Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Allmänna villkor för Uppsala cykelparkeringshus

Dessa villkor och förutsättningar gäller alla avtal relaterade till tjänsten Cykelparkeringshuset, som ingås med Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, nedan kallad Uppsala kommun.

Uppsala kommun

 1. Uppsala kommun förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i villkoren och rutinerna kring tjänsten.
 2. Uppsala kommun har rätt att med tolv (12) dygns förvarning avsluta tjänsten.
 3. Uppsala kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelparkeringshuset.
 4. Uppsala kommun ansvarar för omhändertagande av felparkerade cyklar enligt punkt 18 samt cyklar som har parkerats längre än nio (9) dygn. Felparkerade cyklar som försvårar utrymning kan omhändertas omedelbart.
 5. Uppsala kommun ansvarar inte för skador på eller förlust av cyklar eller annan utrustning som förvaras i cykelparkeringshuset varför ingen ersättning heller kommer att utgå.
 6. Uppsala kommun kan komma att kamerabevaka cykelparkeringshuset.
 7. Om en användare bryter mot de allmänna villkoren eller på annat sätt missbrukar tjänsten har Uppsala kommun rätt att stänga av användaren från fortsatt brukande av tjänsten. Uppsala kommun förbehåller sig rätten att vägra ny registrering till personer som påkommits att bryta mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten.
 8. För att få tillgång till cykelparkeringshuset krävs först registrering som användare i appen ”Cykelparkeringshus Uppsala” eller på cykelparkeringshuset.zoezi.se , varefter incheckning genom antingen appen eller med hjälp av tagg även krävs.
 9. Uppsala kommun förbinder sig att inte upplåta fler platser för cyklar än vad det finns tillgängliga cykelställ i cykelparkeringshuset.

Användaren

 1. För parkering krävs registrering av personuppgifter i appen "Cykelparkeringshus Uppsala" eller genom webbsidan cykelparkeringshuset.zoezi.se . Dessa uppgifter kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)*.
 2. Registrering ger tillgång till incheckning till cykelparkeringshuset under husets öppettider som är 05:00–02:00. Användningen avser endast den person som godkänt villkoren vid registrering. Incheckning gäller för att parkera en (1) cykel. 
 3. Användaren är personligen ansvarig för att parkera cykeln på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykeln in och ut från anläggningen. Specialcyklar enligt definition punkt 19 måste parkeras på för dem särskilt avsedda platser lokaliserade på bottenvåningen. Övriga cyklar får inte parkeras på sådana platser. Användaren är personligen ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna utrustning när cykeln avlägsnats.
 4. Användare har inte rätt att vistas längre tid i cykelparkeringshuset än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln.
 5. Registreringen är personlig. Användare som släpper in icke-registrerade personer eller på annat sätt missbrukar cykelparkeringshuset kan förlora rätten att använda cykelparkeringshuset. Användaren ansvarar för att ingen annan än den själv tar sig in samtidigt eller i direkt anslutning efter användaren har öppnat dörrarna.
 6. Vid förlust av tagg till cykelparkeringshuset ska användaren snarast anmäla detta till Uppsala kommun. Användaren får då kvittera ut en ny tagg mot pantavgift.
 7. Maximal tillåten löpande parkering är nio (9) dygn. Om användaren inte hämtar ut sin cykel inom nio (9) dygn kan cykeln omhändertas och flyttas till särskild uppställningsplats. Omhändertagen cykel lämnas ut mot avgift för omhändertagande/flytt på 500 kronor samt mot uppvisande av legitimation och nyckel till det ursprungliga låset. Användaren är inte berättigad till kompensation för låsanordningar som uppbrutits i samband med omhändertagande.
 8. Om cykeln inte efterfrågas inom tre (3) månader efter omhändertagande betraktas cykeln som övergiven, och hanteras i enlighet med kommunens rutiner för övergivna cyklar.

Definitioner

 1. Felparkerad cykel är cykel som inte står parkerad i cykelställ samt övriga cyklar som står i specialcykelställ som inte klassas som specialcykel enligt definition punkt 19.
 2. Specialcykel är cykel som har minst en av följande egenskaper:
 • Minst tre (3) st. hjul
 • Låda avsedd för transport av personer 
 • Minst 190 cm lång
 • Cykel ihopkopplad med tillhörande cykelkärra

* Information om personuppgiftsbehandlingen

Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla cykelparkering i cykelparkeringshuset. Den rättsliga grunden för behandlingen är alltså fullgöra vårt avtal med dig. Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter kommer att delas med appleverantören Zoezi AB med vilka kommunen har personuppgiftsbiträdesavtal.

Persondata, namn och kortuppgifter kommer överföras till USA (under regelverket Privacy Shield) genom Zoezi AB:s underbiträde Stripe. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss genom ett att begära ett registerutdrag. I vissa fall har du även rätt till datorportabilitet. Du har också rätt att begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot behandlingen helt. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

För att kontakta personuppgiftsansvarig nämnd mejla gatu- och samhällsmiljönämnden på e-post gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Datainspektionen.

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Telefon:
0771-13 10 20 (felanmälan fastighet)