Restaurering av våtmarker

Dalkarlskärret

Våtmarker växer igen

Våtmarker är oaser i landskapet där växt- och djurliv ofta är mycket rikare jämfört med omgivande landskap. De fungerar som buffertar vid översvämningar och renar vårt vatten. Både naturliga och anlagda våtmarker växer dock igen efter en tid på grund av landhöjningen och övergödning från jord- och skogsbruk. 

Vass och kaveldun är exempel på arter som breder ut sig och gör att vattenytan minskar. Andra växter får svårare att klara sig och fåglar och många djur i vattnet trivs sämre.

Restaureringen är avslutad

Under hösten 2015 har kommunen restaurerat tre våtmarker: Dalkarlskärret, Stora kärret och Viltvattnet i Vedyxa. De tre våtmarkerna är i olika grader av igenväxning. Restaureringen gick till så att de delar som växt igen grävts ur så att små öar som idag vuxit ihop med land blir öar igen.

Syftet med restaureringen var att skapa en bättre livsmiljö för de arter som trivs i våtmarken. Den ska också ge dig som besökare en bättre upplevelse där du kan se ut över öppna vattenytor.

Vi har dokumenterat insatserna och vad som händer både genom att inventera fåglar och att fotografera området.

Bild på Viltvattnet

Bild på viltvattnet

Läs om friluftsområdena

Läs om friluftsområdet Hammarskog där du hittar Stora kärret samt Dalkarlskärret

Läs om friluftsområdet Vedyxaskogen där du hittar Viltvattnet