Riktvärden för utsläpp från fordonstvätt

Du som driver en fordonstvätt har ett stort ansvar att själv ta reda på och förstå vilka problem för miljö och hälsa en fordonstvätt kan orsaka.

Ägaren till verksamheten måste genomföra försiktighetsåtgärder så fort det finns skäl att anta att skador eller olägenhet för människor hälsa eller miljön kan uppkomma. Om det finns behov kan också miljöförvaltningen ställa krav på en anläggnings utsläpp.

Anläggning med kommunalt avlopp 

Huvudman för det kommunala spillvattennätet är Uppsala Vatten. De har tagit fram riktvärden för utsläpp vilka gäller alla anläggningar som är anslutna till det kommunala nätet.

Miljöförvaltningen ställer ofta krav på att verksamheten ska drivas så att utsläppen inte överstiger de riktvärden som Naturvårdsverket tidigare använde sig av:

Analysparameter Personbil Lastbil, buss, andra tunga fordon
Bly, krom och nickel 10 mg/fordon 30 mg/fordon
Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon
Zink  50 mg/fordon 150 mg/fordon
Oljeindex 5 g/fordon 15 g/fordon

 

Är din anläggning för fordonstvätt ny och byggd från och med våren 2015 ställer miljöförvaltningen istället ofta krav på att utsläppen inte överstiger följande värden:

Analysparameter Personbil Lastbil, buss, andra tunga fordon
Bly, krom och nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon
Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon
Zink  50 mg/fordon 150 mg/fordon
Oljeindex 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon

Fordonstvättar med fler än 1 000 tvättar per år behöver provta sin anläggning årligen. Resultaten av provtagningen ska skickas till Uppsala vatten. Provtagningen bör göras genom ett veckosamlingsprov och bör innefatta ovanstående parametrar.

Utöver oljeavskiljning kan fordonstvättar behöva ytterligare rening för att utsläppen inte ska överstiga Uppsala vattens riktvärden.

Anläggning som inte har kommunalt avlopp

Driver du en fordonstvätt som inte har kommunalt vatten behöver vattnet ofta renas ännu mer. Kontakta miljöförvaltningen om du vill diskutera just din anläggning.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala