Äldrevänlig stad

 1. I korthet


  Uppsala har blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 500 medlemsstäder i 37 länder världen över.

  Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

  Läs mer om Uppsalas medverkan på WHO:s webbplats.

  Fäll ihop
 2. Treårig handlingsplan


  Att bli en äldrevänlig stad är ett långsiktigt åtagande. Första steget har varit att genomföra en baslinjemätning i dialog med kommunens äldre invånare. Synpunkterna blir nu underlag till en treårig handlingsplan som vi ska vi ta fram i samarbete med andra berörda samhällsaktörer. Handlingsplanen med nödvändiga åtgärder inom åtta utvecklingsområden följer en guide som WHO har tagit fram.

  Förbättringsområdena är:

  • samhällsstöd med bra hälso- och sjukvårdstjänster
  • transporter och mobilitet
  • boende och bostäder
  • social delaktighet
  • utomhusmiljöer, parker och byggnader
  • respekt och social tillhörighet
  • medborgardeltagande och sysselsättning
  • kommunikation och information.

  Läs remissversionen av handlingsplanen för äldrevänlig kommun (PDF, 583 KB)

  Läs remissversionen av programmet för äldrevänlig kommun (PDF, 738 KB)

  Fäll ihop
 3. Baslinjemätning


  Tre former av mätningar

  Vi har valt tre olika former för att genomföra mätningen tillsammans med kommunens invånare 60 år och äldre.

  1. Enkätundersökning på gator och torg under september 2016. Totalt svarade cirka 800 personer på enkäten.
  2. Telefonintervjuer med personer som har färdtjänst, cirka 100 personer svarade på frågor under december 2016.
  3. Dialogkonferenser med fördjupande diskussioner på 15 olika platser i kommunen. Cirka 1 000 personer deltog under perioden april–juni 2017. Deltagarna har varit i åldern 60–94 år.

  Utvalda områden

  I listan nedan anges vilka områden vi har besökt i samband med enkätundersökningen och dialogkonferenserna. De här områdena valdes därför att många äldre bor här och för att områdena i sig har lite olika karaktär och avstånd till centrala Uppsala.

  • Fålhagen
  • Svartbäcken
  • Storvreta
  • Björklinge
  • Salabacke
  • Almunge
  • Luthagen
  • Gottsunda
  • Eriksberg
  • Flogsta-Ekeby
  • Årsta
  • Sävja-Bergsbrunna
  • Innerstaden
  • Gränby

  Under dialogkonferenserna har vi valt att strikt följa WHOs guide avseende de åtta olika utvecklingsområdena. Inom respektive utvecklingsområde har vi sedan noggrannt gått igenom mellan 20 och 30 påståenden. Totalt handlar det om cirka 130 påståenden som kommunens äldre invånare har tagit ställning till.

  Vi vill passa på att tacka alla som medverkat och bidragit med synpunkter!

  Ta del av hur dialogen gått till genom att se filminspelningen från Uppsala Konsert & Kongress, juni 2017:

   

  Fäll ihop
 4. Ta del av resultatet från dialogen


  Nu vet vi hur äldrevänlig Uppsala kommun är. De allra flesta äldre i Uppsala kommun tycker att orten de bor på är en bra plats att åldras på. Samtidigt är totalt var fjärde tveksam eller negativ. Allt enligt vår rapport från den historiskt mest omfattande dialogen i Uppsalas historia med 60-plussare som bor centralt och på landsbygden. Var 20:e person i åldern 60–94 år har medverkat och åsikterna är en viktig grund i vårt arbete med att skapa en äldrevänlig stad och landsbygd.

  Läs huvudrapporten. (PDF, 994 KB)

  Läs kortversionen av rapporten. (PDF, 1 MB)

  Läs geografiskt indelad rapport. (PDF, 911 KB)

  Föredrar du att läsa en pappersversion finns det på Kommuninformation och vid de bibliotek som finns i anslutning till de områden som deltagit i mätningen. 

  Fäll ihop
 5. Möten för återrapportering


  Är du en av de 1 800 äldre i Uppsala med omnejd som har tyckt till om allt från utemiljöer till bemötande under årets dialogmöten? I så fall: Stort tack för hjälpen! 

  Mellan december 2017 till februari 2018 arrangerade vi ett antal mötestillfällen i Uppsala för att återrapportera resultatet av förra årets dialogmöten.  Du som inte hade möjlighet att delta vid mötena kan ta del av resultaten från dialogen här på webben.

  Läs resultatet från dialogen

  Fäll ihop
 6. Dialog kring handlingsplan


  Under hösten 2018 öppnade vi upp för diskussion kring fler förslag på åtgärder för att göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. Målgruppen 60 år och äldre uppmanades
  att bidra med idéer och förslag inom ett eller flera av nedan utvecklingsområden

  1. landsbygd samt delaktighet och inflytande 
  2. boende samt när- och utomhusmiljö
  3. förebyggande aktiviter samt folkhälsperspektivet
  4. ålderism samt arbete och övrig aktivitet
  5. kommunikation och information samt ideella sektorn.. 

  Mötena ägde rum i Björklinge, Almunge, Storvreta samt i centrala Uppsala.

  Under 2019 färdigställer vi förslag till program och handlingsplan baserat bland annat på de dialoger vi genomfört. Beslut kommer sedan att tas av kommunfullmäktige.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Om du har frågor om arbetet eller vill komma med tips är du alltid välkommen att mejla oss.

  E-post: aldrevanligstad@uppsala.se

  Fäll ihop