Växtskyddsmedel – regler för att hantera och använda

 1. I korthet


  Det finns särskilda regler kring hur du ska använda och förvara kemiska växtskyddsmedel.

  Du ska bland annat

  • dokumentera din användning i en sprutjournal
  • ha godkänd utrustning för besprutning
  • förvara kemikalier och utrustning på ett säkert sätt
  • följa regler för skyddsavstånd till brunnar för dricksvatten och vattendrag.
  Fäll ihop
 2. Användning utanför jordbruksmark eller i vattenskyddsområde


  Om du vill använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd.

  Om du vill använda växtskyddsmedel utanför jordbruksmark behöver du anmäla det eller ansöka om tillstånd, beroende på vilken plats det gäller.

  Läs om hur du anmäler och söker tillstånd för att sprida växtskyddsmedel på känslig mark

  Fäll ihop
 3. Hantera och förvara


  Skötsel och förvaring av spruta

  Om du har en spruta som du använder yrkesmässigt för att sprida växtskyddsmedel måste den vara godkänd av Jordbruksverket. För att sprutan ska kunna godkännas måste den funktionstestas av en behörig funktionstestare. Godkännandet gäller i tre år, därefter måste sprutan funktionstestas på nytt.

  Läs mer om hur du genomför funktionstest får godkännande på jordbruksverket.se

  Mellan funktionstesterna ska du utföra tekniska kontroller, så kallad egen teknisk översyn. Inför varje spruttillfälle bör du också göra en enklare översyn för att vara säker på sprutans funktion.

  Du ska förvara sprutan på en plats där det inte finns risk för att kemikalierester kan förorena miljön, till exempel inomhus, på en biobädd eller en gjuten platta med avrinning till gödselbrunnen. Det gäller även när du fyller på och rengör sprutan. Om du fyller på sprutan i fält bör du inte använda samma plats för påfyllning flera år i rad.

  Läs om hur du ska sköta sprutan på jordbruksverket.se

  Förvaring av växtskyddsmedel

  Förvara växtskyddsmedlet torrt och skyddat mot regn. Du ska ska förvara det i ett utrymme som saknar avlopp eller är omgivet av en skyddsvall så att kemikalier inte kan läcka till närliggande golvbrunnar.

  Läs mer om hur du ska hantera och förvara kemikalier

  Fäll ihop
 4. Godkända växtskyddsmedel


  För att du ska få använda ett växtskyddsmedel behöver det vara godkänt av kemikalieinspektionen. Du kan se om det är godkänt genom att söka på registreringsnummer eller produktnamn i kemikalieinspektionens bekämpningsregister.

  Om kemikalieinspektionen inte förnyar sitt godkännande av ett växtskyddsmedel får du oftast använda upp ditt lager innan du slutar att använda det. Men reglerna kan variera beroende på vilket växtskyddsmedel det gäller.

  Sök i kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister

  Se hur länge olika preparat får användas och lagras i kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS (2008:3) om bekämpningsmedel

  Fäll ihop
 5. Behörighet för att få använda växtskyddsmedel


  Alla godkända växtskyddsmedel delas in klass ett, två och tre. Växtskyddsmedel i klass ett och två får bara användas yrkesmässigt.

  För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt behöver bli godkänd på en behörighetsutbildning. Behörigheten är giltig i fem år och du behöver därför gå en vidareutbildning vart femte år. När du har fått godkänt på kursen får du ett utbildningsbevis och kan ansöka om användningstillstånd.

  Läs om behörighetsutbildning för användning av växtskyddsmedel på jordbruksverket.se

  Fäll ihop
 6. Skyddsavstånd vid spridning


  När du sprider växtskyddsmedel finns det fasta och anpassade skyddsavstånd som du behöver ta hänsyn till.

  Vid spridning av växtskyddsmedel ska de fasta skyddsavstånden vara

  • 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

  Anpassade skyddsavstånd betyder att skyddsavståndet kan öka beroende på hur omgivningen ser ut, till exempel om det är stenig mark. Vädret och vilken typ av bekämpningsmedel du använder kan också avgöra det anpassade skyddsavståndet. Du bör alltid undersöka om det krävs ett anpassat skyddsavstånd innan du använder växtskyddsmedel.

  Läs om skyddsavstånd på Säkert växtskydds webbplats

  Se Säkert växtskydds hjälpreda för bestämning av anpassade skyddsavstånd

  Fäll ihop
 7. Sprutjournal


  Du behöver dokumentera din användning av växtskyddsmedel i en sprutjournal. Sprutjournalen ska sparas i tre år och du behöver visa upp den vid ett tillsynsbesök om du blir tillfrågad.

  Sprutjournalen ska innehålla 

  • vilka växtskyddsmedel du använder och i vilka doser
  • på vilka grödor du använder växtskyddsmedlet
  • när och var du har sprutat växtskyddsmedel
  • namnet på den som utfört spridningen
  • vilka fasta och anpassade skyddsavstånd du har hållit
  • syftet med besprutningen,
  • Om du använder växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska det finnas uppgifter om det fanns blommande växter i området du besprutade.

  Hämta sprutjournaler och se exempel på hur de ska fyllas i på Säkert växtskydds webbplats

  Läs mer om hur du arbetar med en sprutjournal på jordbruksverket.se

  Fäll ihop
 8. Minska användningen av växtskyddsmedel


  Genom att kombinera flera olika åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter kan du minska ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Det kallas integrerat växtskydd och kan hjälpa till att förebygga problem. Exempel på åtgärder är att variera växtföljden eller anpassa din odlingsteknik.

  Läs om integrerat växtskydd på jordbruksverket.se

  Fäll ihop
 9. Kontakt – om du behöver vägledning


  Om du har frågor eller behöver vägledning kan du kontakta miljöförvaltningen.

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop