Kemiska växtskyddsmedel

Användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark i ett vattenskyddsområde. 

Se vattenskyddsområden i Uppsala kommun på karta 

Läs instruktionen innan du fyller i blanketten (PDF, 321 KB)

Ansök om tillstånd minst 6 veckor i förväg (PDF, 885 KB)

Användning utanför jordbruksmark

Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel utanför jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller skaffa tillstånd för det.

Du behöver tillstånd när du vill använda växtskyddsmedel:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Du behöver anmäla att du vill använda växtskyddsmedel:

  • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
  • på banvallar
  • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Anmäl eller ansök minst 4 veckor i förväg (PDF, 813 KB)

Avgift och giltighetstid

Du får betala en avgift för behandlingen av din ansökan eller anmälan. Avgiften är 1 150 kronor per timme. Normal handläggningstid är 3–5 timmar för ansökan och 1–3 timmar för anmälan. Lämnar du in kompletta uppgifter från början är chansen större att handläggningstiden blir kortare.

Giltighetstiden ser du i svaret från miljöförvaltningen. Ett tillstånd för användning inom vattenskyddsområde gäller som mest i fem år. Det gäller också för anmälan av användning utanför jordbruksmark.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala