Äldrevänlig kommun

 1. I korthet


  Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 800 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över.

  Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

  Läs mer om Uppsalas medverkan på WHO:s webbplats.

  Uppsala kommun ingår även i ett nordiskt samarbete för åldersvänliga samhällen. Arbetet hålls samman av Nordiskt välfärdscenter som är en del av Nordiska ministerrådet.

  Mer information om vad som behövs för att ett samhälle ska vara bra att åldras i.

  Fäll ihop
 2. Treårig handlingsplan


  Att vara en äldrevänlig kommun är ett långsiktigt åtagande. Första steget har varit att genomföra en baslinjemätning i dialog med kommunens äldre invånare. Synpunkterna blir underlag till en treårig handlingsplan som vi tagit fram i samarbete med andra berörda samhällsaktörer.

  Program och handlingsplan har antagits av äldrenämnden i augusti 2019 och ska vidare för beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under senare delen av 2019.

  Handlingsplanen innehåller nödvändiga åtgärder inom åtta utvecklingsområden och följer en guide som WHO har tagit fram.

  Förbättringsområdena är

  • samhällsstöd med bra hälso- och sjukvårdstjänster
  • transporter och mobilitet
  • boende och bostäder
  • social delaktighet
  • utomhusmiljöer, parker och byggnader
  • respekt och social tillhörighet
  • medborgardeltagande och sysselsättning
  • kommunikation och information.

  Läs handlingsplan för äldrevänlig kommun (PDF, 232 KB)

  Läs program för äldrevänlig kommun (PDF, 394 KB)

  Fäll ihop
 3. Baslinjemätning


  Tre former av mätningar

  Vi har valt tre olika former för att genomföra mätningen tillsammans med kommunens invånare 60 år och äldre.

  1. Enkätundersökning på gator och torg under september 2016. Totalt svarade cirka 800 personer på enkäten.
  2. Telefonintervjuer med personer som har färdtjänst, cirka 100 personer svarade på frågor under december 2016.
  3. Dialogkonferenser med fördjupande diskussioner på 15 olika platser i kommunen. Cirka 1 000 personer deltog under perioden april–juni 2017. Deltagarna har varit i åldern 60–94 år.

  Utvalda områden

  I listan nedan anges vilka områden vi har besökt i samband med enkätundersökningen och dialogkonferenserna. De här områdena valdes därför att många äldre bor här och för att områdena i sig har lite olika karaktär och avstånd till centrala Uppsala.

  • Fålhagen
  • Svartbäcken
  • Storvreta
  • Björklinge
  • Salabacke
  • Almunge
  • Luthagen
  • Gottsunda
  • Eriksberg
  • Flogsta-Ekeby
  • Årsta
  • Sävja-Bergsbrunna
  • Innerstaden
  • Gränby

  Under dialogkonferenserna har vi valt att strikt följa WHOs guide avseende de åtta olika utvecklingsområdena. Inom respektive utvecklingsområde har vi sedan noggrant gått igenom mellan 20 och 30 påståenden. Totalt handlar det om cirka 130 påståenden som kommunens äldre invånare har tagit ställning till.

  Vi vill passa på att tacka alla som medverkat och bidragit med synpunkter!

  Ta del av hur dialogen gått till genom att se filminspelningen från Uppsala Konsert & Kongress, juni 2017:

   

  Fäll ihop
 4. Ta del av resultatet från dialogen


  Nu vet vi hur äldrevänlig Uppsala kommun är. De allra flesta äldre i Uppsala kommun tycker att orten de bor på är en bra plats att åldras på. Samtidigt är totalt var fjärde tveksam eller negativ. Allt enligt vår rapport från den historiskt mest omfattande dialogen i Uppsalas historia med 60-plussare som bor centralt och på landsbygden. Var 20:e person i åldern 60–94 år har medverkat och åsikterna är en viktig grund i vårt arbete med att skapa en äldrevänlig stad och landsbygd.

  Läs huvudrapporten. (PDF, 994 KB)

  Läs kortversionen av rapporten. (PDF, 1 MB)

  Läs geografiskt indelad rapport. (PDF, 911 KB)

  Föredrar du att läsa en pappersversion finns det på Kommuninformation och vid de bibliotek som finns i anslutning till de områden som deltagit i mätningen. 

  Fäll ihop
 5. Möten för återrapportering


  Är du en av de 1 800 äldre i Uppsala med omnejd som har tyckt till om allt från utemiljöer till bemötande under årets dialogmöten? I så fall: Stort tack för hjälpen! 

  Mellan december 2017 till februari 2018 arrangerade vi ett antal mötestillfällen i Uppsala för att återrapportera resultatet av förra årets dialogmöten.  Du som inte hade möjlighet att delta vid mötena kan ta del av resultaten från dialogen här på webben.

  Läs resultatet från dialogen

  Fäll ihop
 6. Dialog kring handlingsplan


  Under hösten 2018 öppnade vi upp för diskussion kring fler förslag på åtgärder för att göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. Målgruppen 60 år och äldre uppmanades
  att bidra med idéer och förslag inom ett eller flera av nedan utvecklingsområden

  1. landsbygd samt delaktighet och inflytande 
  2. boende samt när- och utomhusmiljö
  3. förebyggande aktiviteter samt folkhälsoperspektivet
  4. ålderism samt arbete och övrig aktivitet
  5. kommunikation och information samt ideella sektorn. 

  Mötena ägde rum i Björklinge, Almunge, Storvreta samt i centrala Uppsala.

  Under hösten 2019 kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om förslaget program och handlingsplan.

  Fäll ihop
 7. Fler sittplatser i kommunens utemiljöer


  Många behöver sätta sig ner och vila när de är ute och promenerar. Därför ska kommunen sätta upp 106 nya parkbänkar 2020. Därefter är planen att sätta upp 50–75 sittplatser varje år fram till 2026. Parkbänkarna ska placeras längs gångstråk, i parker och vid mötesplatser både i stad och på landsbygd.

  Målet är bland annat att äldre ska komma ut och röra på sig mer och mötas. En gåvänlig utemiljö bidrar till god folkhälsa och livskvalitet. Båda är viktiga för ett hållbart Uppsala.

  Kommunens sittplatser ska vara inbjudande och hållas i gott skick. De ska även vara tillgängliga för alla. Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa och bygga ett Uppsala som främjar fysisk aktivitet oavsett könsidentitet eller ålder.

  Se kartan över var vi ska och har placerat sittplatserna.

  Mer om sittplatser på allmän plats

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Om du har frågor om arbetet eller vill komma med tips är du alltid välkommen att mejla oss.

  E-post: aldrevanligstad@uppsala.se

  Fäll ihop