Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Unga och narkotika

För en drogfri uppväxt i Uppsala

Skolan och socialtjänsten har ett gemensamt uppdrag att arbeta för att barn och unga ska få en uppväxt fri från droger. Alla som arbetar med unga har ansvar för att reagera och agera vid oro eller kännedom om att unga använder droger. Skola och socialtjänst har i nära samarbete tagit fram denna webbportal för dig som arbetar med unga. Här finns information och material som stöd i arbetet med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak.

För en narkotikafri skola i Uppsala

Se hur skolan och socialtjänsten jobbar tillsammans i Uppsala kommun.

Handlingsplan för en drogfri skola

Handlingsplanen är ett stöd i hanteringen av ärenden kopplade till användning av droger i skolan.

Handlingsplan för en drogfri skola (PDF, 341 KB) 

Förebygga användandet av narkotika

Narkotika är olagligt och skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att arbeta förebyggande i syfte att skydda barn och unga från ANDT.

Socialtjänstens uppdrag innefattar både förebyggande och uppsökande arbete i syfte att förhindra att barn och unga far illa. Arbetet med att fånga upp unga i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat nedbrytande beteende är omfattande och samverkan med skola, polis, fritid och andra aktörer är central.

Socialtjänstens uppsökande verksamheter finns i de miljöer och verksamheter där ungdomar finns, både i bostadsområden, i centrum, på fritidsgårdar och i skolan. På några skolor finns socialarbetare anställda och de fungerar som en länk mellan skola, familj och socialtjänst. Uppsala ungdomsjour och polisen genomför tillsammans skolinsatser mot narkotika och även s.k. skolveckor, vilka genomförs två gånger per termin och berör teman som exempelvis droger, kränkningar, hot och våld. Socialförvaltningen samordnar även nattvandring och insatser vid storhelger som Valborg och skolavslutning. I SSPF-samverkan deltar skola, socialtjänst, polis och fritid och utifrån aktuell lägesbild arbetar man tillsammans för att möta de behov som finns. Det handlar om att stötta unga och vårdnadshavare både på individ- och gruppnivå på bästa sätt, exempelvis genom att kalla till nätverksmöten eller delta på föräldramöten.

Hos Ungdomscentrum finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning och stöd per telefon eller i möte, både för ungdomar och vårdnadshavare. Vid oro för droganvändning kan vårdnadshavare eller myndig ungdom kontakta Ungdomscentrum. Ungdomen kan lämna urinprov för droganalys och vid önskemål kan familjen ha samtal med familjebehandlare. Vid längre samtalskontakter eller provtagning krävs biståndsbeslut från socialsekreterare. För att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk eller kriminalitet samverkar Ungdomscentrum med bland annat Ungdomsjouren och skolor.

Det är också socialtjänsten som ansvarar för myndighetshandläggning och ombesörjer insatser för stöd och behandling.

 

Alla i skolan ska arbeta för att uppnå en drogfri skola. Detta gör skolans medarbetare genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Det främjande arbetet handlar om att främja en hälsosam livsstil och att förmedla kunskap om hur droger påverkar kroppen och de risker de medför till alla elever. Detta görs till stora delar inom undervisningen i flera ämnen såsom idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap med flera.

Det förebyggande arbetet handlar om att förebygga elevers användning av droger genom att minska på riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer på individ-, familje-, kamrat- och skolnivå. En lyckad skolgång är en viktig skyddsfaktor och elevhälsan har ett ansvar att stötta upp med stödinsatser när dessa behövs. En restriktiv syn på ANDT i skolan och samhället är en annan skyddsfaktor. Skolledningen bär ansvar att tydligt markera att skolan och skolområdet är drogfritt och alla arrangemang, även utanför skolområdet, som sker i skolans regi ska vara drogfria. Det gäller även tobak.

Till stöd för ledning och medarbetare inom utbildningsförvaltningens skolverksamhet i Uppsala kommun finns Handlingsplan för en drogfri skola, se stycket ovan. 

För dig som arbetar i skolan och andra verksamheter med barn och unga

Här finns material om ANDT att använda i undervisning och samtal.

 • ANDT på schemat   – Ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. 
 • Länsstyrelsen – Samordning av länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd. På webbplatsen finns också material riktat till föräldrar översatt till flera språk. 
 • Regionen Uppsalas Hälsoäventyr  – utbildningsmaterial om cannabis
 • Skolverkets övningar om narkotika – Materialet om narkotika består av konkreta övningar. Det är tänkt som ett stöd i att skapa förutsättningar för skolpersonal att arbeta med frågor som rör narkotika. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med elever i grundskolans senare år eller på gymnasiet.

Upptäcka att någon använder narkotika

Alla i skolan har ansvar för att agera om det finns misstanke eller vetskap om att en elev använder, köper eller säljer droger. Det kan vara svårt att upptäcka att någon använder droger och det krävs också mod att våga se. Som ett stöd för att upptäcka användning av narkotika och hur du ska agera finns filmen För en narkotikafri skola i Uppsala, samt Handlingsplan för en drogfri skola ovan.

Att upptäcka användning av ANDT i ett tidigt skede ger goda förutsättningar att hindra en utveckling som kan leda till beroende.

Har du frågor finns både elevhälsan på din skola samt Ungdomscentrum som stöd i processen. Oavsett om tecknen tyder på droganvändning eller inte så behöver situationen uppmärksammas så att ungdomen kan få stöd. Vi som arbetar med ungdomar behöver våga ta samtalet och visa att vi bryr oss om. Som stöd i samtalet finns metoden Motiverande samtal .

Du kan ställa frågor både till elevhälsan på skolan och till exempel Ungdomsteamet på Ungdomscentrum för att få stöd i processen.

Tecken på att en ungdom eventuellt använder droger kan vara förändringar i beteende, socialt samspel samt psykiska och fysiska förändringar. Varningstecken kan vara:

 • sena ankomster, hög korttidsfrånvaro, oförklarad frånvaro under skoldagen
 • koncentrationssvårigheter, ojämn och/eller försämrad arbetsprestation
 • tobaksrökning
 • irriterad, ojämn i humöret, håller sig undan
 • förändrat umgänge, upphör med gamla kontakter helt till förmån för nya
 • minskat intresse för skola eller tidigare fritidsaktivitet
 • försämrad relation till föräldrar och syskon
 • liberal attityd till droger (klädstil, musik, språk)
 • oförklarlig trötthet, håglöshet, rastlöshet, passivitet
 • finns i sammanhang där stölder, våld, hot förekommer
 • fysiska tecken som röda ögonvitor eller förstorade eller förminskade pupiller
 • ökad eller minskad aptit eller ökad konsumtion av sötsaker
 • innehav av rullpapper, tablettkrossare eller små pappersbitar för filter.

Den vanligaste drogen förutom alkohol är cannabis.

Fakta om droger hittar du på CAN:s webbplats . CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Orosanmälan och övriga åtgärder – det här behöver du veta

Orosanmälan till socialtjänsten

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och unga har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen. Det innebär att den som arbetar med barn och unga genast ska anmäla om de misstänker eller får vetskap om att ett barn/ungdom under 18 år far illa. Det kan exempelvis handla om oro för eller vetskap om att en omyndig elev använder, köper eller säljer droger. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. 

Information från skolverket om skolans ansvar för barn som far illa.

Information från socialstyrelsen om anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Anmäl om du är orolig

Vid misstanke om att elev under 18 år använder droger informeras rektor, som i samråd med övriga elevhälsan skyndsamt sammankallar till ett möte med eleven samt vårdnadshavare. Kvarstår oro efter mötet ska du göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. Informera vårdnadshavare om att du gör en orosanmälan, se informationsblad nedan.

Ibland kan det kännas svårt att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras eller inte. Men det är inte anmälarens, utan socialtjänstens sak att utreda och avgöra allvaret i den unges situation. 

Prata med elevhälsan på skolan om du tvekar att anmäla eller om du är osäker på vad och hur du ska skriva. Du kan även kontakta socialtjänstens mottagningsenhet på telefon 018-727 52 30 om du har frågor kring orosanmälan och vilken återkoppling du kan få. De tar emot din anmälan och ger stöd i processen. 

I din anmälan är det viktigt att du redogör för anledningen till oron. Var så konkret som möjligt. Beskriv till exempel förändringar när det gäller elevens beteende, skolnärvaro och prestation. Och tänk på att du inte måste veta, det är tillräckligt att du har oro.

Om du vill veta vad som har hänt efter att du gjort en orosanmälan så kan socialtjänsten svara på om de inleder en utredning eller inte, eller om det redan pågår en utredning. När du anmäler anger du om du vill ha återkoppling och om återkopplingen dröjer kan du höra av dig till mottagningsenheten. Socialtjänsten kan även kalla dig till ett anmälningsmöte.

Anmälningsmötet hålls inom 14 dagar efter att socialtjänsten har tagit emot din orosanmälan. Då deltar du tillsammans med eleven, vårdnadshavare och socialtjänsten. Det är viktigt att det är just du som har kontakt med eleven som går på mötet. Informationen som du har är värdefull för att socialtjänsten ska kunna erbjuda rätt stöd.

Kvarstår din oro – anmäl igen. Varje anmälan är viktig och kan göra skillnad för eleven.

Här finns information att lämna till vårdandshavare efter att du gjort en orosanmälan. 

Information till vårdnadshavare om orosanmälan (PDF, 47 KB)

Åtgärder i skolan

Skolans elevhälsa ansvarar för att upprätta en handlingsplan med överenskommelse med elev och vårdnadshavare om vad som ska uppnås och vem som ansvarar, till exempel när det gäller anpassningar i skola och stöd från elevhälsan. Det kan till exempel handla om anpassningar i skolan och stöd från elevhälsan. Skolan ska också uppmuntra och motivera eleven och vårdnadshavare att samarbeta med ungdomscentrum och andra delar av socialtjänsten.

Ungdomsteamet på Ungdomscentrum  – Här ges stöd i form av samtal, kartläggning av drogvanor samt möjlighet till urinprovtagning för droganalys. Använd blanketten nedan för att skola ska kunna ta del av provresultat från Ungdomscentrum.

Samtyckesblankett (PDF, 237 KB)

Vid övergångar mellan kommunala och fristående skolor bör skolan också efterfråga vårdnadshavarens samtycke till att överföra information om elevens stödbehov.

Ingångar till socialtjänsten för skolpersonal 

Socialtjänsten finns som ett stöd. Här kan du läsa om vilka verksamheter du kan vända dig till och hur de arbetar och kan hjälpa till.

Mottagningsenheten tar emot din orosanmälan och ger stöd i processen. Om du har frågor kring anmälan samt återkoppling kan du kontakta mottagningsenheten.

Kontaktuppgifter till mottagningsenheten

Ungdomscentrum – Uppsala kommuns ungdomsteam träffar dig som är i åldern 13–20 år och dina föräldrar vid oro kopplad till alkohol och narkotika. Här ges stöd i form av samtal, kartläggning av drogvanor samt möjlighet till urinprovtagning för droganalys.

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att upptäcka unga i riskzon samt göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar.

Stöd i arbetet med ANDT