Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nominera till pedagogiska priset 10 maj–30 september

Vem är bästa förskolläraren, läraren, skolledaren? Bestäm du. Nominera nu!

Varje år delar Uppsala kommun ut pedagogiska priser för framstående pedagogiska insatser av lärare och ledare inom kommunal och fristående pedagogisk verksamhet.

Fem pedagogiska priser delas ut

 • Förskolans pedagogiska pris till en framstående förskollärare
 • Grundskolan och grundsärskolans pedagogiska pris till en framstående lärare
 • Gymnasieskolan och gymnasiesärskolans pris till en framstående lärare
 • Pedagogiska ledarskapspriset till en framstående rektor på en förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående lärare eller ett arbetslag

Du nominerar

Du som är barn eller elev, förälder, lärare eller kollega kan nominera kandidater. Nomineringsperioden pågår 10 maj–30 september 2022. Du kan nominera flera kandidater.

Nominera till pedagogiska lärarpriset inom förskola och skola

Nominera till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola

Nominera till pedagogiska priset inom vuxenutbildning

Kriterier – det här ska du beskriva i din nominering

För att bedöma nomineringarna finns fasta kriterier.

Beskriv i din nominering hur läraren/förskolläraren framgångsrikt:

 • Väcker nyfikenhet och engagerar: Läraren får eleven/barnet att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.
 • Skapar ett tryggt klimat för lärande: Läraren får eleven/barnet att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven/barnet vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.
 • Utmanar och ger självförtroende: Läraren får eleven/barnet att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens/barnets utveckling och kommunicerar den med vårdnadshavarna. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven/barnet. Läraren inkluderar varje elev/barn i undervisningen utifrån hens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev/barn till utveckling.

Som ett ytterligare kriterie under urvalsprocessen får den nominerade lärarens chef beskriva hur läraren bidrar till att utveckla förskolan eller skolan.

Beskriv i din nominering hur skolledaren arbetar framgångsrikt med

 • Processer: Beskriv hur skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
 • Målbild: Beskriv hur skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.
 • Medarbetarskap: Beskriv hur skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

 

Beskriv i din nominering på vilket sätt läraren eller arbetslaget har arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och/eller hur de har bidragit till skolutveckling.

Så utses vinnarna

Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen granskar nomineringarna och gör ett urval av kandidater. Utbildningsnämndens och Arbetsmarknadsnämnden olika utskott utser respektive vinnare.

Chefer till alla nominerade kandidater får information under december månad för att kunna uppmärksamma nomineringen.

Då delas priserna ut

Priserna delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Pedagogiska priset och föregående års pristagare