Undersökning av gamla lertäkter

Bakgrund

I Uppsala har det fram till så sent som 1960-talet brutits lera till de många tegelbruken i staden. Lertäkterna fylldes senare igen med material som skulle kunna innehålla hälsofarliga ämnen.

2011 kartlades lertäkterna i Uppsala i ett examensarbete för Länsstyrelsen och nu har kommunens miljöförvaltning tagit initiativ till ett projekt där man i första hand undersöker mark och lokaler där barn frekvent vistas, lekplatser och förskolor inom lertäktsområden.

Undersökningen är en försiktighetsåtgärd för att få klarhet i om det finns några hälsorisker.

Resultatsammanfattning

Kommunen har nu fått resultaten från de miljötekniska markundersökningarna som gjordes i höstas på förskolor, skolor, lekplatser och odlingslotter som finns inom lertäktsområden på kommunal mark.

Generellt är halterna under de riktvärden som finns för de jordprover som analyserats. I de enstaka fall där förhöjda halter påvisats kommer kompletterande utredningar eller åtgärder att vidtas. De objekt som ska följas upp är ett parkområde intill en lekplats, ett område intill ett odlarområde (polycykliska aromatiska kolväten, PAH) och ett odlarområde (bly i underliggande jord). För alla objekt är det lokala partier som kommer att undersökas ytterligare för att säkerställa inga hälsofarliga halter finns i den jord som är åtkomlig. Om det är motiverat kommer åtgärder att vidtas i lämplig omfattning.

På en skolgård kommer en lokal åtgärd att vidtas för att få bort jord med för höga kopparhalter. Det bedöms inte finnas akuta hälsorisker utifrån resultaten för något av undersökta objekt. De berörda verksamheterna har informerats om resultaten och planerad fortsättning för respektive objekt.

Även luftproverna från skolor och förskolor visar på halter i nivåer som för liknande objekt. Bedömning av konsult, Miljöförvaltningen samt Arbets- och miljömedicin avseende luftproverna är att inga förhöjda hälsorisker finns med aktuell verksamhet.

Övriga utredningar som rör nedlagda deponier

De lertäkter som i denna utredning undersökts avseende hälsorisker för pågående verksamheter ingår även i en pågående inventering och klassning av nedlagda deponier där också miljörisker vägs in i bedömningen. Då bedöms hela deponiområdet. Denna inventering beräknas vara klar under hösten 2016.

Karta över lertäkter
Identifierade lertäkter inom Uppsala stad som ingår i inventeringen av nedlagda deponier inom Uppsala kommun. (lertäkters utbredning efter examensarbete av T. Weber-Quarfort, 2011)

Mer information

Johan Eriksson, miljöstrateg
Telefon: 018-727 47 38

Marie Nilsson, miljöinspektör
Telefon: 018-727 43 85

Presskontakt: Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27