – Jobb och företagande

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.

Alla som kan jobba ska jobba. För att klara välfärdsutmaningarna och öka skatteintäkterna behöver sysselsättningsgraden öka. En lyckad integration leder till att fler arbetar.

Uppföljning av inriktningsmål 1

Inriktningsmålet bedöms bli i hög grad uppfyllt i slutet av 2022. Kommunen har en ekonomistyrning som även klarar en krissituation och som fortsätter att utveckla jämställdhetsperspektivet.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen

Uppföljning av uppdrag

Nio av kommunfullmäktiges elva uppdrag inom inriktningsmålet pågår enligt plan. Två uppdrag är färdiga. Av de som pågår beräknas fem uppdrag bli färdiga i år, ett uppdrag 2023 och tre uppdrag 2024.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Årets första uppföljning av målet sker i april.

 1. Grön slutfört Uppdraget är färdigt
 2. Grön Uppdraget pågår/väntar enligt plan
 3. Gul Uppdraget är försenat/inte påbörjat
 4. Röd Uppdraget genomförs inte
 1.  

  Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): I maj presenterades resultatet av jämställdhetsbokslutet 2021 för jämställdhetsrådet. Under hösten sker arbete med att bryta ner bokslutets övergripande slutsatser till nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamheter inför verksamhetsplaneringen 2023. En kartläggning har påbörjats över investeringar som görs på allmän plats i olika typer av projekt med avseende på hur de främjar jämställdhet och likvärdighet. Resurser fördelas idag i högre utsträckning till mer socialt utsatta områden. Genom en kartläggning har omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns deltagande i exempelvis arbetsmarknadsinsatser identifierats. Något som varit möjligt utifrån att all statistik följs uppdelad på kön samt genom en vidareutveckling av arbetet med uppföljning av kostnad per brukare inom arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen. Efter kartläggningen har ett särskilt fokus riktats på att fler utrikesfödda kvinnor som studerar sfi och har ekonomiskt bistånd också ska ha en kompletterande insats med arbetsmarknadsinriktning. Även arbetsmarknadsanställningar har uppnått jämn fördelning mellan könen. En inledande genomgång av gynnande beslut, fördelat per insats, kön och kostnad visade att fördelningen bland de som beviljades hemtjänst stack ut vad gäller kön. Det är betydligt fler kvinnor än män som har hemtjänst. En förklarande faktor är att det är fler kvinnor än män som är över 80 år. En dokumentationsgranskning ska genomföras under hösten med analys och förslag på eventuella åtgärder. För att öka kunskap om hur resurser fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv ska en kartläggning av fördelningen mellan kvinnor och män i bostadskön och för förmedlade bostäder genomföras. Detta i syfte att motverka och synliggöra orättvis fördelning. Rapporter har tagits fram som visar andel/antal män och kvinnor i kön respektive andel/antal män och kvinnor som fått bostad samt vilken boendetyp. Investeringar, nyproduktion och större renoveringar inom kommunens hyresbestånd av bostäder följs upp genom andelen kvinnor respektive män som tecknar kontrakt. Det finns en plan för hur uppföljning av jämställdhet i investeringar ska utvecklas. Byggnation och underhåll av skolor sker utifrån behov som förutses främst utifrån befolkningsprognosen. Jämställdhet är relevant i gestaltningen av platsen som byggs, utvecklas eller rustas upp, både vad gäller inne- och utemiljön. Fokus framöver är att kartlägga tjejers och killars användande av utrymmen och miljöer på Uppsala kommuns skolgårdar. Kunskapsunderlag ska därefter användas för att säkerställa trygga utemiljöer för alla kön och på så sätt bidra till en jämställd resursanvändning. Arbetet med att kartlägga resurser till stöd, bidrag och stipendier är fortsatt försenat, mycket beroende på en försening i projektet kring digital boknings- och bidragsfunktion. Planen är att påbörja en analys av statistiken under hösten. Arbetet med att kartlägga fritidsverksamheten är också försenat sedan tidigare på grund av andra prioriteringar. Vid värvning av idrottsevenemang beaktas mål om jämställdhet i dam- och herridrott samt åldersklasser. Arbete sker också utifrån att ge jämställt evenemangsstöd och marknadsföring till dam- och herridrott. Jämställdhetsaspekten beaktas också vid programläggning och produktionsval inom kommunens konsert- och teaterverksamhet. Samverkan sker inom talangutvecklingsprogrammet ”Keychange” vars syfte är att stärka kvinnors artistiska och ekonomiska värde i musikbranschen och uppmuntra samarbete över europeiska och andra internationella gränser. Målet är att skapa en bättre och mer inkluderande musikindustri för nuvarande och framtida generationer.
 2.  

  Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Den upplevda servicegraden (NKI) i Uppsalas myndighetsutövning till företag mäts inom områdena räddningstjänst, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillstånd, serveringstillstånd samt markupplåtelse. Uppsalas NKI-värde har ökat från 72 år 2020 till 73 år 2021 och är hittills 75 för 2022. Motsvarande för Sverige totalt är ett NKI på 74 år 2022. Uppsalas upphandlingsfunktion uppnår ett NUI-värde (nöjd upphandling index) på 64 hittills år 2022, en ökning från 62 år 2020 men en minskning från 68 år 2021. Alla siffror för 2022 är preliminära. Löpande genomförs olika insatser för att lyfta företag och företagande. Sedan mars har fysiska möten kunnat genomföras igen av samtliga partners till Uppsala kommun som arbetar med nätverk och liknande event. Under 2022 har 37 företagsbesök genomförts och planen är att nå 100 under året. Det koordinerade arbetet inom kommunens företagsservicefunktion samt etableringsfunktion fortlöper. Utbildning i bemötande, kommunikation och service pågår för tredje året och över 300 personer har deltagit. En introduktionsfilm om företagande i Uppsala för medarbetare har tagits fram och publicerats på uppsala.se. Arbete pågår i tre innovationspiloter i samverkan med näringslivet gällande innovationer och digitala tjänster som förenklar för näringslivet: realtids NKI, grävtillstånd och digitala tjänster för framtidens tillverkande näringsliv. Samarbeten sker med företag och idéburna organisationer för att öka entreprenörskap med huvudfokus på utrikesfödda och kvinnor. Genom upphandling, och då främst det dynamiska inköpssystemet, ges fler små och medelstora företag samt lokala leverantörer möjlighet att konkurrera om kontrakten över tid. Vuxenutbildningen tar fram nya utbildningar i samarbete med näringslivet och näringslivet är också involverade i de branschråd som finns kopplade till yrkesutbildningarna i kommunen. För att säkerställa god effektivitet och att näringslivsfrågor tas om hand på rätt sätt har en samordnande funktion med näringslivsfokus inrättats. Vid upphandlingar används inom vissa områden uppdelning av förfrågningsunderlag för att möjliggöra för anbud från mindre aktörer. Exempelvis har vinterväghållningen delats upp i åtta distriktsområden där en aktör inte kan få fler än två distrikt. Det gör det enklare för mindre leverantörer att få uppdrag och det ger också en ökad spännvidd i tillgänglig volym och eftersom fler aktörer samverkar blir den totala volymen större. Den etablerade kommunikationen med och information till fristående huvudmän inom utbildning ska bibehållas. Det handlar bland annat om nyhetsbrev till fristående verksamhet, ett digitalt informationsmöte och ett fysiskt stormöte med fokus på dialog för respektive skolform och löpande nyhetsuppdateringar på utförarwebben. Representanter för de fristående skolformerna uttrycker att de är nöjda med information och dialog med förvaltningen. För att förenkla för de externa utförarnas vardag inom omsorg har de digitala tjänsterna förbättrats. Exempelvis har utförarwebben utvecklats och tillgänglighetsanpassats. För att möjliggöra för externa utförare att vara delaktiga i upphandlingsprocessen har kontinuerliga dialoger och marknadsundersökningar genomförts. Den kontinuerliga uppföljningen som genomförts i dialogform med externa leverantörer efter övertagande av verksamhet, har visats sig vara ett effektivt sätt att förebygga eventuella missförstånd och öka följsamhet till avtal. Samverkan sker inom verksamheten Uppsala Summer Zone med Länsförsäkringar och Lockerroom talk för att främja social samvaro. Mindre företag har erbjudits att ha matvagnar på Uppsala Summer Zone. Samverkan sker också med Simkraft AB och Aktivt uteliv i Sunnerstastugan. Simkraft AB sköter Bälingebadet och har simskoleverksamhet. Aktivt uteliv i Sunnerstastugan hyr ut idrottsutrustning, har företagsevent och erbjuder kurser inom skidsport.
 3.  

  Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Stora steg tas i arbetet med att skapa grundförutsättningar för att möjliggöra digitalisering av processer/flöden och etablering av ett datadrivet arbetssätt. Relevanta metoder och modeller har identifierats för att säkerställa att kommunens kommande tjänster ska fungera för olika användargrupper. Dialog förs med hela offentliga Sverige för att skapa en effektiv helhet kring samverkan i digitaliseringsfrågor. Kommunen deltar i arbetsgrupper i den nationella arkitekturgemenskapen samt i nationella initiativ inom öppna data och sakernas internet. Uppdraget har bland annat resulterat i en färdigställd metamodell för informationsarkitektur samt en metod för masterdataarkitektur. Grundförutsättningar finns för att arbeta med ständiga förbättringar med stöd av digital utveckling och samtidigt kunna erbjuda alternativ där så behövs. Åtgärder för att säkerställa förmågan till att möta hot och sårbarhet i vår digitala infrastruktur har genomförts. Det finns nu en sammanhållen grund för att fortsätta utveckla och samordna användbara och lättåtkomliga digitala tjänster till kommunens invånare såväl som företagare genom en digital väg in till Uppsala Kommun. Omkring 200 projekt har lagts in i investeringskartan i GIS. Det är viktigt för att kunna ge en samlad bild om var i Uppsala kommun som kommunen planerar att investera men också för att kunna visa omfattningen och vilken typ av investeringar som ska göras. På längre sikt är ambitionen att göra investeringskartan tillgänglig på Uppsala.se. Några exempel på digitala tjänster som utvecklats är en chattfunktion på hemsidan för Utbildning- och jobbcenter, en tillgänglighetsanpassad hemsida för Lärcentrum och samhällsorientering, verksamhetssystemet LifeCare inom välfärdstjänster, webbsidan Utbudsbokning där Uppsalas förskolor och skolor kan hitta och boka kultur och andra skolevenemang och en digital guide för kommunens offentliga konst. Ytterligare exempel är att det första digitala parkeringsdetekteringssystem har installerats i Centralgaraget och lansering av en webbsida där badvattentemperaturerna för de flesta av kommunens friluftsbad redovisas. Uppsala och vård- och omsorgsförvaltningen har för sitt arbete med digitalisering fått utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022. Planerade områden för digitalisering framöver är bland annat utveckling och tillgång till digitala tjänster som präglas av hög tillgänglighet för elever och vårdnadshavare i syfte att förbättra utbildning och kunskapsresultat. En vision för målsättningen med den smarta fastigheten handlar om att utveckla smarta tjänster till hyresgästerna samtidigt som fastighetens uppvärmning kan regleras på ett mer effektivt sätt, exempelvis genom användning av artificiell intelligens. Kommunen har avbrutit samarbetet med upphandlad leverantör för det nya digitala systemet för ansökan och handläggning av bidrag och lokalbokning. En utredning pågår om hur ett nytt projekt skulle kunna bemannas och vilken typ av upphandling som kan vara aktuell.
 4.  

  Ta fram ett ramverk för grön finansiering som möjliggör att genom kommunens obligationsprogram ställa ut egna gröna obligationer

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Under hösten kommer arbetet fokusera på att tillsammans med någon av kommunens sammarbetsbanker, och i dialog med förvaltningar och bolag, ta fram ett ramverk för grön finansiering enligt modellen hållbarhetslänkat ramverk. Arbetet planeras att bli färdigt innan årsskiftet, men det finns externa faktorer som kan påverka tidsplanen.
 5.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och dessas eventuella dotterbolag att genomföra överlåtelser av fastigheter och bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning, till de för ändamålet bildade bolagen och till det av Uppsala Stadshus AB beslutade för koncernen mest ekonomiskt fördelaktiga värdet.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: (per augusti 2022): Följande fastigheter har tidigare avyttrats/överlåtits; Gottsunda 34:7, Storvreta 1:103, Storvreta 44:28, Storvreta 44:29, Storvreta 46:21, Gottsunda 34:8, del av Gottsunda34:2 (Treklangen), Gottsunda 44:1 samt Gottsunda 44:5. Den del av Gottsunda 34:2 (numera Gottsunda 34:11) som utgörs av hyresbostäder har sålts till Uppsalahem AB genom ett för ändamålet bildat aktiebolag. Under 2022 pågår försäljning av ytterligare tio fastigheter varav fem är till kommande bostadsprojekt i Librobäck.
 6.  

  TILLKOMMANDE UPPDRAG: att uppdra till Uppsala R2 AB, under namnändring Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, och Uppsala Stadshus AB att säkerställa att de bedömda synergivinsterna uppnås och att löpande avrapportera framdriften av genomförandet och dess ekonomiska effekter samt medborgarnyttan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: Uppsala Stadshus AB Bedömning: (per augusti 2022: Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (UKAF) bildades i september 2021 genom fusion av fyra kommunala bolag samt att verksamhet övergick från kommunen till bolaget. Prioriteringar under 2022 handlar om att ta fram en genomarbetad affärsidé som syftar till att övergripande beskriva den fortsatta utformningen av bolaget för att kunna uppnå målen med fusionen. Därtill fokuserar bolaget på att få den formella styrningen, internkontrollen samt de olika affärsrelationerna mot kommunen på plats.
 7.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och kommunstyrelsen att genomföra en överlåtelse av utvecklingsdelen av fastigheten Gottsunda 34:2 från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag till Uppsala kommun (UKFAB)

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Arbete pågår för att genomföra kommunfullmäktiges beslut från september 2021, där en del är att utvecklingsdelarna som idag ägs av Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB) ska överlåtas internt i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska överta merparten av dessa fastigheter. Förväntan är att styrelserna i UKFAB och Uppsala Stadshus AB ska kunna ta slutligt beslut i början av hösten och att fastigheterna därefter ska kunna överlåtas innan årets slut, troligtvis per 31 december 2022 alternativt per 1 januari 2023.
 8.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag att sälja och Uppsalahem AB att köpa den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av hyresbostäder till marknadsvärde genom ett för ändamålet bildat aktiebolag (UKFAB)

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Genomfördes per den 31 mars 2022.
 9.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala Stadshus AB att leda och samordna en avyttringsprocess av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar .

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Överlåtelseavtalet med Fastighets AB Hemmaplan om försäljningen av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar i Gottsunda beslutades av KS i maj 2022, med överlåtelsedag den 1 juli. Vänsterpartiet överklagade till förvaltningsrätten som den 23 september avslog överklagan. På grund av överklagan fördröjdes processen och planen är nu att överlåtelsen av fastigheterna ska kunna genomföras den 1 november.
 10.  

  Tillkommande uppdrag: att om kommunstyrelsen godkänner försäljning av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar, uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag att överlåta den berörda delen av fastigheten till det för avyttringsändamålet bildade bolaget i enlighet med instruktioner från Uppsala Stadshus AB.

  Status för uppdraget är Grön. Enligt plan. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: (per augusti 2022): Uppdraget bedöms vara genomfört senast under kvartal fyra 2022. Uppdraget bedöms vara genomfört senast under Q3 2022.
 11.  

  Tillkommande uppdrag: att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag att den 31 oktober 2021 genomföra en verksamhetsöverlåtelse av bolagets uppdrag att förvalta och drifta sitt eget fastighetsbestånd till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB i enlighet med instruktioner från Uppsala Stadshus AB (UKFAB)

  Status för uppdraget är Grön. Uppdraget är slutfört. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget är genomfört.