Prisregn över Uppsala

Prisregnet över Uppsala verkar aldrig ta slut. Det är vi stolta över och hoppas att du firar med oss. Och även om vi är bäst så arbetar vi hela tiden vidare mot nya mål. Här finns ett axplock av våra priser och sidan fylls på med jämna mellanrum.

Uppsala kommun återigen bäst på klimatanpassning i Sverige

Uppsala är återigen bästa kommun i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

Uppsala toppar kommunlistan tack vare sitt systematiska arbete i att anpassa samhället till det förändrade klimatet idag och i framtiden. Kommunens mål är att vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt senast 2050.

Ett exempel på hur Uppsala arbetar integrerat med klimatanpassning är kommunens arbete med att göra dagvattenbäddar längs med alla gator i det nya området Rosendal. Detta har tidigare prövats i centrala Uppsala där ett körfält omvandlades till cykelbana och fick växtbäddar som laddades med biokol vilket gör det hela till en så kallad klimatsänka där koldioxid från atmosfären binds i jorden.

Ett annat exempel på klimatanpassning är det nya kontoret som Livsmedelsverket låter bygga i Uppsala. Huset byggs så att regnvatten kan samlas in och användas för att spola toaletterna med.

Mer information

Läs mer i pressmeddelandet: Uppsala kommun återigen bäst på klimatanpassning i Sverige.

Årets cykelstad 2018 och 2019

Cykelfrämjandet har för andra året i rad utsett Uppsala till Sveriges bästa cykelstad!

Motiveringen lyder:
Uppsala har under de senaste åren arbetat systematiskt för att förbättra sig och hamnar i år endast två poäng från maxpoäng (90). Nybyggen, drift, underhåll och beteendepåverkansarbete kopplat till cykelfrämjande åtgärder samt ökade ekonomiska satsningar kan nämnas bland framgångsfaktorerna.

På andra plats kom Linköping och på tredje plats Lund i 2019 års utvärdering.

Mer information
Läs mer i pressmeddelandet:Uppsala bästa cykelstaden, i år igen!
Läs om vårt arbete inom området cykel

Uppsala - årets nattvandrarkommun 2018

Kommunen har av stiftelsen nattvandrarna.nu utsetts till årets nattvandringskommun 2018. I motiveringen lyfter man fram Uppsalas utvecklade samarbete med lokala nattvandringsgrupper där man sätter de ideella krafterna i centrum.

– Vi är stolta över att vårt arbete uppmärksammas. Mina medarbetare och alla volontärer gör ett fantastiskt och viktigt arbete för att öka tryggheten i kommunen. Jag hoppas att ännu fler ska upptäcka hur givande det är att nattvandra och få möjlighet att möta och stötta människor, säger Hilde Wiberg, enhetschef för Uppsala ungdomsjour.

Uppsala kommuns ungdomsjours socialarbetare rör sig ute och samarbetar nära med frivilligorganisationer som Röda korset, med polisen och polisens volontärer för att det ska finnas en stor vuxennärvaro i centrum och andra delar av kommunen nattetid.

– Alla ska känna sig trygga när de är ute på kvällar och nätter och nattvandring är ett bra sätt att lugna och skapa trygghet. Vi vet att framförallt unga tjejer har en upplevd otrygghet i till exempel centrum. Därför satsar vi nu ännu mer på att öka vuxennärvaron inte bara nattetid, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Hela motiveringen

Genom ett välorganiserat, strategiskt och målmedvetet förebyggande arbete, har Uppsala kommun alltid stått upp för, lyft och samverkat med de lokala nattvandringsgrupperna i Uppsala. De lokala nattvandringsgrupperna har genom åren blivit en viktig och betydelsefull del i den unika och prestigelösa samverkan som idag är ett föredöme och förebild för många kommuner i landet.

Uppsala kommun har varit och är en viktig samverkanspartner till stiftelsen nattvandring.nu och en bidragande orsak till den positiva utveckling nattvandringen har i Uppsala län. Uppsala kommun tilldelas därför, som första kommun, priset årets nattvandringskommun 2018 från stiftelsen nattvandring.nu.

Läs mer i pressmeddelandet: Uppsala - årets nattvandrar kommun

Årets employer brandingkommun 2019

Uppsala kommun är årets employer brandingkommun. Det är företaget Universum som varje år uppmärksammar arbetsgivare som anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt employer brand.

– Vi är oerhört glada för det här priset. Vi jobbar brett i olika kanaler och med olika aktiviteter, med fokus på att våra medarbetare berättar om vad vi gör på våra olika arbetsplatser. Främst handlar det om att skapa ett arbetsklimat och en kultur som gör att alla våra medarbetare trivs, mår bra och kan bidra till Uppsalas utveckling. Detta gör vi inom alla våra olika verksamheter med fokus på kvalitet och vår värdegrund, säger Anna Bittner, HR-direktör, Uppsala kommun.

Universums motivering

"Uppsala kommun har arbetat kontinuerligt med frågorna under en längre tid. Man har i arbetet med detta nått tydliga och starka resultat. Kommunen i fråga har haft en förmåga att visa på den bredd av möjligheter som det finns för många grupper inom kommunen. Frågorna är väl förankrade i ledningen. Det finns också ett aktivt samarbete mellan kommunikation och HR".

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets employer branding-kommun.

Årets främjare av sociala företag

Uppsala kommun har tilldelats priset Årets främjare av sociala företagare. Priset delas ut av Skoopi, en nationell intresseorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag.

Sociala företag arbetar för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

Vi får priset för vårt systematiska stöd till socialt företagande. Det är en viktig verksamhet i Uppsala eftersom insatserna är riktade till unga, utrikesfödda och personer med funktionsvariation. Sociala företag bidrar till inkludering och till att skapa integration genom arbete för och med nyanlända.

– Vi ser sociala företag som en naturlig samarbetspart när det gäller att på bästa sätt, utifrån var och ens behov, göra det möjligt för personer som är långt ifrån arbetsmarknaden att hitta ett jobb och stå på egna ben, säger Lena Winterbom, direktör på arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala kommun Årets främjare av sociala företagare.

Uppsala – världens bästa klimatstad 2018

Uppsala kommun utses till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelas utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Totalt har 132 städer deltagit i tävlingen och Uppsala lyfts nu fram som en förebild i världen för sitt klimatledarskap.

– Utmärkelsen är fantastiskt glädjande och vi känner oss väldigt hedrade. Under många år har vi arbetat systematiskt för att öka engagemanget och medvetenheten både i kommunorganisationen och i hela Uppsala. Vi delar stolt utmärkelsen med engagerade företag, universiteten, miljöorganisationer och uppsalabor. De spelar alla en viktig roll i framgången, säger Maria Gardfjell (MP), tidigare kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Juryns motivering:
"Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Investeringarna i transport- infrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild."

Läs om vårt klimatarbete.

Årets tillväxtkommun 2018

Uppsala har tilldelats priset Årets tillväxtkommun 2018. Priset ges till den kommun som uppvisat en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Uppsala har under de senaste åren visat en befolkningsutveckling, ett nybyggande och en sysselsättningsutveckling långt över riksgenomsnittet.

En nära dialog med kommunens invånare och en målmedveten utveckling av både stad och land är några av framgångsfaktorerna bakom utmärkelsen. Priset delas ut av den oberoende plattformen Arena för Tillväxt och företaget Sweco.

Juryns motivering:

”Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Uppsala växer, målmedvetet och hållbart.

En väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger en hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för både boende, besökare och företag.

Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets tillväxtkommun 2018.”

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala har utsetts till Årets Tillväxtkommun 2018

Årets klimatstad

Uppsala tar målet om en fossilfri stad 2030 på stort allvar. Nya spårvagnslinjer 2029, biogas som drivmedel i våra fordon och framkomliga cykelbanor året runt är några av de satsningar som påskyndar utvecklingen med att sänka koldioxidutsläppen och som gjorde att Världsnaturfonden (WWF) gav utnämningen Årets klimatstad till Uppsala. Nu går vi vidare till den internationella finalen och håller tummarna för att vi blir global vinnare.

Juryns motivering

"Uppsala framträder som klar vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Uppsala har definierade mål för förnybar energi och energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet. Uppsalas stora investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur uppskattades av juryn."

Läs mer om Uppsala som årets klimatstad.

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets klimatstad 2018.

Fyra tonåringar sitter i gräset och tittar ut över Fyrisån

Prisutdelning_Årets klimatstad

Christoffer Nilsson, Björn Sigurdson och Maria Gardfjell (MP) under prisutdelningen. Foto: Sarah Thorén

Årets stadskommun

Uppsala är för femte året i rad den bästa stadskommun att bo i enligt tidningen Fokus ranking Bäst att bo, i konkurrens med 45 andra städer. Det innebär att Uppsala är en stad som många vill bo och stanna i, som har en mångfald på invånare men också karriärmöjligheter och fritidsaktiviteter. Här ser unga en framtid med närhet till utbildning, barnfamiljer har ett brett utbud av barnomsorg och bra skolor. Här är tillväxten stark och arbetslösheten låg. Vi kammade också hem en tredjeplacering i Bästa storstadsregion och en fjärdeplacering i Bäst att vara ung. Tre diplom sammanlagt. Nu jobbar vi vidare med nya mål för att Uppsala fortsatt ska vara den bästa platsen att bo på och ännu lite bättre för varje år.

Läs mer om rankningen på tidningen Fokus webbplats.

Länk till pressmeddelandet Uppsala är den bästa stadskommunen att bo i.

Årets folkhälsokommun

Uppsala kommun har tilldelats kommunutmärkelsen årets folkhälsokommun av styrelsen för Svensk Förening för folkhälsoarbete. Styrelsen är en sammanslutning av tjänstepersoner och politiker med intresse för folkhälsofrågor.

Juryns motivering

"Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018."

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets folkhälsokommun

Årets bästa skolkockslag

Lag Nanna från Nannaskolan i Uppsala har utsetts till Årets Bästa Skolkockslag 2018 i Lantmännens tävling SkolmatsGastro, SM i Skolmat. Laget kammade hem titeln i konkurrens med fyra andra finalistlag. Lag Nannas vinnande rätter bestod av örtmarinerad kyckling med matkornsrisotto, bönbiffar med örtpasta och en frisk lins- och äppelsoppa – näringsrika, klimatsmarta och prisvärda maträtter. Laget motiverade också hur de arbetar med hållbar skolservering genom att ta tillvara på rester, säsongsanpassa måltiderna, minska matsvinnet och servera mer grönsaker och närproducerad mat.

Juryns motivering

"Det vinnande skolkockslaget har visat upp ett genuint matlagningskunnande tillsammans med ett stort engagemang för en mycket väl fungerande skolmåltid."

Läs mer om vinsten på måltidsservice webbplats

Guld till Uppsalas varumärkesfilmer

Uppsalas varumärkesfilmer har vunnit guld i Swedish Media Festival. Filmerna har producerats på uppdrag av aktörerna bakom platsvarumärket Uppsala, ett arbete som letts av Uppsala kommun. Filmerna är en del i arbetet med att göra platsen Uppsala mer attraktiv. De berättar vad Uppsala har att erbjuda för den som vill besöka, flytta till, eller etablera sitt företag i regionen.

Alla filmer finns att se på platsvarumärkets mediabank meruppsala.se. Där finns också bilder, texter och case som kan användas fritt av alla som vill marknadsföra platsen Uppsala. Uppbyggnaden av meruppsala.se har tillkommit på uppdrag av cirka 100 företag, organisationer och föreningar som medverkande i framtagandet av varumärkesplattformen för Uppsala. Filmerna har producerats av Ohana Stockholm kommunikation och Uppsalabyrån Pophunters Film och TV.

Juryns motivering

"Filmerna hade en väldigt bra förmåga och metod att kommunicera ut sina budskap. De gav en bra känsla för hur man vill att Uppsala kommun ska upplevas och den bredd som kommunen har att erbjuda.”

Titta på filmerna på meruppsala.se

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala vinner guld för varumärkesfilmer

Dubbel vinst för Nannaskolan i White Guide Junior

White Guide Junior är en tävling som ska bidra till att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin. Det gör man genom att lyfta fram och sprida goda exempel från skolmatssverige.

Årets skolrestaurang

För andra året i rad vann Nannaskolans restaurang första pris i kategorin Årets Skolrestaurang

Motivering:

"För ert glödande engagemang, er gedigna kompetens och er sällsynta förmåga att skapa en helhet där måltiden står i centrum för lärande."

Årets gastronomiska rektor

Henrik Ljungblom, rektor på Nannaskolan hem 1:a pris i kategorin Årets gastronomiska rektor.

Motivering:

"För att du är den som håller i nyckeln till Sveriges bästa skolrestaurang 2018 och för att du ständigt använder den till att öppna nya dörrar så att möjligheterna kan strömma ut och förverkligas!"

Läs mer om tävlingen White Guide Junior 2018.