Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Ansvar för kommande generationer

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna.

En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget inte vara högre än nödvändigt. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen.

Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och ett
uppdrag är färdigt.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Fyrishov AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genom flexibel detaljplanering, skapa förutsättningar för samlokalisering av förskola, skola och äldreboende i samma byggnad. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2020.Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla markanvisningsverktyget för att uppnå lägre boendekostnader. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Systematiskt pröva alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2020. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
 
I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunen genomför flera insatser för en förbättrad företagsservice, bland annat utveckling av ett kontaktcenter, och deltar även i samverkan mellan myndigheter och kommuner. Samtidigt fokuserar kommunen på att öka utbudet av verksamhetsmark samt att ta in näringslivets önskemål i planprocessen. En effektivare lokalförsörjning kommer på sikt att frigöra attraktiva lokaler för möjlig näringslivsinhyrning. Kommunen samverkar med flera parter som stödjer näringslivsutvecklingen enligt intentionerna i näringslivsprogrammet, ger stöd till lokala aktörer för att stärka platsvarumärket Uppsala och arbetar för att locka etableringar inom handel. Under våren deltog kommunen på en internationell konferens i USA på tema smarta och hållbara städer och samarbetet med SDG Compact (ett globalt initiativ) som utsett Uppsala till en av 18 inspirerande och banbrytande städer i världen, fortsätter.
 
Identifiera tillgångar för möjlig avyttring för att lösa finansiering samtidigt som kommunen stärker soliditeten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Samtliga bolag har rapporterat en sammanställning över objekt och fastigheter, inklusive aktuella kassaflöden. En dialog pågår med några av de kommunala bolagen om tillgångar som kan vara möjliga att avyttra. Möten har även skett med ett antal intressenter och förhoppningen är att någon avyttring kan bli aktuell under 2018 och 2019. Berörda bolagsstyrelser har identifierat fastigheter som kan säljas och rapporterat in detta till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattade beslut om vilka tillgångar som ska avyttras i april och arbete med att identifiera möjliga köpare och genomföra försäljningarna pågår. En simuleringsmodell för att beräkna effekten på kommunkoncernens finansiella nyckeltal vid eventuella avyttringar börjar testas under hösten.
 
Inrätta en mikrofond för sociala företag. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunstyrelsen beslutade om inriktning och genomförande i maj. Beslutet innebär att särskilda medel avsatts för att inrätta mikrofonden och att förslag på hur den ska regleras ska tas fram.
 
I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storveta centrum. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Storvreta centrum ska säljas och diskussioner förs med externa parter.
 
Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Det pågår ett löpande arbete med att kategorisera upphandlingar och implementera miljökrav och sociala krav. Särskilda kontraktsvillkor med miljökrav för fordon och drivmedel används idag i alla prioriterade entreprenadupphandlingar och nya standardvillkor håller på att tas fram för direkta och indirekta transporter. Förenklade mallar och anpassning av annonseringstider ska underlätta för föreningslivet att delta i upphandlingar.
 
Inrätta ett upphandlingsråd. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Upphandlingsrådet är inrättat och den första träffen har genomförts. Flera träffar är inplanerade under hösten.
 
Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Utvärderingar av två av de sociala investeringar som avslutats kommer att göras under hösten tillsammans med en övergripande utvärdering av sociala investeringar som metod. Detta kommer ligga till grund för beslut om hur riktlinjen kommer att revideras.
 
Att som komplement överväga alternativet att hyra lokaler på långa kontrakt istället för att kommunkoncernen bygger och äger själv, utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Parkerings AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen tar fram en modell som ska kunna användas för att avgöra om lokaler ska byggas av kommunen eller hyras. Parkeringsbolaget ser löpande över möjligheterna att låta marknaden lösa tillgången till parkeringsplatser, men där det är viktigt att kommunen kan fatta avgörande beslut är styrelsen fortsatt aktiv.
 
Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen har beslutat om ett funktionsprogram för grundskolor för att åstadkomma effektivare planeringsprocesser vid nyproduktion. Funktionsprogrammen bygger på aktuell forskning om hur goda inlärningsmiljöer skapas. Kommunen lokaliserar var den kan konceptualisera rutiner och processer, materialval och utformning vid nyproduktion av skolor.
 
Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Kommunen arbetare med att tydligare koppla lokalförsörjningsplanerna tydligare till de ekonomiska ramarna. Inför 2020 kommer en process med roller och ansvar vara redo att testas för fortsatt utveckling. Det finns ett förslag på åtgärder för att öka och förbättra möjligheterna för föreningslivet att i större utsträckning nyttja lokaler som står tomma kvällstid.
 
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande plan för arbetet inklusive metodstöd för jämställdhetsanalys. Ett förslag till upplägg och ansvarsfördelning i uppdraget har tagits fram i samarbete mellan olika nämnder och bolagsstyrelser. Många avvaktar beslut innan arbetet startar men rapporterar ändå om åtgärder de vidtar inom uppdraget i avvaktan på planen och även om jämställdhetsarbete i stort. Bland åtgärder med koppling till kartläggning av resursfördelning märks bland annat analyser av verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv och utveckling av den kommunala statistiken.
 
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen (2017) Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Fyrishov AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Flera åtgärder för samordning rapporteras, bland annat gruppen för kommunövergripande lokalförsörjning och utveckling av samarbete kring marknadsföring och bokning. Detta förbättrar föreningarnas tillgänglighet till lokaler och ökar beläggningen. I Rosendal ska mark samnyttjas för både skolgård och idrottsverksamhet. Fyrishov efterlyser ett skoluppdrag och bättre samordning av de kommun¬gemensamma informationskanalerna för att synliggöra anläggningarna och öka tillgängligheten till bolagsstyrelsernas verksamheter.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (2018) Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Uppsalahem AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Hälften av nämnderna och styrelserna är färdiga med uppdraget och två har stoppat arbetet. En styrelse avvaktar samordning från gatu- och samhällsmiljönämnden. Kulturnämnden har tagit fram en modell för samverkan som ännu inte omfattar bolagsstyrelserna. Kontakter finns dock med Skolfastigheter, Sportfastigheter och Uppsalahem.
 
att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa rutiner för hur insyn ska ske i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25. Riktlinjer tas fram under 2019.
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov utse ombud att företräda kommunen i organisationer där kommunen har ett ekonomiskt intresse Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Beslutspunkten ingick i Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden (KSN-2018-3505) §110 2019-03-25. Uppdraget genomförs vid behov.
 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att, i samråd med bolagen i enlighet med föredragningen, leda och samordna genomförandet av försäljningar till externa aktörer och koncerninterna fastighetsöverlåtelser av bestånden i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolagb Ansvariga: Uppsala Stadshus AB Bedömning: Beslutspunkten ingick i Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) §151 2019-04-29. Kommunfullmäktige beslutade i april att sälja Ihus och Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar försäljningarna. Utredningar har genomförts och arbetet mot marknaden påbörjats. Den 15 september var sista dag för intresseanmälan, per fastighet i beståndet. Slutligt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen, förutom Gottsunda centrum där beslut fattas av kommunfullmäktige. De första besluten kan tidigast fattas i december. Försäljningarna kommer att pågå under flera år. Koncerninterna fastighetsöverlåtelser pågår parallellt och kommer antagligen att kunna genomföras första halvåret 2020.
 
KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN MÅL OCH BUDGET 2018: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt (2018) Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Närmare hälften av nämnder och styrelser rapporterar att de är färdiga med uppdraget och i kommunen pågår flera arbeten både med att främja digitaliseringens möjligheter och med att digitalisera delar av verksamheten.