Köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar

 1. Kort om köldmedier


  Köldmedier är olika typer av ämnen som finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet. För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier.

  Reglerna gäller för dig som bedriver yrkesmässig verksamhet, inte för privatpersoner.

  Du som är registrerad ägare och operatör hos en verksamhet med en köldmedieanläggning måste följa ett antal bestämmelser när det gäller installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

  Fäll ihop
 2. Lämna in årlig kontrollrapport


  Har din anläggning en sammanlagd mängd av 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) eller mer ska du skicka in en årlig kontrollrapport till miljöförvaltningen. Rapporten ska gälla ett kalenderår och vara inlämnad senast 31 mars efterföljande år.

  Årsrapporten för år 2019 ska vara sammanställd och inskickad senast den 31 mars 2020.
  Blanketter för årsrapporter finns hos certifierade kylföretag.

  Kom ihåg att det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöförvaltningen, inte kylserviceföretaget. Kontrollera att rapporten är fullständigt ifylld innan du undertecknar den.

  Observera att miljöförvaltningens e-tjänst inte fungerar och inte kan användas vid rapporteringen.

  Skicka in din underskrivna rapport via e-post eller vanlig post senast 31 mars 2020.

  E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

  • Rapporten ska innehålla uppgifter om:
  • Operatörens namn, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
  • Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen/aggregaten finns, om utrustningen är stationär.
  • Förteckning över utrustning /aggregat.
  • Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen/aggregaten.
  • Resultat av och datum för de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
  • Mängd och typ av köldmedier som har installerats under året.
  • Mängd köldmedier som har lagts till vid installation, underhåll eller på grund av läckage
  • Om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ska det anges materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
  • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet
  • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontroller, installerat, utfört service och underhåll, reparerat och skrotat utrustning/aggregat.

  Kom ihåg att skriva under årsrapporten!

   

  Fäll ihop
 3. Kontrollera läckage


  Du måste regelbundet kontrollera att det inte läcker ut köldmedier från din anläggning.

  Kontrollera anläggningen regelbundet

  Kontrollerna ska ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden köldmedier i aggregatet och vad de har för klimatpåverkan.

  Mängd Kontrollintervall av läckage
  5–49 ton CO2-e läckagekontroll var 12:e månad
  50–499 ton CO2-e läckagekontroller var 6:e månad
  500 ton CO2-e läckagekontroller var 3:e månad

  Från år 2015 sattes gränserna för kontrollerna i ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) i stället för i kg köldmedium. Läs mer om lagstiftningen om köldmedier.

  För hermetiskt slutna aggregat gäller i stället en gräns på 10 ton CO2-e för att läckagekontroll ska behöva göras. Tillverkaren ska då ha märkt upp aggregatet som hermetiskt slutet.

  Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollintervallerna till det dubbla.

  Tidigare gällde kraven på rapportering av läckagekontroller anläggningar med 10 kg köldmedia eller mer. Numera gäller kraven på rapportering  för anläggningar med 14 ton CO2e och mer.

  Från och med 1 januari 2017 ska också aggregat under 3 kg som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer kontrolleras för läckage och räknas in i årsrapporteringen.

  Räkna ut mängden köldmedier och klimatpåverkan

  Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential faktor). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan köldmediet har på växthuseffekten jämfört med koldioxid. Koldioxidens GWP-värde är satt till 1.

  Se lista med GWP-värde för de vanligaste köldmedierna hos alltomfgas.se

  Du räknar fram koldioxidekvivalenten (CO2-e) genom att multiplicera mängden köldmediegas med dess GWP-värde.

  Räkneexempel: 1,3 kg av köldmediet R404A: 1,3 kg x 3922 = 5 098,6 kg =5,01 ton CO2-e

  Anlita alltid en certifierad kylfirma

  Du ska alltid anlita certifierade kylföretag för att utföra kontroller, installation eller reperation av dina köldmedieanläggningar.

  Hitta certifierade kylfirmor på incertonline.se

  Avgift vid försenad eller utebliven rapport

  Om du inte kontrollerar dina köldmedier i tid eller skickar in kontrollrapporten för sent är miljöförvaltningen skyldig enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift.

  Typ av förseelse  Avgift
  Skicka in årsrapport efter 31 mars 1 000 kr
  Utbliven årsrapport eller för sent utförda kontroller 5 000 kr
  Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e 5 000 kr
  Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat 5 000 kr
  Inte föra register över åtgärder på aggregat 2 000 kr
  Använda ocertifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning 10 000 kr

  Fäll ihop
 4. Anmäl installation av ny utrustning


  Om du ska installera en utrustning som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

  Anmälningsblankett finns hos certifierade kylföretag.

  Kom ihåg att du är skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan när du köper ny utrustning. Det kan till exempel gälla vilken mängd eller typ av köldmedier anläggningen har och hur mycket el den förbrukar.

  Fäll ihop
 5. Utfasning av köldmedier med höga GWP-värden


  Om du har f-gaser i din kylanläggning med ett GWP-värde på 2500 så är det dags att fundera på utbyte av denna. Detta gäller exempelvis R404A som är vanlig i kylar och frysar.

  Från den 1 januari 2020 får man inte längre fylla på med nytt köldmedium i aggregat med fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer om köldmediet har ett GWP-värde på 2500 eller mer.

  Fram till den 1 januari 2030 finns ett undantag som gör att de dock kan fyllas på med regenererade f-gaser eller med återanvända f-gaser.

  Eftersom det kommer produceras mindre och mindre köldmedier med GWP över 2500 (t.ex. R404A) så kommer dessa att öka i pris och det kommer även att bli mer ont om dem. Det finns inte heller många anläggningar som arbetar med regenererade eller återanvända köldmedier.
  Detta påverkar även dig som har mindre aggregat med f-gaser eftersom det lär bli brist på gaserna.

  Fäll ihop
 6. Vad det kostar


  Är du ansvarig för en verksamhet som har en köldmedieanläggning som innehåller fluorerade växthusgaser betalar du en fast avgift till miljöförvaltningen. Avgiften gäller ett kalenderår och du betalar den i förskott.

  Avgiften baseras på den sammanlagda mängd köldmedier du har installerad.

  Mängd köldmedia Avgift
  10–30 kg 1 150 kr
  30–300 kg 2 300 kr
  Mer än 300 kg 3 450 kr

  Miljöförvaltningen ändrar i sin taxa 1 januari 2019 och avgiften kommer då istället beräknas på mängd installerade koldioxidekvivalenter (CO2-e). När taxan är antagen kommer uppgifterna att uppdateras här.

  Fäll ihop
 7. Lagar och regler


  Lagstiftningen som främst reglerar köldmedier är:

  Förbud att använda HCFC och CFC

  Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (klorfluorkolväten) som köldmedium. Förbudet gör ett undantag för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia ifall de var i bruk den 1 juni 2003 och har fortsatt använts sedan dess.

  Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

  Det är också sedan lång tid tillbaka förbjudet att använda CFC (klorfluorkarboner) som köldmedium, med undantag för små enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram köldmedia.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

  Kom och träffa oss tillsammans med Bygglov på väg i Länna, 24 oktober 16.00-19.00, i Lännaskolans matsal, Almungevägen 159. Ställ dina frågor om avlopp, eget vatten, strandskydd samt hur du gör om du vill stycka av din fastighet eller veta var din fastighetsgräns går.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop