Social hållbarhet

 1. Policy för hållbar utveckling


  Syftet med policyn är att styra kommunen mot en hållbar utveckling och mot kommunens övergripande vision. Policyn för hållbar utveckling delar in hållbarhet i tre dimensioner – den sociala, den ekologiska samt den ekonomiska dimensionen.

  Policyn för hållbar utveckling är under bearbetning.

  Social hållbarhet ingår kommunens Policy för hållbar utveckling.

  Fäll ihop
 2. Sociala investeringar


  Under 2016 har Uppsala kommun avsatt 15 miljoner kronor till satsningar inom så kallade sociala investeringar. Det handlar om att investera i människor för att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. 

  Viktiga vinster med förebyggande sociala projekt

  Målet är att med hjälp av tidiga och förebyggande insatser minska antalet personer som riskerar att hamna utanför samhället. Det lönar sig socialt och mänskligt för invånarna, men också ekonomiskt för samhället eftersom sena och kostsamma stödinsatser minskar.

  För den enskilda människan kan det handla om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning. För kommunens del kan vinsterna vara ett minskat behov av resurser, som färre placeringar av barn och unga, minskade insatser från elevhälsan eller färre utredningar av en skolpsykolog. Tanken är att hitta nya vägar som leder till att färre människor hamnar i sociala och ekonomiska problem.

  Vem som kan ansöka om pengar

  I Uppsala kan kommunala verksamheter och bolag ansöka om medel till satsningar inom sociala investeringar. Kommunstyrelsen beslutar om vilka satsningar som får ekonomiskt stöd.

  Krav på ett socialt investeringsprojekt

  Satsningarna ska vara förebyggande och stötta individer eller grupper idag.

  Insatserna ska

  • leda till kortsiktig och långsiktig lönsamhet
  • bygga på erfarenhet, forskning eller både och
  • kunna mätas, beräknas och värderas.

  När projektet är slut ska arbetet kunna fortsätta i den ordinarie verksamheten.

  Pågående satsningar

  Supported Education

  Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha svårigheter att på egen hand avsluta sina studier och komma ut i arbete. Med hjälp av Supported Education ska personer 18-35 år med psykisk funktionsnedsättning få stöttning via en studiecoach att påbörja eller återvända till studier. Det kan handla om stöd i ansökan till studier, motivation och vägledning, stöd till individanpassad studietakt och att samordna kontakter med utbildningsanordnare.

  På kort sikt ska deltagarnas självkänsla, välmående och tillit till samhället stärkas. På lång sikt är syftet att stödja deltagarna på vägen till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.Målsättningen är att 60 procent av deltagarna ska ha påbörjat eller avslutat studier efter två år.

  Fäll ihop