Biodling på kommunens mark

För att få ställa upp privata bikupor på kommunens mark behöver du tillstånd från kommunen – en så kallad markupplåtelse. 

De flesta får tillstånd

Kommunen ger oftast tillstånd för att ställa upp bikupor och då för maximalt fem bikupor på samma plats. Normalt ska bikuporna stå minst 50 meter från exempelvis bostadsområden, gång- och cykelvägar, förskolor och lekplatser.

Den som äger bikuporna är ansvarig för sina kupor och bin. På kuporna ska det alltid finnas namn och telefonnummer till ägaren.

Ingen kostnad

Tillståndet är kostnadsfritt och gäller i max två år.

Undantag

Vi ger inga tillstånd för bikupor i befintliga naturreservat eller i närheten av kända populationer av vildbin.

Arrendatorn ansvarar för arrenderad mark 

På mark som redan är utarrenderad till någon annan part, exempelvis koloniförening, ansvarar arrendatorn för tillåtelser.

Andra myndigheter har huvudansvaret

Det är till största del Länsstyrelsen och Jordbruksverket som ansvarar för regelverken kring biodling. Kommunen ger endast tillstånd i egenskap av markägare.
Läs om biodling på Länsstyrelsens webbplats 
Läs om biodling på Jordbruksverkets webbplats

Sök tillståndet

Du söker tillståndet genom att kontakta enheten för drift och underhåll.

Kontakta enheten för drift och underhåll

Enheten för drift och underhåll hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala