Köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar

 1. Kort om köldmedier


  Köldmedier är olika typer av ämnen som finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Vissa av ämnena är växthusgaser som påverkar klimatet. För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med större mängder köldmedier. 

  Reglerna gäller inte för privatpersoner utan för verksamheter med aggregat med fyllning av minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

  Ditt ansvar som operatör

  Du som är registrerad ägare och operatör hos en verksamhet med en köldmedieanläggning måste följa ett antal bestämmelser när det gäller installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

  Från och med 1 januari 2017 finns en ny förordning om fluorerade växthusgaser. 
  Läs lagarna och bestämmelserna som gäller för köldmedier.

  Anlita alltid en certifierad kylfirma

  Du ska alltid anlita certifierade kylföretag för att utföra kontroller, installation eller reperation av dina köldmedieanläggningar. 
  Hitta certifierade kylfirmor på incertonline.se

  Fäll ihop
 2. Kontrollera läckage


  Du måste regelbundet kontrollera att det inte läcker ut köldmedier från din anläggning.

  Kontrollera anläggningen regelbundet

  Kontrollerna ska ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden köldmedier och vad de har för klimatpåverkan.

  Mängd Kontrollintervall av läckage
  5–49 ton CO2-e läckagekontroll var 12:e månad
  50–499 ton CO2-e läckagekontroller var 6:e månad
  500 ton CO2-e läckagekontroller var 3:e månad

  Från år 2015 sattes gränserna för kontrollerna i ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) i stället för i kg köldmedium. Läs mer om lagstiftningen om köldmedier.

  Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollintervallerna till det dubbla.

  Räkna ut mängden köldmedier och klimatpåverkan

  Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential faktor). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan köldmediet har på växthuseffekten jämfört med koldioxid. Koldioxidens GWP-värde är satt till 1.

  Se lista med GWP-värde för de vanligaste köldmedierna hos alltomfgas.se

  Du räknar fram koldioxidekvivalenten (CO2-e) genom att multiplicera mängden köldmediegas med dess GWP-värde.

  Räkneexempel: 1,3 kg av köldmediet R404A: 1,3 kg x 3922 = 5 098,6 kg =5,01 ton CO2-e

  Fäll ihop
 3. Lämna in årlig kontrollrapport


  Har din anläggning en sammanlagd mängd av 14 ton CO2-e eller mer ska du skicka in en årlig kontrollrapport till miljöförvaltningen. Rapporten ska gälla ett kalenderår och vara inlämnad senast 31 mars efterföljande år.

  Årsrapporten för 2018 ska vara sammanställd och inskickad senast den 31 mars 2019. 

  Observera att den nya förordningen SFS (2016:1128) som började gälla 1 januari 2017 påverkar vilka anläggningar du ska ta med i årsrapporten. Läs om den nya förordningen. 

  Blanketter för årsrapporter finns hos certifierade kylföretag.

  Kom ihåg att det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöförvaltningen, inte kylserviceföretaget. Kontrollera att rapporten är fullständigt ifylld innan du undertecknar den. 

  Rapporten ska innehålla

  • resultat av alla läckagekontroller
  • information om åtgärder som ni vidtagit på kylsystemet (exempelvis om ni har lagt till eller skrotat någon utrustning)
  • fakta om anläggningen har bytt ägare
  • underskrift av den ansvarige för anläggningen (operatören).

  Rapportera om utförda kontroller

  E-tjänsten för rapportering av köldmedier är stängd och kan inte användas för rapportering av år 2017. Du ska istället rapportera via pappersrapport.

  E-tjänsten är stängd på grund av att vår leverantör inte har lyckats uppdatera tjänsten enligt den nya F-gasförordningen, eller rätta till de fel som finns. Du ska istället rapportera via pappersrapport senast 31 mars 2018. Tänk på att pappersrapporten måste vara underskriven av den som är ansvarig för anläggningen och inte av kylföretaget.

  Skicka in din underskrivna rapport via e-post eller vanlig post senast 31 mars 2018.

  E-postadress: miljoforvaltningen@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Vi beklagar att e-tjänsten inte går att använda denna säsong. Vi återkommer senare om hur det blir inför nästa. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  Avgift vid försenad eller utebliven rapport

  Om du inte kontrollerar dina köldmedier i tid eller skickar in kontrollrapporten för sent är miljöförvaltningen skyldig enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift.

  Typ av förseelse  Avgift
  Skicka in årsrapport efter 31 mars 1 000 kr
  Utbliven årsrapport eller för sent utförda kontroller 5 000 kr
  Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e 5 000 kr
  Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat 5 000 kr
  Inte föra register över åtgärder på aggregat 2 000 kr
  Använda ocertifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning 10 000 kr
  Fäll ihop
 4. Anmäl installation av ny utrustning


  Om du ska installera en utrustning som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

  Anmälningsblankett finns hos certifierade kylföretag.

  Kom ihåg att du är skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan när du köper ny utrustning. Det kan till exempel gälla vilken mängd eller typ av köldmedier anläggningen har och hur mycket el den förbrukar.

  Fäll ihop
 5. Vad det kostar


  Är du ansvarig för en verksamhet som har en köldmedieanläggning betalar du en fast avgift. Avgiften gäller ett kalenderår och du betalar den i förskott, senast 1 januari varje år.

  Avgiften baseras på den sammanlagda mängd köldmedier du har installerad.

  Mängd köldmedia Avgift
  10–30 kg 1 150 kr
  30–300 kg 2 300 kr
  Mer än 300 kg 3 450 kr
  Fäll ihop
 6. Lagar och regler


  Lagstiftningen som främst reglerar köldmedier är:

  Ny lagstiftning från 1 januari 2017

  Den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser började gälla 1 januari 2017 och förändrade bland annat kraven för installation, konvertering av utrustning och årsrapportering av anläggningar.

  Tidigare gällde kraven för utrustningar och anläggningar med 10 kg köldmedia eller mer. Numera gäller dem för utrustningar och anläggningar med 14 ton CO2e och uppåt.

  Från och med 1 januari 2017 ska också aggregat under 3 kg som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer kontrolleras för läckage och räknas in i årsrapporteringen.

  Ändrade gränser vid läckagekontroll

  Från år 2015 sattes gränserna för antalet läckagekontroller i ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) i stället för i kg köldmedium. Detta skapade tätare kontroller av vissa aggregat. 

  Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa EU-förordningen EU nr 517/2014.

  Förbud att använda HCFC och CFC

  Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (klorfluorkolväten) som köldmedium. Förbudet gör ett undantag för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia ifall de var i bruk den 1 juni 2003 och har fortsatt använts sedan dess.

  Det är också förbjudet att använda CFC (klorfluorkarboner) som köldmedium, med undantag för små enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram köldmedia.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Miljöförvaltningens servicetelefon är stängd 15–16 november. Våra handläggare är inte tillgängliga under dessa dagar. Registraturen har öppet som vanligt miljoforvaltningen@uppsala.se. Servicetelefonen öppnar igen 19 november 9.00. 

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop