Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Evenemang om våld mot kvinnor 25 november

Våld mot kvinnor är en av de största jämställdhetsutmaningarna vi har, både globalt, nationellt och lokalt. 25 november svarade Uppsala kommun, Tjejers rätt i samhället (TRIS), Ungdomsjouren och Uppsala kvinnojour på Uppsalabornas frågor om våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

25 november är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, något som Uppsala kommun valde att lyfta på flera sätt. Uppsala kommuns jämställdhetsråd bjöd tillsammans med Stadsbiblioteket bland annat in till ett författarsamtal med uppföljande panelsamtal. Sändningen går att se till och med 9 december i efterhand.

Du kan även se sändningen på Facebook här.

Författarsamtal med efterföljande panelsamtal

Journalisten Kerstin Weigl har tillsammans med Kristina Edblom dokumenterat varje enskilt fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner under tio års tid. Hör henne berätta om människor som har förlorat en älskad och om hur samhället inte förmår höra kvinnornas rop på hjälp.

I det efterföljande panelsamtalet deltar Mohamad Hassan (L), ordförande i Uppsala kommuns jämställdhetsråd, Kerstin Weigl, journalist och författare samt Sofia Venemalm, socialförvaltningens strateg med ansvar för hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. Moderator: Laura Hartman.

Frågor och svar i chatten

Inför och under sändningen fanns det möjlighet att ställa frågor till panelen och Tris (Tjejers rätt i samhället), Stödcentrum för unga brottsutsatta, Uppsala kvinnojour och Uppsala kommun.

Har pandemin påverkat hur det ser ut i Uppsala med våld i hemmet och hedersrelaterat våld?

Uppsala kvinnojour svarar: Under första halvåret av pandemin så märkte vi ingen skillnad. I oktober/november blev det en drastisk ökning och vi hade många fler kvinnor under 2020 än 2019.

Fler kvinnor berättar om isolering hemma och att de har svårt att komma ifrån. Pandemin har lett till att vi har utökat vårt arbetssätt till att ha många fler stödsamtal digitalt. I år har vi varit tvungna att stänga telefonen under några veckor på grund av hög arbetsbelastning. 

TRIS svarar: Under pandemin har fler kontaktat TRIS-jouren och beskrivit stora begräsningar i sin tillvaro. Bland annat har barn beskrivit hur de hållits nästintill instängda i hemmet och att skolan som tidigare varit den fristad de haft inte längre kunnat vara det. Barnen beskriver en total avsaknad av kontakt med personer utanför familjen. De har även beskrivit hur den lilla frihet de haft nu totalt kapats eftersom de ständigt varit övervakade av familjen. Detta har i sin tur påverkat barnens psykiska mående och många barn/ungdomar beskriver omfattande självskadebeteende som ett sätt att lindra sin ångest.

Hur ska man göra om man misstänker att någon man känner utsätts för våld? Hur ta upp det med personen? Eller ska man göra en orosanmälan?

Uppsala kvinnojour svarar: Våga ställa frågor om hur hon har det, fråga om hon är trygg i sin relation, eller om han ibland skrämmer henne. Att ställa frågan ”Slår han dig?” tycker jag bara att man ska ställa om man ser blåmärken eller andra skador för då finns det något konkret att gå på.

Mycket av våldet är inte fysiskt utan psykiskt, då blir frågan om han slår dig missvisande.

Jag brukar rekommendera att man som anhörig/vän:

  1. Står kvar - Tröttna inte och tyck att hon är jobbig som tvekar. Orka vara kvar tills hon orkar lämna. 
  2. Stå ut - Ställ inte krav på henne, tex du får välja mellan mig och honom. Då spelar man honom i händerna.
  3. Står för det som är rätt – om hon berättar att han gör si eller så, stå för att det är inte ok att han kallar dig din jävla idiot bara för att hon kom hem för sent. Har han gjort något brottsligt säg - det där är våld, det är inte ok det är ett brott.

Gör inte en orosanmälan i ett första skede, prata med henne, berätta om din oro. Säg att det finns stöd och hjälp både av Kvinnojouren och kommunen.

Om det gäller barn så prata med hen och säg att du är orolig för barnen, där bör du som privatperson göra en orosanmälan och som professionell ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Vem utsätter en våldsutsatt kvinna. Det är där problemet ligger! Ta tag i våldsutövaren.

Socialförvaltningen svarar: Vi har en organisation för att stötta och ta emot våldsutövare, där de erbjuds stödsamtal under ett år, antingen enskilt eller i grupp.

Nu kan väl även våldsutsatta män få hjälp? Var ringer de?

Nexus – för alla som blir utsatta för hot eller våld av någon närstående.
Nexus resurscentrum - Uppsala kommun
Telefon: 018-727 52 47, 076-101 99 97
Besöksadress: Svartbäcksgatan 4

Socialjouren, kvällar och helger
Socialjouren hjälper dig kvällar och helger - Uppsala kommun
Telefon: 018-15 00 00

Akillesjouren Uppsala: akillesjour.uppsala@gmail.com

Vad gör man för att ekonomiskt stötta de gömda kvinnor som gång på gång stäms inför tingsrätten av sin förövare vad gäller vårdnadstvister och umgänge? Rättshjälp är bra, men taket nås snabbt och förövaren fortsätter stämma.

Uppsala kvinnojour svarar: Ja, det är ett stort problem där många kvinnor hamnar i olika ekonomiska situationer som mer eller mindre ruinerar dem. Det tillhör eftervåldet i form av ekonomiskt våld.

Vi på Uppsala Kvinnojour bedriver en juristjour och har även en heltidsanställd jurist, hör av er till oss för gratis juridisk rådgivning. Vårdnadstvister är civilrättsligt och ska bekostas av den enskilde. För att få till en förändring där så får man arbeta på att påverka lagstiftningen.

Hur ska jag stötta min kompis när hennes kille trycker ner henne?

Uppsala kvinnojour svarar: Berätta vad du ser och hur du upplever det, säg att det inte är ok hur han behandlar henne. Berätta att du blir orolig när du ser hur han behandlar henne. Stå för vad som är rätt, var ärlig men inte dömande. /Uppsala kvinnojour

TRIS svarar: Prata med en vuxen du litar på om du är ung.

Var går gränsen mellan statens och kommunens ansvar gällande våld mot kvinnor? Är ansvarsfördelningen tydlig?

Asal Gohari, socialnämndens ordförande svarar: Kommunens ansvar framgår av socialtjänstlagen, det framgår särskilt i 5:11 SoL som är den så kallade brottsoffersparagrafen. Det är alltså tydligt vilket ansvar kommunerna har. Staten kan genom ekonomiska prioriteringar såsom riktade stadsbidrag till kommuner visa att frågan om våld i nära relationer är viktigt. Staten har exempelvis också arbetat fram en nationell strategi för mäns våld mot kvinnor. Liknande nationella strategier bidrar i sig till att visa på vilken riktning hela landet ska gå i en viss fråga, sedan kan staten underlätta kommunernas arbete med som redan nämnts riktade statsbidrag. Uppsala kommun utgår därmed ifrån regeringens definition av våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Samarbetar/samverkar kommunen med föreningar/organisationer i civilsamhället för att arbeta mot våld mot kvinnor?

Uppsala kommun svarar: Det gör vi absolut, vi samarbetar bland annat med Uppsala Kvinnojour och TRIS.

Hur klarar ni av att hjälpa utsatta kvinnor när erfarna kompetenta medarbetare flyr socialtjänsten?

Asal Gohari, socialnämndens ordförande svarar: I Uppsala kommun har vi en enhet som heter Nexus som är ett resurscentrum där kvinnor (även män) som är utsatta för våld i nära relationer kan vända sig för stöd. Nexus är en verksamhet som är väl fungerande och uppskattad av den målgrupp som vänder sig till dem. På barn och ungdomssidan finns kompetens om våld i nära relationer och våld mot barn inom olika delar av verksamheten både på kommunens myndighetsutövande verksamhet och den del som arbetar med insatser.

Uppsala kommun har också ett skyddat boende- Tildagården. Dit kan man komma som stödsökande i behov av skydd. Personalen på Tildagården har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Om bedömningen är att placering på annan ort är nödvändig för fullgott skydd har vi samarbeten med- och upphandlade verksamheter över hela landet.

Givetvis är det viktigt att medarbetare inom hela socialförvaltningen jobbar under goda arbetsförhållanden och en välfungerande personalorganisation är nödvändig för att socialtjänstens insatser ska vara kvalitativa och möta medborganas behov.

Hur kan socialtjänsten göra för att upptäcka om någon är våldsam som har en trevlig och sansad fasad?

Stödcentrum för unga brottsutsatta svarar: Det är svårt för Socialtjänsten att upptäcka våld om det inte finns en person som berättar att det förekommer. I möten där en misstänker att det förekommer våld i en relation bör Socialtjänsten lägga fokus på att skapa relation och förutsättning för den utsatte att berätta om våldet. 

Vill skilja mig, har bestämt mig, har tre barn, yngsta är 12 år och har ADHD, som min partner. Min partner hotar att ta livet av sig om jag vill skiljas. Min partner är inte psykiskt stabil, är rädd att hen skadar barnet eller sig själv. Vad kan jag göra?

Uppsala kvinnojour svarar: Vad skönt att du har bestämt dig, det är bra. Jag föreslår att du bokar en tid hos oss på Uppsala Kvinnojour för stöttning och hjälp. Du kan även kontakta Nexus, kommunens resurscentrum för stöd och hjälp. Det kan vara bra att ha stöd i uppbrottsprocessen.

Vilka utbildningsinsatser och liknande görs för lärare och annan skolpersonal när det gäller hederskultur och -våld?

TRIS svarar: Tjejers rätt i samhället (TRIS) har ett idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun där det planeras fortbildningsinsatser till gymnasiet, grundskolan samt fritidsverksamhet. Utbildningarna kommer genomföras under vårterminen 2022.

Vad kan man förvänta sig av sin chef för hjälp när man berättar om att man utsätts för våld i nära relation? (Anställd inom skola Uppsala kommun)

Uppsala kommun svarar: Chefen har det formella arbetsgivaransvaret att vidta åtgärder vid misstanke om våld i den anställdes nära relation. Medarbetaren ska så tidigt som möjligt erbjudas insatser efter den enskildes önskemål och behov.

Hur kan arbetet mot hedersvåld bli mer proaktivt?

TRIS svarar: Individer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld behöver känna till sina rättigheter och möjligheter. För ett proaktivt arbete mot hedersrelaterat våld behöver Uppsala kommun:

  1. Se till alla kommuninvånare nås av information om svensk lagstiftning som särskild omhändertar frågor om hedersrelaterat våld.
  2. Informationen måste anpassas till olika målgrupper. Jag tänker information till barn, ungdomar och vuxna som riskerar att utsättas för hedersvåld bör vara på ett sätt så de kan förstå det och framförallt veta hur de ska göra för att få skydd och stöd.
  3. Jag vill gärna se affischer/digital information i kommunens samtliga verksamheter/det offentliga rummet där regeringens/kommunens ställningstagande i frågan om hedersrelaterat våld signaleras tydligt.  
  4. Yrkesverksamma som möter målgruppen behöver dels kompetens, dels förutsättningar så att de kan arbeta både förebyggande och akut mot hedersrelaterat våld.
  5. Det måste tillsättas resurser långsiktigt och resurserna bör riktas till förskola, skola och socialtjänst i första hand.
  6. Yrkesverksamma/medarbetare måste känna att de har mandat och stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld.
  7. Socialtjänstens arbete kan inte utgå från en familjeorienterad referensram. Barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld där våld och förtryck förekommer behöver skyddas för att våga berätta om sin utsatthet.

Verkar man för en könlös lagstiftning mot våld i nära relationer eller är det bara de offer som identifierar sig som kvinnor vars förövare ska ha strängare straff?

Stödcentrum för unga brottsutsatta svarar: I en proposition i augusti 2021 föreslår regeringen att minimistraffet för grov fridskränkning (denna rubricering används om en man utsätts av en kvinna) och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Lagstiftaren jobbar alltså mot att höja straffen oavsett vilket kön som utsätts.

Läs mer om Uppsala kommuns jämställdhetsarbete

Så arbetar vi med jämställdhet

Uppsala i orange den 25 november